Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування музичної грамотності студентів педагогічного коледжу у класі гри на бандурі

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
118
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти проблеми дослідження розвитку музичної грамотності студентів педагогічного коледжу у класі гри на бандурі
1.1. Поняття музичної грамотності: зміст, структура, характеристика основних елементів
1.2. Вікові передумови розвитку музичної грамотності студентів 1 курсу педколеджу (старший підлітковий вік)
1.3. Бандурне виконавство в історії вітчизняної музичної освіти (становлення методики у ХХ ст.)
2. Експериментальне дослідження розвитку музичної грамотності студентів педагогічного коледжу у класі гри на бандурі
2.1. Діагностика рівня розвитку музичної грамотності студентів
2.2. Формуючий етап дослідження: методика розвитку музичної грамотності студентів у класі гри на бандурі
2.3. Контрольний етап дослідження: з’ясування ефективності розробленої методики
3. Цивільна безпека
3.1. Організація навчання з охорони праці в навчальних закладах
3.2. Перевірка готовності навчального закладу до роботи
3.3. Профілактика професійних захворювань студентів у класі гри на бандурі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність проблеми дослідження. Духовна сила нації, національна гідність, ідейно-творчий потенціал народу головним чином залежать від того, наскільки глибоко усвідомлені всі духовні надбання минулих років. Ось чому реформування освіти в Україні передбачає передусім відродження національного виховання. Його мета, як зазначено в державній освітянській програмі, - успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді розвиненої духовності, художньо-естетичної освіченості і культури.

Музична культура є одним з могутніх засобів утвердження моральних ідеалів, естетичного ставлення до навколишнього світу. Саме музична культура має велике значення у розкритті творчого потенціалу й ідеалів людини, сприяючи формуванню цілісного світогляду. Музика спроможна розкривати складні духовні процеси, допомагає подолати відставання у духовно-моральному розвитку.

Національне виховання молоді передбачає надання можливостей для пізнання своєї історії, мови, традицій, культури. Бандурне мистецтво - це яскрава сторінка історії українського народу, свідчення його давньої високої культури. Сьогодні його можна розглядати як поліфункціональне явище, що має широкий вплив. Гра на бандурі набуває значення і як форма прилучення молоді до музичної культури, і як форма виховання, в якій органічно поєднуються виконавська діяльність та музичне просвітництво, що сприяє розвитку національної свідомості, пробудженню любові до народного мистецтва, розширенню кола духовних інтересів, спонукає до соціальної та індивідуальної активності.

Унікальність бандурного виконавського мистецтва взагалі, а колективного зокрема, піднявшись до небачених допоки вершин популярності серед різних верств населення на початку ХХ ст., через ряд безвідповідальних ідеологічних та дилетантсько-культурологічних чинників була майже знищеною у своїй первозданній манері. У той же час, дякуючи зрослому бажанню мас опанувати азами гри на бандурі й об’єднуватися для колективного музикування, постала проблема виховання відповідних професійних педагогічних кадрів.

Завдання сучасної методології бандурного виконавства – створити наукову базу для вдосконалення мистецької творчості бандуристів у її повній багатогранності: з одного боку – виконавській, яка проявляється в специфіці моноансамблю, ансамблях малих форм, капелах та оркестрових групах; з іншого – педагогічній та диригентській, які мають можливість формуватися та розвиватися, в свою чергу, саме на освоєнні та усвідомленні закономірностей ансамблевого бандурного виконавства у всіх формах його прояву.

Актуальні проблеми духовного розвитку підростаючого покоління вимагають удосконалення професійної підготовки вчителя, якому практично доведеться розв’язувати окреслені проблеми. Тому залучення студентів музично-педагогічних факультетів до навчання гри на бандурі, формування в них високого рівня музичної грамотності сьогодні є актуальним.

Аналіз наукових доробок засвідчив, що в колі питань підвищення ефективності педагогічного процесу, спрямованого на реалізацію професійної компетентності майбутнього фахівця, актуальним є аспект набуття знань, умінь та навичок, необхідних для роботи з музичного виховання підростаючого покоління.

Стан дослідження проблеми. Проблема розвитку музичної грамотності досить широко висвітлена в українській та російській (радянській) літературі. Теоретичні засади розвитку музичної грамотності проаналізовані у працях Є. З. Гаврилової [12, 13], М. Давидова і В. Сумарокової [15], Н.А. Назарової [44].

Методичні основи розвитку музичної грамотності досліджені у роботах Г. І. Побережної та Т. В. Щериці [55], О.В. Хлебнікова [35], О.В. Михайличенко [49], А.В. Козир [52] та ін.

Аналізу ролі бандурного виконавства у розвитку музичної грамотності присвячені праці С. Баштана [5], Н. Брояко [10], Н. Морозевич [37, 38], М. Опришко [47], З.Сингаєвської [50] та інших.

Мета дослідження - виявлення, теоретичне обгрунтування і експеримен-тальна перевірка педагогічних умов, які забезпечують ефективне формування музичної грамотності студентів педагогічного коледжу у процесі професійної підготовки. 

Об’єкт дослідження - професійна підготовка студентів-першокурсників в умовах педагогічного коледжу за класом гри на бандурі. 

Предмет дослідження - педагогічні умови формування музичної грамот-ності студентів як професійно значимої якості музиканта-бандуриста. 

В основу дослідження покладена гіпотеза, відповідно до якої процес формування музичної грамотності студентів у професійній підготовці в умовах педагогічного коледжу буде ефективний при реалізації комплексу педагогічних умов, серед яких слід виділити: 

 • структурно-змістовні - забезпечення логіки розгортання змісту й систематизації навчального матеріалу; 
 • організаційно-діяльнісні - реалізація оптимальних форм здійснення навчально-професійної діяльності); 
 • пізнавально-творчі - стимулювання пізнавальної активності і творчо-інтерпретаторської ініціативи студентів;
 • індивідуально-ціннісні (формування професійно-ціннісного відношення до музичної діяльності). 

Відповідно до визначеної мети дослідження та висунутої гіпотези у роботі ставилися наступні завдання:

 • уточнити поняття музичної грамотності (його зміст, структуру та характеристику основних елементів);
 • дослідити вікові передумови розвитку музичної грамотності студентів 1 курсу педколеджу (старший підлітковий вік)
 • проаналізувати бандурне виконавство в історії вітчизняної музичної освіти (становлення методики у ХХ ст.)
 • експериментально дослідити розвиток музичної грамотності студентів педагогічного коледжу у класі гри на бандурі.

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань, а також підтвердження вихідних положень і перевірки гіпотези використалися наступні взаємодоповнюючі методи: теоретичні (теоретичний аналіз літератури в області філософії та історії, загальної і музичної педагогіки і психології, культурології, соціології, естетики і музикознавства, нормативних документів; матеріалів, які висвітлюють досвід роботи із проблеми дослідження); емпіричні (спостереження, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду музичної освіти студентів педагогічного коледжу, тестування, бесіда, педагогічний експеримент з формування музичної грамотності студентів в умовах класу гри на бандурі педагогічного коледжу).

Дослідно-експериментальною базою дослідження є педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича. Всіма етапами експерименту охоплено 46 студентів. 

Організація дослідження. Експеримент проводився з 2011 по 2012 нав-чальний рік в умовах природного навчального процесу на музично-вико-навській спеціальності педагогічного коледжу за класом гри на бандурі. 

Обрана методологія дослідження й поставлені завдання визначили хід дослідження, яке проводилося у три етапи. 

Перший етап дозволив сформулювати вихідні позиції роботи, визначити цілі і завдання дослідження, сформулювати робочу гіпотезу, понятійний апарат, виявити педагогічні умови формування музичної грамотності студентів-першокурсників; скласти програму дослідно-експериментальної роботи; провести констутуючий експеримент.

 На другому етапі в рамках формуючого експерименту була перевірена ефективність педагогічних умов формування музичної грамотності студентів; виявлені компоненти і ознаки музичної грамотності, визначені критерії оцінки рівнів сформованості музичної грамотності студентів педагогічного коледжу.

На третьому етапі були завершені формуючий і контрольний експерименти, проведена систематизація і узагальнення результатів, їх аналіз, сформульовані висновки. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уточнено зміст поняття «музична грамотність» у контексті професійної підготовки студентів педагогічного коледжу за класом гри на бандурі. Музична грамотність розглядається як професійно значима якість майбутнього фахівця-музиканта й компонент його професійної компетентності. 

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що конкретизовано провідні принципи формування музичної грамотності студентів як професійно значимої якості фахівця-музиканта, визначено компоненти і ознаки музичної грамотності, розроблені критерії оцінки рівнів сформованості музичної грамотності студентів педагогічного коледжу. 

Практичне значення дослідження: розроблено методичне забезпечення процесу формування музичної грамотності студентів-першокурсників в умовах професійної підготовки педагогічного коледжу. Реалізація пропонованої методики формування музичної грамотності не лише сприяє підвищенню її рівня, але й дозволяє компенсувати відсутність початкової музичної освіти і довести студентів до рівня, який дозволяє здійснювати професійну діяльність і дає їм можливість вступати до вищих музичних навчальних закладів. Характер отриманих результатів дослідження дозволяє використати їх при конструюванні музичної діяльності студентів як у навчальних закладах культури і мистецтва, так й у системі додаткової музичної освіти дорослих, при розробці альтернативних авторських програм, посібників з навчання музиці, а також професійно-освітніх програм і проектів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 118 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аксіологічна складова інтеграційної моделі інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики / Н. Мозгальова // Нова пед. думка. - 2010. - № 4. - С. 121-124.
 2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.
 3. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.
 4. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич; Ред.: В. Мішалов; Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Г. Хоткевича, Фундація українозн. студій в Австралії. - Х.; Торонто, 2010. - 291 с.
 5. Баштан С. Школа гри на бандурі. - К.: Музична школа, 1989. - 135 с.
 6. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеоб-разовательных учреждениях: Учеб пособие для студ. муз. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
 7. Беземчук Л.В. Навчальний предмет як засіб конструювання змісту музичної освіти. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.Євдокимова та проф. О.Микитюка / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2007. – Вип.26. – С. 15-21.
 8. Богун Ю.Б. К вопросу о самостоятельной работе студентов в     инструмен-тальном классе / Ю.Б. Богун // Вопросы музыкального образования в педаго-гическом вузе : Сб. науч. трудов. - Мурманск. : МГПУ. -2003. - С. 41-45.
 9. Бочкарёв Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога: Метод. разраб. - М., 1981. - 27 с. 
 10. Брояко Н. Теоретичні аспекти виконавської техніки бандуриста. - Івано- Франківськ: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 1997. - 149 с.
 11. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1998. - 288 с.
 12. Гаврилова Е.З. Проблема формирования музыкальной грамотности у студентов колледжа искусств / Е.З. Гаврилова // Культура. Искусство. Образование: проблемы, перспективы развития. В 2-х ч. Ч. I. – Смоленск: СГИИ, 2005. – С. 56-60.
 13. Гаврилова Е.З. Психолого-педагогические основы профессионального музыкального обучения взрослых начинающих в колледже искусств / Е.З. Гаврилова // Искусство и образование, 2010. – №2(64). – С. 130-140/
 14. Горемичкін А. І. Основи музичної мови: Підручник-дослідження з методики викладання музично-теоретичних дисциплін в системі музично-педагогічної освіти (для підготовки магістрів). - Мелітополь, 2005. - 248 с.
 15. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах: підруч. [для вищ. та серед. муз. навч. закл.] / М. Давидов. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.
 16. Давидов М. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва: посібник / М. Давидов. – К.: НМАУ, 1998. – 224 с.
 17. Давидов М. Українське струнно-щипкове академічне мистецтво: функціону-вання, проблеми збереження і розвитку // Музикознавчі студії : Зб. ст. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 50-58.
 18. Дутчак В. Аранжування для бандури. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 90 с.
 19. Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; гол. ред.. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 20. Загородня Л.П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.
 21. Іванов П. Етюди для бандури. - К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1956. - 38 с.
 22. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 3.: Кінець XIX – початок XX ст. / [ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко]. – К.: Наукова думка, 1990. – 424 с.
 23. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 4. / [ред. колегія     Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К.: Наукова думка, 1992. – 616 с.
 24. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 25. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений  - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 176 с..
 26. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. - К.: Муз. Украина, 1986. - 126 с. 
 27. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки: Учебное пособие для муз. училищ. - 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1991. - 364 с.
 28. Майкапар С. Музыкальное исполнительство и педагогика / Самуил Майкапар. – Челябинск: МПИ, 2006. – 224 с.
 29. Максимов С.Е. Музыкальная грамотність. - 4-е изд. – М.: Музыка, 1984. - 312 с.
 30. Малашевська І. А. Інтегрована музично-теоретична підготовка майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі // Вісник Житомирського дер-жавного університету ім. Івана Франка. -Вип.21. - Житомир, 2005. - С.205-208.
 31. Мандзюк Л.С. Актуальність і практичність методологічних основ, поданих Г.М.Хоткевичем в його «Підручнику гри на бандурі» //Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 8. К., 2002. С – 60-65.
 32. Мандзюк Л.С. Психологічний погляд на розвиток творчої особистості бандуриста // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 11. Х., 2003. С- 182-189.
 33. Методика музичного виховання: Навч. посіб. для студ. муз.-пед. ф-тів, вищ. та серед. навч. закл. мистец., вчителів музики навч. закл. різ. типу / С.Н. Яким-чук; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Ін-т мистец. - Рівне, 2003. - 159 с.
 34. Методика навчання гри на народних інструментах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / В. В. Петрик; Луган. держ. ін-т культури і мистец. - Луганськ: Луганськ-Арт, 2006. - 122 с.
 35. Методика формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури / О.В. Хлебнікова; Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. - К., 1998. - 20 с.
 36. Мішалов В. Культурно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на Харківській бандурі // Давидов М. Виконавське мистецтво - Енциклопедичний довідник // Київ. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, 2010 - С.277-287.
 37. Морозевич Н. Народно-професійний синтез у сучасному бандурному мистецтві / Н. Морозевич // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К. : НМАУ, 2000. – Вип. 14. Музичне виконавство. Кн. 6. – С. 70–83.
 38. Морозевич Н.В. Виражальний потенціал бандури у мистецтві кануну ХХІ століття // Науковий вісник Національної музичної академії України ім.П.І.Чай¬ковського. Музичне виконавство. Кн. шоста. - Вип. 14. - Київ, НМАУ, 2000. - С.50-58.
 39. Музична педагогіка та виконавство: зб. ст.. Вип. 3 / Ред.: А.А. Семешко. - Т.: Навч. кн. - Богдан, 2009. - 64 с.
 40. Музична педагогіка: історія та теорія: навч. посіб. / Т.О. Анікіна, С.В. Борисова; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка». - Луганськ, 2008. - 116 с.
 41. Музична педагогіка: Навч. посіб. для студ. ВНЗ культури і мистец. / О.М. Олексюк; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К., 2006. - 187 с.
 42. Музичне виконавство / Ред.: М. Давидов; В. Сумарокова. - К., 2004. - 274 с.
 43. Музыкальное мышление: сущность, категории, исследования: Сб. науч. ст. - К.: Муз. Украина, 1988. - 128 с. 
 44. Назарова Н.А. Развитие функциональной грамотности студентов педагогического вуза в условиях гуманитарного образовательного процесса // Теория и методика профессионального образования. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2007. – 20 с.
 45. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - М.: Современный литератор, 2003. - 976 с..
 46. Олексієнко О. Бандура у музиці сучасних українських композиторів як чинник збагачення вітчизняної духовної культури / О. Олексієнко // Духовна культура як домінанта українського життєтворення : Матеріали Всеукр. наук.-пр. конф. – К., 2005. – Ч. ІІ. – С. 57–62.
 47. Опришко М. Школа гри на бандурі / під ред. А. Омельченко. - К.: Музична Україна. - 153 с.
 48. Осипова В.Д. Принципы составления заданий для самостоятельной работы студентов по музыкально-теортическим дисциплинам / В.Д. Осипова // Проблемы обеспечения качества образования в Омском гос. универс. им. Ф.М. Достоевского : Мат. II учеб-метод. конф. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. -   С. 306-321.
 49. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: навч. посіб. /  О.В. Михайличенко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми: Козац. вал, 2009. - 208 с.
 50. Основи формування виконавської гри на бандурі.: Метод.рекомендации для студентів кафедри оркестрового диригування / Упорядник. З.Сингаєвська.- Рівне, 1985. - 60 с.
 51. Основні принципи реалізації орієнтованої інструментальної підготовки студентів: теоретичний аспект / П.Б. Косенко // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 5. - С. 193-200.
 52. Основні принципи формування професійної майстерності майбутніх учите-лів музики / А.В. Козир // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 5. - С. 118-126.
 53. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до використання української музично-педагогічної спадщини у професійній діяльності /    Т.О. Бодрова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 5. - С. 157-164.
 54. Перспективні напрями вдосконалення процесу формування інструменталь-но-виконавської надійності майбутніх учителів музики / Д. Юник // Рідна шк. - 2007. - № 5. - С. 60-63.
 55. Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. - К.: Вища школа, 2004. - 303 с.
 56. Побережна П. І. , Щериця Т. В. Проблеми інтегрованого викладання музич-но-теоретичних дисциплін у педвузах // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. - Вип. 21. - Житомир, 2005. - С.16-18.
 57. Праскушкина И.Н. Особенности развития исполнительской техники музыканта-инструменталиста / И.Н. Праскушкина // Актуальные проблемы современной педагогики музыкального и художественного образования : Сб. ст. и материалов. – Сургут: ГПУ. - 2006. - С. 11-21.
 58. Прорешная О. Возвращение на круги управления, или управление творческий (музыкальной) деятельностью студентов педколледжа / О. Прорешная // Искусство в школе. - 2008. - № 3. - С. 65-67.
 59. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія / А.В. Козир; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 378 с.
 60. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб.пособие для студ. муз. фак. высш. пед. заведений/Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко и др.; Под ред. Г.М. Цыпина.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. - 368 с.
 61. Ростовський О. Я. Музична педагогіка: навч. програми, метод. рек. та матеріали / О. Я. Ростовський. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 112 с.
 62. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. – М.: Народное образование, 2005. – 176 с.
 63. Сластенин В.А. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб. пособие / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М.: Академия, 2003. – 185 с.
 64. Соціально-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула – К.: “Екс Об”, 2004. – 304 с.
 65. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл (методичні поради для викладачів шкіл естетичного виховання). – Луганськ: Обласний центр учбово-методичної роботи і культурних ініціатив, 2005. – 32 с.
 66. Танько Т.П.  Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах / Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т.П. Танько; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2004. - 41 с.
 67. Формування готовності студентів музичних спеціалізацій до педагогічної діяльності в умовах середньої спеціальної освіти / І. Барвінок // Рідна шк. - 2008. - № 9. - С. 68-69.
 68. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - 10-е изд. – М.: Музыка, 1987. - 440 с.
 69. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного воспитания. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 70. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 71. Школа для бандури на 27 струн з малюнками і поясненнями на 60 екзерци-цій і 5 пісень / укл.  В.Шевченко. – М.: Печатня В Гросс въ Москва, 1913. - 10 с.
 72. Школяр Л.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д., Усачева В.О., Медушевский В.В. Теория и методика музыкального образования: Научно-методическое пособие. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 336 с.
 73. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9046
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).