Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. Педагогічні умови формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ
1.1. Психолого-педагогічні аспекти пізнавальних інтересів
1.2. Методи та прийоми формування пізнавальних інтересів школярів (учнів ДМШ) 
1.3. Особливості творчості сучасних композиторів як педагогічного репертуару учня бандуриста ДМШ
Висновки до І розділу
РОЗДІЛ ІІ. Методика формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів
2.1. Констатувальний експеримент з виявлення рівнів розвитку пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ
2.2. Реалізація методики формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту
Висновки до ІІ розділу
РОЗДІЛ ІІІ. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
3.1. Розподіл обов’язків з охорони праці керівництва та викладачів закладів культури
3.2. Типові надзвичайні ситуації природного походження для Західної України
3.3. Дозування навантаження у бандуристів для формування їх пізнавальних інтересів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Пріоритетним завданням сучасної освітньої системи України є виховання всебічно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного самовдосконалення та саморозвитку. Своєрідним епіцентром загального розвитку учня, його спроможності до активного засвоєння суспільних цінностей та їхнього творчого перетворення виступає пізнавальний інтерес.

Дослідження феномену пізнавального інтересу, пошук шляхів його формування в умовах навчально-виховного процесу виступає однією із фундаментальних проблем психології і педагогіки. Її вирішенню присвячені ґрунтовні праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених минулого і сучасності, зокрема, Н. М. Бібік [6], Л.І. Божович [7], Н. В. Бондарчук [11], Г. І. Щукіної [91] та інших. У формуванні пізнавального інтересу значна роль належить музичній освіті, яка  дозволяє учню пізнавати світ цілісно і ціннісно, в єдності почуттів і мислення, емоцій і образів. Дослідженню закономірностей, принципів і методів пізнання та перетворення дійсності засобами мистецтва, зокрема музичного, в освітньому просторі присвячені праці І. Б Кузави [45], О. М. Олексюка [56], Т. Р. Браніцької [12], Л. В. Гура [25] та інших. Проблема ж формування власне пізнавального інтересу в сфері творчості учнів-бандуристів ДМШ в сучасних дослідженнях не знаходить належного відображення. Увага дослідників зосереджена на вивченні естетичних, музично-естетичних, художньо-естетичних інтересів, інтересів до різноманітних видів музичної діяльності.

Актуальність дослідження даної проблеми зумовлена необхідністю розв’язання суперечностей між усвідомленням значної ролі мистецтва в активізації прагнення особистості до самоосвіти, саморозвитку та творчої самореалізації та недостатньою увагою, яка приділяється формуванню пізнавального інтересу учнів у сфері музичної освіти. Потреба у подоланні цієї суперечності, актуальність, педагогічна значимість даної проблеми, її недостатня теоретична і методична розробленість обумовили вибір теми дослідження «Формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів».

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та експериментально дослідити ефективність методики формування пізнавального інтересу учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів.

Об’єкт дослідження – процес музично-естетичного розвитку учнів ДМШ.

Предмет дослідження – методика формування пізнавального інтересу учнів-бандуристів на заняттях з використанням творчості сучасних композиторів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність розв’язання наступних завдань:

 • узагальнити психолого-педагогічні підходи до пізнавальних інтересів;
 • проаналізувати методи та прийоми формування пізнавальних інтересів учнів ДМШ;
 • визначити особливості творчості сучасних композиторів як педагогічного репертуару учня бандуриста ДМШ;
 • розробити та апробувати методику формування пізнавальних інтересів учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі творчості сучасних композиторів.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають положення сучасної філософії освіти, психологічної і педагогічної наук про закони пізнання та когнітивний розвиток особистості. З метою вирішення завдань наукового дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: теоретичні методи: аналітичний, системно-структурний для вивчення теоретичних аспектів проблеми, визначення понятійно-категоріального апарату, моделювання педагогічного експерименту, логічні методи узагальнення отриманих емпіричним шляхом даних; емпіричні методи: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, бесіди, тестові, творчі й пізнавальні завдання), обсерваційні (пряме і опосередковане спостереження за навчально-виховним процесом, самоспостереження учнями власної пізнавальної діяльності), праксиметричні (аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності учнів) для встановлення рівнів сформованості пізнавального інтересу учнів; педагогічний експеримент для виявлення ефективності розробленої методики формування пізнавального інтересу учнів; математичні методи та методи статистичної обробки експериментальних даних для фіксації результатів вимірювань та встановлення кількісних залежностей між явищами, які досліджуються.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось впродовж 2013-2014 років у три етапи. На першому етапі здійснено аналіз наукової літератури, визначено вихідні позиції дослідження, розроблено методику констатувального діагностування рівня сформованості пізнавального інтересу учнів-бандуристів ДМШ. На другому етапі проведено констатувальне діагностування рівня сформованості пізнавального інтересу учнів ДМШ, розроблено методику формування пізнавального інтересу на матеріалах творчості сучасних композиторів та визначено методичні засади їх застосування в процесі реалізації розробленої методики. На третьому етапі дослідно-експериментальним шляхом перевірено ефективність розробленої методики, здійснено аналіз результатів формувального експерименту, підведено його підсумки та розроблено методичні рекомендації щодо застосування у процесі формування пізнавального інтересу учнів-бандуристів ДМШ.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що актуалізовано проблему формування пізнавального інтересу учнів-бандуристів ДМШ, обґрунтовано і розроблено педагогічні умови та методику формування пізнавального інтересу учнів-бандуристів на матеріалі творчості сучасних композиторів, визначено критерії, показники та рівневі характеристики сформованості пізнавального інтересу учнів-бандуристів ДМШ, його структуру; узагальнено методичні підходи до впровадження в систему музичної освіти творчості сучасних композиторів в контексті бандурного виконавства.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що здійснено апробацію розробленої методики та створено методичні рекомендації щодо її впровадження у процес музичної освіти учнів-бандуристів ДМШ. Матеріали дослідження можуть бути використані учителями загальноосвітніх шкіл у практиці навчання музичного мистецтва, викладачами та студентами вищих музичних закладів освіти у процесі педагогічної і методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, а також у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів. Дані теоретичні та практичні напрацювання можуть бути використані для розробки нових уроків та курсів, призначених для застосування в сфері музичної освіти.

Структура роботи зумовлена її метою і завданнями і передбачає вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел і додатки. Загальний обсяг роботи склав 91 аркуш.

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Общая психология: учеб. пособ. для вузов [Текст] / Г. С. Абрамова. – М.: Академический Проект, 2002. – 496 с. 
 2. Авер’янова Н. Національне виховання в контексті глобалізації [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. Випуск 11. – К., 2007. – С. 53–56. – Режим доступу: http://uaznavstvo.univ.kiev. ua/ua/visnyk/Visnyk-11/Averjanova.html
 3. Алексєєнко Т. А. Формування пізнавальної активності студентів в умовах блокової організації навчання [Текст]: Дис. … канд. пед. наук. К., 1995. – 180 с. 
 4. Андрейчук Н. І. Охорона праці [Текст]: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова. – Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2012. – 273 c. 
 5. Баштан С. Школа гри на бандурі [Ноти] / С. В. Баштан, А. Ф. Омельченко. – К.: Муз. Україна, 1989. – 112 c. 
 6. Бібік Н. М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів [Текст] / Н. М. Бібік // Пед. дискурс: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 10. – С. 53-56. 
 7. Божович Л. И. Познавательные интересы и пути их изучения [Текст] / Л. И. Божович // Известия АПН РСФСР. – М., 1955. – Вып. 73. – С. 3-14. 
 8. Бойко Н. О. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст] / Н. О. Бойко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1999. – 19 c. 
 9. Бойко Н. О. Формування в учнів потреби в знаннях, як основи їх пізнавального інтересу [Текст] / Н. О. Бойко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Харків: ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1998. — С. 126-131. 
 10. Бойко Н. О. Формування пізнавального інтересу у школярів у колективній діяльності [Текст] / Н. О. Бойко // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 71 (138). – С. 19-23. 
 11. Бондарчук Н. В. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів [Текст] / Н. В. Бондарчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2008. – № 41. – С. 103-106. 
 12. Браніцька Т. Р. Розвиток музично-пізнавального інтересу молодших школярів засобами виконавства на народних інструментах [Текст] / Т. Р. Браніцька // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2007. – № 1. – С. 47-52. 
 13. Брояко Н. Б. Теоретичні аспекти виконавської техніки бандуриста [Текст] / Н. Бю Брояко. – Івано-Франківськ, 1997. – 150 с. 
 14. Бутенко В. Г. Музична педагогіка (підготовка майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів): монографія [Текст] / В. Г. Бутенко, Ю. А. Шевченко; НАПН України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – 239 c. 
 15. Бущук В. Я. Мотивація навчальної діяльності [Текст] / В. Я. Бущук // Пед. пошук. – 2008. – № 4. – С. 11-14. 
 16. Ваврик О. І. Кобзарські школи в Україні [Текст] / О. І. Ваврик. – Тернопіль: Збруч, 2006. – 221 с/
 17. Вилькеев Д. В. Воспитание познавательной активности и самостоя-тельности школьников [Текст] / Д. В. Вилькеев, Н. А. Половникова. – Казань: Казанский гос. педагог. ин-т., 1975. – 211 с. 
 18. Витвицький В. В. За океаном [Текст] / В. В. Витвицький // Збірник статей. Редактор-упорядник Ю. Ясиновський. – Львів: Львівська організація ОКУ, 1996. – 132 с. 
 19. Волошина В. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів [Текст]: навч. -метод. посіб. з використанням модульно-дистанц. системи в курсі «Вік. та пед. психологія» для студ. пед. ВНЗ III – IV р. а. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, Л. В. Лохвицька; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 50 c. 
 20. Галішевська Н. А. Психологічні особливості формування інтересу у підлітків до інструментального виконавства [Текст] / Н. А. Галішевська // Нова пед. думка. – 2007. – № 2. – С. 111-113. 
 21. Герасименко О. В. Етюди для бандури на різні види техніки [Ноти]: видання у 3-х зошитах. – зошит №1 / О. В. Герасименко. – К., 2004. – 84 с. 
 22. Герасименко О. В. Юним бандуристам [Ноти] / О. В. Герасименко. – Львів: ТеРус, 2006. – 72с. 
 23. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст] / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 
 24. Гончарук П. А. Психологія навчання [Текст] / П. А. Гончарук. – K.: Либідь, 1995. – 156 c. 
 25. Гура Л. В. Теоретичні основи формування пізнавального інтересу студента як психолого-педагогічна система [Текст] / Л. В. Гура // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 29. – С. 178-181. 
 26. Гуцало Е. У. Педагогічна психологія. Практикум [Текст]: навч. -метод. посіб. для студ. ВНЗ / Е. У. -С. Гуцало; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград: Александрова М. В., 2013. – 202 c. 
 27. Деркач О. О. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах [Текст]: Автореф. дис. канд. пед. наук / О. О. Деркач; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2003. – 19 c. 
 28. Деркач О. О. Активізація пізнавальної діяльності школярів [Текст]: реалії та перспективи / О. Деркач // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 7 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2002. – С. 59-68. 
 29. Деркач О. О. Психофізичні особливості навчання молодших школярів гри на віолончелі [Текст] / О. О. Деркач // Рідна школа. – 2002. – № 11. – С. 63-66. 
 30. Деркач О. О. Сутність та значення пізнавальних психічних процесів у навчальній діяльності [Текст] / О. О. Деркач // Вісник книжкової палати. – 2002. – № 5. – С. 42-45. 
 31. Джуринская Л. М. Интерес как мотив учебной деятельности одаренных детей [Текст] / Л. М. Джуринская // Наука і освіта. – 2007. – № 4/5. – С. 49-52. 
 32. Долбенко Т. О. Активізація пізнавальної діяльності підлітків [Текст]: Моногр. / Т. О. Долбенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К.: ТОВ «Вид-во Аратта», 2003. – 244 c. 
 33. Дутчак В. Г. Аранжування для бандури [Текст]: навчально-методичний посібник для студентів / В. Г. Дутчак. – Івано-Франківськ, 2001. – 90 с. 
 34. Ємець В. К. Кобза та Кобзарі [Текст] / В. К. Ємець. – Українське слово: Берлін. – 1923. – 111 с. 
 35. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 № 2694-XII, редакція від 26. 04. 2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. – http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2694-12
 36. Замашкіна О. Д. Ідея розвивального навчання в європейській та українській педагогіці (XVII-XIX ст. ) [Текст] / О. Д. Замашкіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл. – Вип. № 8. – 2000. – 216 с. 
 37. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії [Текст] / Зязюн І. А., Сагач Г. М. // Завуч. – 2001. – №17-18. – С. 14-21. 
 38. Ілляш С. Д. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів [Текст] / С. Д. Ілляш // Молодь і ринок. – 2012. – № 6. – С. 81-84. 
 39. Кабачок В. А. Школа гри на бандурі [Ноти] / В. А. Кабачок, Є. О. Юцевич. – К.: Муз. Україна, 1958. – 246с. 
 40. Кардашов В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри [Текст]: монографія / В. М. Кардашов. – 2-ге вид., доповн. – Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2009. – 263 c. 
 41. Ковалев А. Г. Психология личности [Текст] / А. Г. Ковалев. – 3-е. изд.. – М.: Просвещение, 1982. – 234 с. 
 42. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі [Текст]: навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. – Х. : Право, 2012. – 190 c. 
 43. Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура [Текст] / П. Конопленко-Запорожець. – Вінніпеґ, Канада. – 1963. – 167 с. 
 44. Косяк Л. І. Педагогічні умови формування музичних інтересів молодших школярів на уроках музики [Текст] / Л. І. Косяк // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 279-286. 
 45. Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів на уроках музики [Текст]: Метод. рек. / І. Б. Кузава; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т мистец. – Луцьк, 2006. – 26 c. 
 46. Ліпська С. Л. Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти [Текст]: автореф. дис... канд. пед. наук / С. Л. Ліпська; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 c. 
 47. Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів [Текст]: теорія та практика: монографія / О. В. Лобова. – Суми: Мрія, 2010. – 516 c. 
 48. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів [Текст] / В. І. Лозова – 2-ге вид., доп. – Xарків: О. В. С., 2000. – 48 с. 
 49. Мандзюк Л. М. Про виконавські проблеми лівої руки бандуриста в контексті художньо-виразної гри [Текст] / Л. М. Мандзюк // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: вип. 6. – Харків, 2001. – С. 175–183. 
 50. Маркова А. К. Формирование мотивации учения [Текст]: кн. для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 
 51. Межейнікова Л. С. Про визначення поняття активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання [Текст] / Л. С. Межейнікова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. – 2004. – Вип. 22. – С. 94-99. 
 52. Морозова Н. Г. Учителю о познавательном интересе [Текст] / Н. Г. Морозова. – М.: Знание, 1979. – 47 с. 
 53. Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 25. 12. 2009 № 210 [Електронний ресурс]: [Режим доступу] – http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/z0078-10
 54. Наказ Держнаглядохоронпраці України «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. (НПАОП 0. 00-4. 35-04) від 15. 11. 2004 № 255, редакція від 29. 10. 2007
 55. Ничкало Н. Г. Творчий розвиток особистості засобами мистецтва [Текст]: навч. -метод. посіб. / Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, М. І. Чембержі, С. В. Коновець, Л. А. Руденко; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 280 c. 
 56. Олексюк О. М. Музична педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ культури і мистец. / О. М. Олексюк. – К. : Київ. нац. ун-т культури і мистец., 2006. – 187 c. 
 57. Омельченко А. Школа гри на бандурі. 1-й клас [Ноти]. – К.: Муз. Україна, 1973. – 104 с. 
 58. Омельченко А. Школа гри на бандурі. 2 -й клас [Ноти]. – К.: Муз. Україна, 1973. – 115 с. 
 59. Омельяненко С. В. Пізнавальні завдання в курсі педагогіки [Текст]: Посіб. для студ. / С. В. Омельяненко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 116 c. 
 60. Опришко М. В. Школа гри на бандурі [Ноти] / М. В. Опришко. – К.: Муз. Україна, 1967. – 150 с. 
 61. Остапенко А. И. Формирование познавательной активности студентов в процессе их совместной учебной деятельности [Текст]: монография / А. И. Остапенко. – К., 1989. – 233 с. 
 62. Педагогический словарь [Текст]: В 2-х т. / гл. ред.: И. А. Каиров, Н. К. Гончаров, Н. Д. Кузьмин и др. – М.: Изд-во АПН, 1960. – Т. 1. – 774 с. 
 63. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки) [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. – Л.: Волинянин, 2012. – 448 c. 
 64. Полєвіков І. О. Музично-педагогічна спадщина України як передумова реалізації особистісно орієнтованого виховання в музичній школі [Текст] / І. О. Полєвіков // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – № 31. – С. 150-154. 
 65. Половина Г. П. Використання методу активного спостереження для формування пізнавального інтересу [Текст] / Г. П. Половина, С. М. Голоденко // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 82-89. 
 66. Психологічний словник [Текст] / за ред. В. І. Войтко. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с. 
 67. Пухальский Я. Г. Методика обучения игре на бандуре [Текст]: уч. пос. / Я. Г. Пухальский. – К.: Госконсерватория, 1978. – 98 с. 
 68. Рева Ю. В. Співтворчість учителя і учнів [Текст] / Ю. В. Рева // Завуч. – 2002. – квітень (№ 10). – С. 12-14. 
 69. Рудницька О. П. Основи викладання мистецьких дисциплін [Текст]: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / О. П. Рудницька, Л. М. Ісьянова, О. А. Цвігун, О. П. Кольєва, С. О. Соломаха; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 183 c. 
 70. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів [Текст] / О. Я. Савченко. – К.: Радянська школа, 1982. – 158 с. 
 71. Самчук У. Живі струни. Бандура і бандуристи [Текст] / У. Самчук. – Детройт, США, 1976. – 466 с. 
 72. Семенець Н. М. Охорона праці в галузі освіти. Ч. 1 [Текст] / Н. М. Семенець, Н. В. Сисоєнко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. вікової фізіології та валеології. – Черкаси, 2010. – 132 c. 
 73. Сирота З. М. Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів початкових класів [Текст]: Автореф. дис... канд. пед. наук / З. М. Сирота; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2005. – 20 c. 
 74. Сисоєнко Н. В. Цивільний захист [Текст]: навч. -метод. посіб. / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 308 c. 
 75. Смагин В. И. Выделение и актуализация опорных знаний в процессе творческой познавательной деятельности школьников [Текст] / В. И. Смагин: Сб. науч. трудов ХГПИ им. Г. С. Сковороды / Под ред. В. И. Лозовой. Харьков, 1988. – С. 36-81. 
 76. Соловейчик С. Л. Учение без исключения [Текст] / С. Л. Соловейчик // Юность. – 1985. – № 9. – С. 110-113. 
 77. Сорочиц А. С. Основні аспекти охорони праці в навчальних закладах [Текст] / А. С. Сорочиц // Нова пед. думка. – 2011. – № 4. – С. 46-49. 
 78. Стрілько В. В. Аксіологічні інтереси і мотиви навчальної діяльності школярів [Текст] / В. В. Стрілько // Освіта і управління. – 2009. – 12, № 2. – С. 114-119. 
 79. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) [Текст]: монографія / М. Хай. – Київ-Дрогобич, 2007. – 538 с. 
 80. Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу [Текст] / Г. М. Хоткевич. – Харків, 1930. – 45с. 
 81. Хоткевич Г. М. Підручник гри на бандурі [Текст] / Г. М. Хоткевич; упоряд. Черемський П., Мішалов В. – Х.: Глас, 2004. – 240 с. 
 82. Цапик С. В. Особливості вокальної підготовки молодших школярів у дитячій музичній школі [Текст] / С. В. Цапик // Нова пед. думка. – 2007. – № 3. – С. 66-68. 
 83. Черні К. Етюди в перекладі для бандури [Ноти]: У 2-х збірниках. / Упор. О. Созанський; пер. і заг. ред. В. Герасименка. – Львів, 1998. 
 84. Шидловська Т. А. Актуальні питання фоніатрії [Текст]: навч. -метод. посіб. / Т. А. Шидловська, А. Л. Косаковський. – Вінниця: НМАПО ім. П. Л. Шупика; К., 2007. – 232 c. 
 85. Штокалко З. П. Кобзарський підручник [Текст] / З. П. Штокалко. – Едмонтон – К.: Видавництво Канадського інституту українських студій, 1992. – 345 с. 
 86. Штокалко З. П. Критичні зауваги до стану сучасного кобзарства [Текст] / З. П. Штокалко // Українські вісті – 1949. – 1 січня. – С. 3-4. 
 87. Штокалко З. П. Кобзарський підручник [Текст] / З. П. Штокалко. – К.: Муз. Україна, 1992. – 150 с. 
 88. Шудзіховська І. Ф. Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу учнів гімназії: дидактичний аспект [Текст]: монографія / І. Ф. Шудзіховська; Ін-т пед. технологій. – Луцьк: Твердиня, 2008. – 136 c. 
 89. Шукалова О. С. Чинники становлення пізнавального інтересу як новоутворення молодшого шкільного віку [Текст] / О. С. Шукалова // Наука і освіта. – 2010. – Спец. вип.: проект «Когніт. процеси та творчість». – С. 298-302. 
 90. Шумигай С. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів [Текст] / С. М. Шумигай // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. – 2010. – Вип. 33. – С. 76-82. 
 91. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе [Текст]: монография / Г. И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 219 с. 
 92. Щукина Г. И. Категории обучения и проблемы учебно-познавательной дея-тельности [Текст] / Г. И. Щукина. // Педагогические проблемы формирования поз-навательных интересов учащихся. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1983. -С. 3-14. 
 93. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся [Текст]: монография / Г. И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. -208 с. 
 94. Щукина Г. И. Познавательный интерес и проблема становления личности школьника в учебном процессе [Текст] / Г. И. Щукина // Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся: Респ. Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1975. – С. 5-14. 
 95. Lutsiv V. Kobza-Bandura and «Dumy» and their significance in the history of the Ukrainian People / V. Lutsiv // The Ukrainian review. – The Association of the Ukrainians in Great Britain -№1. -1986 – P. 53-70.
948
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).