Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування музичного сприймання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз теоретичні основ проблеми музичного сприймання
1.1. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача
1.2. Роль формування сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи
2. Методика формування музичного сприймання учнів молодших класів
2.1. Методичні засади формування музичного сприймання молодших школярів
2.2. Розробка циклу уроків за темою «Музика мого народу», спрямованих на формування музичного сприймання учнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження зумовлюється її безпосереднім зв’язком з розв’язанням одного з найважливіших завдань сучасної освіти – становлення і розвитку всебічно розвиненої особистості. У законі України “Про освіту” наголошується, що метою освіти є всебічний розвиток людини, її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

В сучасній психології і педагогіці музичної освіти в Україні особлива увага приділяється необхідності створення у загальноосвітній системі сприятливих умов для індивідуального розвитку і творчої реалізації учнів. При цьому головним має бути не механічне засвоєння знань, умінь і навичок, а розвиток у дітей здатності до самостійного мислення, естетичного сприймання і створення власного творчого продукту. 

Відтак, індивідуальний підхід і діалогічність педагогічного спілкування стають головними принципами у процесі навчання, а це вимагає від вчителя розуміння основних законів психічного життя дитини, зокрема законів сприймання, а також опанування ним методології естетичного виховання, засобів забезпечення творчого процесу. Впровадження названих принципів у реальну педагогічну діяльність можливе лише за умови докорінного переосмислення феномена виховання естетично і культурно адекватної індивідуальності. 

Гармонійний розвиток особистості в культурно-естетичному аспекті неможливий без розуміння та адекватного сприймання нею творів мистецтва відповідно до мовних та жанрово-стильових принципів культури. Одним з найбільш ефективних засобів вироблення навичок культурно й естетично адекватного світосприймання і розвитку особистості є музика. 

Для адекватного сприймання музичних творів потрібна просторова диференціація музичного матеріалу, оскільки просторовий принцип організації музичної мови є провідним. На жаль, в сучасному музичному вихованні у дітей не формується повноцінна здатність до диференційованого та цілісного сприймання високохудожніх музичних зразків. Тому музичний розвиток учнів загальноосвітньої школи практично стоїть на місці. Важливість дослідження психологічних особливостей сприймання школярами музичних творів зумовлюється необхідністю з’ясування механізмів формування якісно нового рівня переживання музики – у її смисловій та почуттєвій єдності.

Стан дослідження проблеми. Музичний твір лише тоді благотворно впливає на людину, коли вона здатна адекватно (відповідно до композиторського задуму) його сприйняти, володіє навичками музичного сприймання, має певний рівень естетичної реакції та розвинені почуття. Тобто для сприймання музичного твору на художньому рівні потрібний вихід особистості на принципово вищий рівень естетичного переживання. Ці питання розробляли такі вчені: Б.Асафьєв, Л.Виготський, Е.Генекен, С.Лангер, А.Лосєв.

Дослідженню музичного сприймання на акустико-фізіологічному рівні, а також в аспекті його цілісності, визначенню передумов художньо-естетичного переживання присвячені праці І.Догеля, В.Келера, О.Костюка, Е.Курта та інших вчених.

Вирішенням проблеми музичного простору і визначенням психологічних особливостей його сприймання в музичних творах займалися Б.Ананьєв, Г.Гельмгольц, О.Костюк, Є.Назайкінський, В.Носуленко, Г.Тарасов.

Незважаючи на значну кількість наукових розробок, питання розвитку музичного сприймання і роль просторової диференціації у процесі сприймання музики і сьогодні лишаються недостатньо вивченими – особливо це стосується сприймання музики в молодшому шкільному віці. Зокрема, не вивчались як самостійна проблема особливості просторового сприймання музики молодшими школярами.

Об’єкт дослідження – процес сприймання музичних творів молодшими школярами.

Предмет дослідження – психологічні та фізіологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами.

Мета дослідження - з’ясувати особливості сприймання музичних творів молодшими школярами, розробити уроки, спрямовані на формування в учнів адекватного музичного сприймання творів.

Для досягнення мети дослідження нами було поставлено такі завдання:

 • визначити психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача;
 • з’ясувати роль формування сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи
 • проаналізувати методичні засади формування музичного сприймання молодших школярів;
 • розробити цикл уроків за темою “Музика мого народу”, спрямованих на формування музичного сприймання учнів.

Теоретико-методологічними засадами дослідження є найважливіші психологічні положення теорії музичного сприймання (Б.Ананьєв, Є.Назайкінський); принципи естетичного розвитку особистості (Б.Асафьєв, Л.Виготський, С.Рубінштейн); філософські принципи типологізації категорії простору (Р.Зобов, А.Мостепаненко); концепція музичного сприймання і музичних здібностей (В.М’ясищев, Г.Тарасов, Б.Теплов).

Методи дослідження включали теоретичний аналіз педагогічної та мистецтвознавчої літератури з окресленої проблеми; метод спостереження, синтетичні методи при розробці уроків. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розширенні і поглибленні знань про загальні закономірності музичного сприймання, а також у розкритті вікових особливостей сприймання музичного твору. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що на їх підставі розроблено ряд уроків для музичного виховання та навчання молодших школярів, а також для самоосвіти вчителів музики. 

Структура роботи зумовлена завданнями дослідження, робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (у ньому налічується 43 найменування). Повний обсяг роботи становить 54 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдулин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Педагогика, 1983. – 412 с.
 2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.
 3. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыки // Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. / Сост. и ред. М. Г.Арановский. - М.: Музыка, 1974. - С. 303 – 329. 
 5. Бочкарёв Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога: Метод. разраб. - М., 1981. - 27 с. 
 6. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. - М.: Магистр, 1993. - 263 c. 
 9. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1–3-х класах. – К.: Мистецтво, 1982. – 264 с.
 10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 13. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: Смысл, 2001. - 264 с. 
 14. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 15. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 16. Кадцын Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. – М.: Высшая школа, 1990. – 303 с. 
 17. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. - К.: Муз. Украина, 1986. - 126 с. 
 18. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Форма - Стиль - Выражение. - М.: Мысль, 1990. - С. 405 - 602. 
 19. Лосев А. Ф. Основной вопрос философии музыки // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 315 – 335. 
 20. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 21. Макарова Л.Г. Особливості просторового сприймання музичних творів молодшими школярами //Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова.– К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 22. – С. 81–85.
 22. Макарова Л.Г. Розвиток адекватного сприймання музики у молодших школярів: Методичні рекомендації. – К.: Міленіум, 2004. – 84 с.
 23. Макарова Л.Г. Сприйняття музичного простору в системі музичного виховання // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка – К., 2000. – Т. ІІ. – ч.6. – С.253-259.
 24. Макарова Л.Г. Формування естетичного сприйняття в контексті музичного виховання дітей молодшого шкільного віку //Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова.– К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – Вип. 13. – С. 243-248.
 25. Музыкальное мышление: сущность, категории, исследования: Сб. науч. ст. - К.: Муз. Украина, 1988. - 128 с. 
 26. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 27. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 28. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 29. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 30. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 31. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972. - 383 с.
 32. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 33. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 34. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 35. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 36. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 37. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 38. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 39. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі. – К.: Лестар, 2002. – 211 с.
 40. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 41. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного воспитания. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 42. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 43. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6532
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).