Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування мовної культури особистості у військовому вузі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Академія Прикордонних військ України
імені Богдана Хмельницького
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ У ВІЙСЬКОВОМУ ВУЗІ
Спеціальність 20.02.02. Військова педагогіка та психологія
 
ШУМОВЕЦЬКА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
УДК 37. 03: 82. 08
 
Хмельницький – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Державний комітет у справах охорони державного кордону України.
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Сидорук Дмитро Григорович, Академія Прикордонних військ України, начальник кафедри.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович, Вінницький державний педагогічний університет, завідувач кафедри; кандидат філологічних наук, доцент Грицева Антоніна Петрівна, Технологічний університет Поділля, завідувач секції слов’янських мов Центру мовної підготовки.
Провідна установа:
Академія Збройних сил України, кафедра історії війн і військового мистецтва, Міністерство оборони України, м. Київ.
Захист відбудеться “28“ квітня 1999 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 70. 705. 02 Академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького за адресою: 280003, м. Хмельницький – 3, вул. Шевченка, 46, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького (280003, м. Хмельницький – 3, вул. Шевченка, 46).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Вступ. Важливим завданням розбудови системи освіти в Україні сьогодні є забезпечення процесу відтворення інтелектуального потенціалу суспільства. Успішне виконання цього завдання можливе через створення таких умов, що повною мірою сприяли б належному становленню та розвитку творчої особистості, формуванню високого рівня її духовності та культури.
Якість освіти сьогодні визначає розвиток молодого покоління, є дієвим засобом підвищення творчої активності його представників. Велике значення при вирішенні цієї проблеми має врахування мовного фактора, опора на мовні знаки національної культури. Мовна культура є невід’ємною складовою загальної культури особистості, передумовою її успішної самореалізації у суспільстві.
Актуальність теми. Важливість дослідження питань формування мовної культури офіцерів-прикордонників зумовлена необхідністю забезпечення ефективного впливу мови на розвиток особистості, вибору оптимальних шляхів організації системи мовної освіти у військовому вузі.
Діяльність офіцера-прикордонника пов’язана з інтенсивним усним та писемним спілкуванням, передбачає широку мовленнєву практику, вимагає точного мовного вираження понять і категорій військової науки. Тому досконале знання мови має важливе значення у професійній підготовці майбутніх військових спеціалістів, є необхідною передумовою їх належного професійного та особистісного становлення.
Про необхідність дослідження питань мовної культури слухачів військового навчального закладу свідчить і невисокий рівень володіння нею випускниками загальноосвітніх закладів. Недостатність необхідних комунікативних мовленнєвих умінь звужує можливості успішної реалізації майбутніми військовими спеціалістами власних життєвих планів і намірів, спричиняє виникнення численних конфліктів, взаємного непорозуміння, неприязні, відчудження.
Питанням навчання мови у вищих закладах нефілологічного профілю до цього часу не надавалось належної уваги, тому нагальною є потреба подальшої розробки теоретичних і практичних засад навчання мови з метою забезпечення якнайповнішого розкриття особистісного потенціалу слухачів, формування їх інтелекту, розвитку повноцінних мовленнєвих здібностей у процесі розв’язання службових і життєвих проблем. Специфіка викладання української мови у військовому вузі повинна знайти відображення у компонентах системи навчання мови, змісті та презентації навчального матеріалу, виборі методів і прийомів роботи. Недостатня розробленість цих питань, необхідність забезпечення високого рівня володіння мовою слухачами військового вузу і обумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Формування мовної культури особистості у військовому вузі”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано згідно плану науково-практичної діяльності Прикордонних військ України НДР 299-1202 І “Індивідуально-виховна робота в підрозділах ПВУ”.
Об’єктом дослідження є формування мовної культури особистості.
Предметом дослідження визначено педагогічні умови формування мовної культури слухачів військового вузу.
Мета дослідження полягає у визначенні та обгрунтуванні умов формування мовної культури слухачів військового вузу.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що рівень мовної культури слухачів військового вузу підвищиться, якщо педагогічний вплив буде спрямовано на формування мовної свідомості слухачів, розвиток їх мовленнєвих здібностей, удосконалення комунікативних мовленнєвих умінь при вивченні навчального предмету “Ділова українська мова”.
Згідно з метою та гіпотезою дослідження визначено такі завдання дослідження:
уточнити сутність і зміст мовної культури слухачів військового вузу;
визначити показники рівнів сформованості мовної культури особистості;
обгрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування мовної культури слухачів ввузу;
експериментально перевірити вплив педагогічних умов на ефективність формування мовної культури слухачів ввузу;
розробити методичні рекомендації слухачам та викладачам ввузу щодо підвищення мовної культури.
Методологічну основу дослідження складають філософські, психолого-педагогічні концепції гармонійного розвитку особистості; наукові положення, які розкривають структуру особистості та закономірності її формування, взаємозв’язок свідомості індивіда та його діяльності, структуру мовленнєвої дії.
Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези дослідження було використано комплекс методів: аналіз наукових джерел з проблем культури мови; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду та незалежних характеристик; анкетування; тестування; педагогічний експеримент, статистичні методи обробки одержаних результатів та ін.
Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено поняття щодо сутності мовної культури особистості; удосконалено систему визначення показників рівня сформованості мовної культури особистості; розроблено та обгрунтовано педагогічні умови, що впливають на ефективність формування мовної культури слухачів військового вузу під
Фото Капча