Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування наукового світогляду учнів на уроках біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості сучасної навчання біології у загальноосвітній школі
1.1. Загальний огляд шкільної програми
1.2. Регулювання навчального навантаження школярів
1.3. Особливості програми поглибленого вивчення біології
1.4. Проблеми та перспективи розвитку профільного вивчення біології ..
2. Формування наукового світогляду учнів на уроках біології
2.1. Особливості розумового виховання
2.2. Розвиток творчих здібностей
2.3. Формування наукового світогляду
3. Розробка відкритого уроку з біології з елементами формування наукового світогляду учнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Світогляд (світ+огляд – бачення, бачити світ) - це система поглядів на об’єктивний світ і місце у ньому людини, на ставлення її до наколишньої дійсності і до самої себе, а також зумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їхні переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації.

Отже, від того, на якому рівні буде сформовано світогляд особистості, залежить характер її дій, вчинків, мотивів діяльності, поведінки. Лише світогляд дає людині усвідомлення власного місця в світі і тим самим грунт під собою.

Науковий світогляд проявляється у поведінці особистості школяра і визначається:

 • оптимальним засвоєнням понять, законів і теорій;
 • готовністю боротися за свої ідеали, відстоювати свої погляди та переконання;
 • проявом переконаності у щоденній поведінці і діяльності.

Актуальність теми роботи визначається всезростаючою роллю біологічних наук у прогесивному розвитку людства, постійним загостренням екологічних проблем та необхідністю виховання у наступних поколінь раціонального і науково обгрунтованого відношення до довкілля.

Від рівня інтелектуального розвитку людства залежать його трудові результати, якість підготовки молодого покоління до життя, його особиста доля і щастя. Тому важливим завданням розумового виховання є культура мислення – сукупність вироблених людством прийомів, норм і правил розумових дій у процесі пізнання дійсності, яке виражається в умінні чітко формулювати завдання, обирати оптимальні методи розв’язання проблем, формулювати обгрунтовані висновки, правильно використовувати їх на практиці. Культура мислення підвищує цілеспрямованість, організованість, ефективність будь-якого виду пізнавально-практичної діяльності.

Джерельною базою виконання роботи стали праці та статті відомих сучасних вчених-дидактів та вчителів, зокерма, слід відзначити праці Л. М. Поліщук, О.П. Яворської, В. П. Кравця, С. Г. Карпенчука та А. Мельникова. Крім того, у роюоті використано нормативну і методичну літературу, затверджену Міносвіти і науки України. зокрема, програми навчання, методичні рекомендації тощо.

Набуття школярами теоретичних знань з біології спрямоване на розвиток їх мислення, формування наукового світогляду та засвоєння наукової картини світу. Теоретичні знання всебічно відповідають характеру сучасної науки, дають адекватне і конкретне розуміння явищ, процесів і живої природи в цілому.

Кінцевим результатом цивілізації на сучасному етапі розвитку людства є порушення союзу людини з природою, в якому людина є частиною природи. Формування цілісних знань школярів про живу природу, складовою яких є теоретичні знання, має велике значення для біоетичного виховання школярів, бо повертають людині відчуття того, що вона є її частиною, і тому відроджують природне співчутливе відношення до ближнього та всього живого. 

Теоретичні знання, за думкою провідних дидактів сучасності, можуть бути сформовані шляхом розгортання положень емпіричних теорій, в рамках якого теоретичні поняття формуються за дедуктивним принципом впродовж вивчення всього шкільного курсу біології. Виходячи з того, що положення біологічних теорій є загальними для всіх складових живої природи, втілення цього підходу у практику сучасної школи дає змогу під час вивчення біологічного курсу закласти міцний теоретичний фундамент у вихованні всебічно освіченої людини, яка має екологічну свідомість і спроможна до самостійного вибору, що спрямований на збереження життя на Землі.

Мета бакалаврської роботи полягає у досліденні чинників формування і розвитку учнів середньоосвтньої школи у процесі вивчення біології.

Предметом бакалаврської роботи є науковий світогляд учнів на уроках біології, а об’єктом дослідження – власне формування та розвиток наукового світогляду учнів.

Для досягнення мети курсової роботи складено ряд наступних завдань дослідження:

 • провести аналіз методичної літератури;
 • визначити особливості наукового світогляду учнів у процесі навчання біології;
 • дослідити вплив психологічних факторів на формування і розвиток наукового світогляду учнів;
 • розглянути поняття інтегрованого навчання та визначити його вплив на формування і розвиток наукового світогляду учнів загальноосвітньої середньої школи у процесі навчання біології;
 • розробити план проведення відкритого уроку з біології для ілюстрації методики розвитку наукового світогляду учнів.

Структура роботи: робота складається зі змісту, вступу двох теоретичних розділів, одного практичного, висновку та списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. 177 новацій столичної освіти (2004-2005) за редакцією Жебровського Б. М. – К.: ЗАТ “Дорадо”, 2006.
 2. Акімов І. А. Совість і проблеми екологічної етики // Матеріали семінару “Освіта та екологічна етика XXI ст.”. – К., 2001.
 3. Барановський В. А. Екологічні проблеми атмосферного повітря // Екологічний вісник. – 2002 – №№ 1-2.
 4. Барановський В. А. Екологічні проблеми природних вод // Екологічний вісник. – 2002 – №№ 3-4.
 5. Білявський Г. О. та ін. Основи екологічних знань: пробний мас. підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів – К.: Либідь, 2000.
 6. Буринська Н. Сучасні підходи до шкільної природничої освіти // Біологія і хімія в школі.. – 1996. - № 1.
 7. Вербицький В. В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи – К., СМП “АВЕРС ”, 2003.
 8. Власова О. Є. Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. – 2005.
 9. Горбач Н. Розвиток критичного мислення на уроках природничого циклу // Біологія і хімія. - 2004. - № 54.
 10. Додаткова освіта з біології у сучасній школі – К., НЕНЦ, 2003.
 11. Закон України “Про загальну середню освіту” // Інф. збірник МО України. – 1990. – № 15.
 12. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – № 77.
 13. Калініченко Н. Діяльність вчителя в організації самоосвіти учнів //Освітянське слово, березень 2004 р № 14 ( 142 )
 14. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997.
 15. Киричук В. О. Філософія освіти: проблеми виховання // Нові технології навчання. - вип. 19. – К., 1997.
 16. Колесник М. О. Екологічне виховання учнів на засадах "глибинної екології" в процесі вивчення біології: автореф. дис... канд. пед. наук. - Тернопіль, 2003. 
 17. Конкуренція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. збірник МО України. – 1996. – № 13.
 18. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи// Освіта. – 2000. – № 38. 
 19. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя. – Тернопіль, 1997.
 20. Логін В. Метод проектів у концепції сучасної освіти // Завуч, січень 2003 р. № 2.
 21. Мартинюк І.В. Національне виховання: Теорія і методологія. – К., 1995.
 22. Межжерин В. А. Екологія як проблема відношення людини до Бога // Матеріали семінару “Освіта та екологічна етика XXI ст.”. – К., 2001. 
 23. Мельников А. Творчість: від проблеми до дії // Освітянське слово, березень 2004 р № 14.
 24. Методичні засади реалізації пріоритетних напрямків експериментально-дослідницької діяльності (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів України) – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005.
 25. Методичні матеріали ВЗБШ. Молода наукова зміна. Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні проблеми біології” / Під редакцією В.В.Вербицького – К., СМП “АВЕРС ” , 2003.
 26. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів на уроках біології. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. – 2005.
 27. Поліщук Л. М. Диференціація та індивідуальний підхід до учнів при навчанні біології. – Жмеринка: ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 2005.
 28. Потапюк Л. М. Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: автореф. дис... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002.
 29. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6-11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.
 30. Програми для творчих оцінювань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Еколого-натуралістичний напрям. - К.: Богдана, 2004.
 31. Руснак Т. Технології навчання біології. Теорія та практика // Біологія. - 2006. - № 15.
 32. Сердюк В.О. Концепція екологічної освіти і виховання // Матеріали семінару “Освіта та екологічна етика XXI ст.”. – К., 2001.
 33. Сімко В. В. Впровадження інтерактивних технологій навчання // Завуч. квітень 2006 р. - № 13.
 34. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.
 35. Стецюк Л. І. Використання опорних конспектів при викладанні біології. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 35. – 2005.
 36. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976.
 37. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976.
 38. Талановиті діти – нація України. Великі успіхи Малої академії: Тези наукових робіт за 2004-2005 роки. - К.: ВПУ “Київський університет”, 2005.
 39. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем. – К.: Знання України, 2001.
 40. Усімбаєва Н. Науково-дослідницька діяльність як чинник зростання професійної компетентності // Рідна школа. - № 4. - 2006 р.
 41. Холод Т. К. Модульне навчання на уроках біології. - Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2005.
 42. Цуруль О. А. Формування в учнів біологічних понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості: навчально-методичний посібник. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004.
 43. Чернігова В. Плекаймо особистість // Завуч, квітень 2003 р. - № 11.
 44. Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа. – 1999. – №7–8.
 45. Яворська О. П. Організація лекційно-семінарської системи навчання учнів біології. - Жданівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2005.
 46. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. - К .: Станіца, 1999.
6517
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).