Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування образного мислення на уроках природознавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Ціна: 
2300 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи, дослідження проблеми формування образного мислення молодшого школяра
1.1. Поняття «образне мислення» у психолого-педагогічній літературі
1.2. Зміст та структура образного мислення молодшого школяра
Висновки до розділу 1
2. Організаційно-методичні засади, формування образного мислення молодших школярів на уроках з природознавства
2.1. Зміст занять з природознавства в початковій школі
2.2. Принципи та педагогічні умови формування образного мислення молодших школярів
Висновки до розділу 2
3. Дослідно-експериментальна робота з формування образного мислення молодших школярів на уроках природознавства
3.1. Діагностика стану сформованості образного мислення молодших школярів
3.2. Методика формування образного мислення молодших школярів на уроках з природознавства: хід та результати експерименту
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Молодший шкільний вік – це принципово новий соціальний ступінь розвитку особистості дитини. В цей період відбувається перехід до шкільного життя, що супроводжується зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає виконувати суспільну діяльність – вчиться. Перехід від домінуючої ігрової діяльності до навчальної відбувається по-різному для кожної дитини, адже разом з новою соціальною роллю, дитині доводиться також прийняти ряд норм та обмежень. Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає як пріоритетні завдання виховного процесу – розвиток особистості і творча самореалізація, виховання людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства. Невід’ємною частиною розвитку особистості дитини є розвиток її мислення, зокрема образного мислення, яке є базою для розвитку всіх інших видів розумової діяльності.

Здійснювати розвиток мисленнєвих процесів, зокрема образного мислення та сприймання дітей молодшого шкільного віку, особливо актуально засобами природи, адже у дитини сприйняття природи гостріше, ніж у дорослого, тому що вона стикається з нею вперше. Природа являє собою невичерпний світ різноманітних образів та об’єктів сприйняття, які можуть бути сприйняті дітьми, перетворені в їх свідомості та відтворені у вторинних образах. Особливістю контакту дітей молодшого шкільного віку з природою є його емоційна складова, яка сприяє активізації психологічних процесів дитини, зокрема, образного мислення. В. О. Сухомлинський писав: «Навколишній світ дитини – це передусім світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою» [46, c. 104].

 Проблема розвитку образного мислення цікавила та цікавить вихователів, педагогів, психологів протягом кількох століть. Адже глибокі образотворчі навички, здатність сприймати об’єкти в оточуючій дійсності – важлива умова духовного життя людини. Багато природних явищ діти пізнають ще до початку навчання в школі, вони спостерігають за природними явищами, навколишнім світом, тваринами та рослинами. Підтримуючи і розвиваючи цей інтерес, педагог може виховати у дітей багато позитивних якостей. Якщо вчитель привчить дітей бачити красу фарб неба при заході і сході сонця, відрізняти форми сніжинок, спостерігати польоти ластівки, у дитини розвиватиметься художньої смак, вона зможе глибше пізнати навколишній світ, буде прагнути до створення краси своїми руками.

На сьогодні проблема образотворчого розвитку, розвитку особистості, формування її естетичної культури є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. Формування образного мислення дітей саме засобами природи набувають особливої актуальності, оскільки цивілізація, яка дала чимало благ людині, також стала причиною багатьох глобальних катаклізмів, які незворотньо розрушають природний фон Землі. Саме тому розвиток екологічної культури, бережного ставлення до природи – педагогічний процес, який має йти паралельно з усіма видами розвитку дітей.

Значущість проблеми розвитку образного мислення дітей молодшого шкільного віку засобами природи актуалізує тему нашого дослідження – «Формування образного мислення на уроках природознавства». Об’єкти природи здатні впливати на психо-емоційну сферу дитини, викликаючи різноманітні емоції, що сприяє стимулюванню роботи творчої уяви та фантазії та як наслідок – формування вторинних образів у свідомості дитини. Тобто, природа має досить глибокий потенціал для розвитку образотворчого мислення дітей, а уроки природознавства дозволяють поєднати образотворчий розвиток дитини, загальний розвиток та формування екологічної культури підростаючого покоління.

Мета дослідження: дослідити природу образного мислення дітей молодшого шкільного віку та обгрунтувати педагогічні умови образотворчого виховання дітей даного віку засобами природи на уроках природознавства в молодших класах школи. Для реалізації мети буде здійснений теоретичний та практичний аналіз можливостей уроків природознавства для формування образного мислення дітей.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати природу образного мислення людини, зокрема образного мислення дітей;
 • розкрити значення природи в розвитку образного мислення молодших школярів;
 • розкрити можливості образотворчого розвитку молодших школярів в навчально-виховному процесі, а саме – на уроках природознавства;
 • розглянути методи розвитку образотворчого мислення засобами природи в практичній діяльності початкової школи:
 • експериментально перевірити розвивальні можливості природи для підвищення рівня розвитку образного мислення молодших школярів;
 • здійснити порівняльний аналіз результатів педагогічного експерименту.

Об’єкт дослідження: процес формування образного мислення молодших школярів засобами природи.

Предмет дослідження – форми, методи, способи педагогічної взаємодії щодо образотворчого виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної й методичною літератури; термінологічний аналіз досліджуваних понять з метою з’ясування сутності естетичного виховання дітей дошкільного віку; емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, педагогічний експеримент із аналізом отриманих даних; проектування педагогічних умов естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

Теоретичною базою дослідження стали праці Н. П. Байбари, В. О. Сухомлинського, В. В. Рагозіна, Г.С. Костюка, Я. А. Коменського, E. С. Галанжіної, Н.О.Батюк, Л.С. Виготського та інших. 

База дослідження ЗОШ № 13 м. Рівного. 

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдєєв В. Ф., Пирогов Б. І., Непийвода B. C. Роль людського фактору у вирішенні екологічної проблеми / В. Ф. Авдєєв, Б. І. Пирогов, В. С. Непийвода / У зб. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1991. – 352 c.
 2. Аксьонова Н. А. Фенологічні спостереження / Н.А. Аксьонова // Біологія в школі. – 1994. – № 2, 3, 4,5. – С. 12-17.
 3. Байбара Н. П. Методика викладання природознавства у початкових класах / Н. П. Байбара. – К.: Освіта, 2001. – 424 с.
 4. Балаєва Н. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках у початкових класах / Н. І. Байбара // Педагогіка і психологія. – 2004. – №278. – С. 8-10.
 5. Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барка, А. М. Тютюнников. – К.: Наука, 1991. – 307 с.
 6. Батюк Н. О. Формування художньо-образного мислення як педагогічна проблема / Н. О. Батюк // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДПУ, 2002. – № 4. – Ч. 2. – С. 85-88.
 7. Батюк Н. О. До питання про діагностику художньо-образного мислення молодших школярів / Н. О. Баюк // Наша школа. – 2003. – № 2.– С. 55-61.
 8. Бегей В. М., Оліяр М. П., Степанова Л. В., Файчак З. Є. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі І ступеня / В. М. Бегей, М. П. Оліяр, Л. В. Степанова, З. Є. Файчик / за ред. В. М. Бегея. – Львів: Світ, 1996. – 103 с.
 9. Блонский Н. П. Развитие мышления школьников // Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие сред. пед. учеб. заведений / Н. П. Блонский / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 1999. – С. 131-142.
 10. Борисенко Н. М. Моделі як засіб формування уявлень про явища природи / Н. М. Борисенко // Початкова школа. – 2007. – № 3. – С. 32-34.
 11. Бушуєва Л. С. Методи активізації творчого мислення молодших школярів / Л. С. Бушуєва // Початкова школа. – 2008. – № 3. – С.13-16.
 12. Ведмеденко Б. Ф., Ведмеденко Д. В. Експериментальна педагогіка в школі / Б. Ф. Вемеденко, Д. В. Ведмеденко. – Чернівці: Рута, 1995. – 196 с.
 13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский // Психология развития ребенка. – М.: Просвещение, 2003. – С. 235-326.
 14. Виготський Л. С. Гра та в психологічному розвитку дитини / Л. С. Виготський // Питання психології. – 1966. – №6. – С. 86-102.
 15. Волощук І. С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості / І. С. Волощук. – К.: Пед. думка, 1998. – 156 с.
 16. Вчимося бачити прекрасне: Метод. рекомендації по озн. діт. мол. шк. та ст. дошк. віку з творами образотворчого мистецтва / Київський міжрегіональний ін-т. удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка / Укл. Е. В. Бєлкіна. – 2-ге вид., доп. – К.: Навч. посібники, 1996. – 74 с.
 17. Галанжіна E. С. Деякі аспекти розвитку образного мислення молодших школярів / Е. С. Галанжіна // Мистецтво в початковій школі: досвід, проблеми, перспективи. – Курськ: Кентавр, 2001. – С. 26-28.
 18. Гергель Є. Л. Сучасний стан вивчення проблеми креативності в зарубіжній та вітчизняній психології / Є. Л. Гергель // Вісник Харківського університету. – Харків: , 2001. – № 517. – С. 26-31.
 19. Гільбух Ю. З. Діагностика мислительних здібностей / Ю. З. Гільбух // Рад. школа. – 1990. – №12. – С. 19-26.
 20. Глухова Н. Є. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу / Н. Є. Глухова // Виховання. – № 10. – 2001. – С. 8-9. 
 21. Гнатко М. М. Психологічна діагностика обдарованості: Метод. Реком / М. М. Гнатко. – Луцьк: ВВ МАНУ, 1996. – 316 с.
 22. Годфруа Ж. Психологія / Ж. Годфруа / Вид. в 2 т., том 1. – М.: Мир, 1992. – 485 с. 
 23. Грузенберг С. О. Психологія творчості / С. О. Грузенберг. – Мінськ: Белтрестпечать, 2003 (перевид.). – 344 с.
 24. Дяченко О. М. Проблема розвитку здібностей: до і після Л. С. Виготського / О. М. Дяченко // Проблеми психології. – 1996. – № 3. – С. 92-95.
 25. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – 477 с.
 26. Косма Т. В. Особливості розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку / Т. В. Косма. – К.: Радянська школа, 1986. – 168 с.
 27. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / За ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1999. – 608 с.
 28. Крилов Є. В. Школа творчої особистості / Є. В. Крилов // Дошкільне виховання. – 1992. – № 7,8. – С. 11-20. 
 29. Курик М. В., Сокирко В. Т. Через екологiю дитини – шлях до виховання людини / М. В. Курик, В. Т. Сокирко // Трибуна. – 1997. – №1/2. – C. 29-31.
 30. Курочкіна М. В. Методи розвитку творчі здібності молодших школярів / М. В. Курочкін // Виховання школярів. – 2009. – № 4. – С.48-51.
 31. Лисенко Н. В. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників / Н. В. Лисенко // Дитячий садок. – 2004. – № 25-26. – С.10-44.
 32. Лук О. Н. Психологія творчості / О. Н. Лук. – М.: Наука, 1978. – 125 с.
 33. Макаренко А. С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду / А. С. Макаренко // А. С.Макаренко. Твори в семи томах. – Т. 5. – К., 1954. – 219 с.
 34. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості / О. Л. Музика // Обдарована дитина. –1998. – № 4. – С. 6-10.
 35. Музика О. Л. Творчість з позицій суб’єктно-ціннісного аналізу / О. Л. Музика // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. зб. / За ред. М. М. Забродського. – Київ–Житомир: ЖОІППО, 2006. – 196 с.
 36. Мухина В. С. Развитие мышления школьника / В.С. Мухина // Детская психология. – М.: Просвещение, 2000. – С. 300-312.
 37. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання природознавчства: Навч.посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – К.: Вища шк., 1990. – 302 с.
 38. Нікітін Б. П., Нікітіна Л. А. Ми, наші діти і онуки / Б. П. Нікітін, Л. А. Нікітіна. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 299 с.
 39. Перкинс Д. Н. Творча обдарованість як психологічне поняття / Д. Н. Перкинс // Суспільні науки за рубежем. Науковедение. – 1988. – № 4. – С. 88-92.
 40. Печерська Е. П. Інтегрований вплив музики і природи на естетичне виховання / Е. П. Печарська // Початкова школа. – 2002. – № 7. – С. 29-32.
 41. Плохій З. П., Дьоміна І. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу «школа – дитячий садок» / З. П. Плохій, І. С. Дьоміна. – К.: Вища школа, 1988. – С. 48-53.
 42. Рагозіна В. В. Теоретичний аспект проблеми творчих здібностей / В. В. Рогозіна // Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Збірник доповідей науково-практичної конференції. – Вінниця, 1998. – С. 127-132.
 43. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Трудности детского мышления // Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие сред.пед.учеб.заведений / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 1999. – С. 157-159.
 44. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / C. Ф. Русова. – К.: Освіта, 1996. – 303 с.
 45. Стенберг Р. Типи мислення: шляхи до розуміння способу дій учнів / Р. Стенберг // Рідна школа. – 2001. – №4. – С. 75-76.
 46. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. Вибр. Твори: У 5-ти т. / В.Сухомлинський. – К.: Вища школа, 1985. – Т. 3. – 303 с.
 47. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлиснький. - К.: Вища школа, 1986. – 139 с.
 48. Творческие способности / О. П. Елисеев / Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2003. – 373 с.
 49. Хоменчук І. К. Формування і розвиток творчих здібностей дітей / І. К. Хоменчук // Світ дитячих бібліотек. – 2004. – № 2. – C. 21-24.
 50. Ягодовський К. П. Практичні заняття з природознавства в початковій школі. Методичний посібник для вчителів / К. П. Ягодовський. – К.: Рад. школа, 1989. – 336 с.
 51. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник / Н. Ф. Яришева. – К.: Вища школа, 1993. – 225 с.
 52. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. Посібник / Н. Ф. Яришева. – К.: Вища шк., 2005. – 335 с.
11961
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.