Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування почуття справедливості у дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження почуття справедливості у дошкільників
1.1. Поняття почуття справедливості у психолого-педагогічних дослідженнях
1.2. Критерії та рівні сформованості почуття справедливості у дошкільників
1.3. Педагогічні умови формування почуття справедливості у дітей старшого дошкільного віку
2. Експериментальне дослідження формування почуття справедливості старших дошкільників
2.1. Діагностика сформованості почуття справедливості дітей старшого дошкільного віку
2.2. Формування почуття справедливості у дітей у процесі педагогічного впливу
2.3. Аналіз результатів формування почуття справедливості у старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства гостро постають проблеми у сфері духовного життя. Спостерігається деформація моральних основ, поширюється байдужість і жорстокість. Отже, актуальним завданням, яке вимагає концентрації суспільних зусиль, є моральне виховання молодого покоління. Тому рядом державних документів, зокрема Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та іншими однією з основ функціонування освіти, в тому числі, дошкільної визначено пріоритетність морально-соціального розвитку дітей, духовних цінностей людини та суспільства. 

Вирішуючи педагогічні завдання, які постають у світлі загальнодержавних пріоритетів, необхідно виховувати у дітей здатність критично мислити, самостійно робити вибір і відповідати за свої дії та їх наслідки, виявляти гідність, повагу і гуманне ставлення до оточення. Важливо, щоб вони здобули вміння узгоджувати індивідуальні інтереси та інтереси суспільства. Моральний вибір особистості є оптимальним способом цього узгодження. Тому становлення почуття справедливості дітей є одним із важливих завдань морального виховання. 

Розвиток почуття справедливості дошкільників обумовлюється змістом та способами організації їх діяльності – гри, праці, навчання, а також особливостями побудови взаємин з ровесниками та дорослими. Проте почуття справедливості у структурі почуття справедливості дошкільників залишається поза увагою дослідників. У літературі відсутні розробки методики та технології здійснення педагогічного впливу з метою стимулювання цього почуття у дітей.

У той же час практика свідчить, що виховний процес у сучасних дошкільних навчальних закладах не забезпечує реалізації вікового потенціалу вихованців щодо формування почуття справедливості. Їхній поведінці властиве панування егоїстичних тенденцій та формалізм щодо моральних норм і правил, часті прояви байдужості, а іноді, жорстокості. Така ситуація доводить необхідність розробки системи засобів і прийомів, які б сприяли становленню почуття справедливості дітей в дошкільному віці.

Більшість дослідників не виділяють почуття справедливості як окрему категорію, розглядаючи його у системі загалньго морально-етичного виховання. Такий підхід відображено у працях М. Боришевського [5], А.М. Виноградової [8], Є. В. Субботського [20, 21], С.Г. Якобсона [27, 28] та ін. І. лише окремі дослідженяя безпосередньо присвячені формуванню почуття справедливості у дошкільників, серед яких роботи І. Д. Бех [4], О. І. Кошелівської [14, 15], М.В. Левківського [17].

Мета дослідження – визначити психолого-педагогічні умови становлення почуття справедливості дошкільників та дослідити зміст і особливості педагогічного стимулювання цього процесу.

Об’єкт дослідження – становлення почуття справедливості дошкільників в умовах навчально-виховного процесу дошкільного закладу.

Предмет дослідження – зміст, засоби та прийоми стимулювання почуття справедливості дітей дошкільного віку в процесі педагогічного впливу.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи було сформульовано наступні завдання:

 • проаналізувати підходи до почуття справедливості у психолого-педагогічних дослідженнях;
 • охарактеризувати критерії та рівні сформованості почуття справедли-вості у дошкільників;
 • окреслити педагогічні умови формування почуття справедливості у дітей старшого дошкільного віку
 • експериментально дослідити процес формування почуття справедли-вості старших дошкільників.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз психологічних та педагогічних джерел, навчально-методичних посібників, фахових періодичних видань; аналіз педагогічної документації дошкільних навчальних закладів. Емпіричні: спостереження за поведінкою дітей та за ходом навчально-виховного процесу дошкільного закладу; опитування вихователів та батьків; педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий).

Структура роботи. Курсова складається зі вступу, двох розділів і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання – 1999. – № 1. – С.4-12.
 2. Бех І. Д. Виховання особистості: наук. видання / І. Д. Бех. – Либідь, 2003. – 280 с.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.
 4. Бех І.Д. Справедливість – несправедливість у міжособистісних взаєминах / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2006. – №1. – С. 5-10.
 5. Боришевський М. Моральні переконання та їх формування у дітей / М. Боришевський. – К.: Знання, 1979 – 109 с.
 6. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – 269 с.
 7. Власова О. Педагогічна психологія: навч. посібник / О. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 8. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 
 9. Заброцький М. М. Основи вікової психології / М. М. Заброцький. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 10. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. – 2-ге вид. / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 11. Карпова С.Н. Значение сюжетно-ролевой игры для становления нравственного поведения / Карпова С.Н., Петрушина Л.Г.  // Вестник МГУ. Психология. – 1981.- № 2. – С.22-30.
 12. Ким В.Е. О диагностике альтруистических установок личности / Ким В.Е., Насиновская Е.Е., Овчинникова О.В.  // Вестник МГУ. Психология. – 1983. – № 2. – С.27-35.
 13. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононко. – К.: Дошкільне виховання, 2003. – 243 с.
 14. Кошелівська О. І.   Стимулювання   морального   вибору   дошкільників   у процесі педагогічного впливу / О. І. Кошелівська. – К., 2003. – 241 с.
 15. Кошелівська О.І. Класики педагогічної думки про моральний вибір у поведінці дітей дошкільного віку / О. І. Кошелівська // Наука і сучасність: Зб. наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Т. ХХІІ (Вип. 2. Ч. 2). – С.80-87.
 16. Кошелівська О.І. Особливості організації діяльності, стимулюючої мораль-ний вибір в поведінці дошкільників / О. І. Кошелівська // Наукові записки: Зб. наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Випуск 41. – С.73-75.
 17. Левківський М.В. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: монографія / Ред.: М.В. Левківський; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2008. – 271 с.
 18. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К.: Вища школа, 1993. – 111 с.
 19. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 280 c.
 20. Субботский Е.В. Генезис морального поведения у дошкольников / Е.В. Субботский // Вестник МГУ. Психология. – 1998. – № 3. – С. 13-25.
 21. Субботский Е.В. Формирование элементов альтруистического поведения у дошкольников / Е.В. Субботский // Вестник МГУ. Психология. – 1999. – № 2. – С.36-47.
 22. Титаренко А. И. Моральный  выбор  / под  общ.  ред.  А. И. Титаренко.  –  М.:  Изд-во  Моск. университета, 1980. – 344 с.
 23. Фасолько Т.С. Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку / Т.С.  Фасолько // Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. – Вип.8. – Рівне, 1999. – С.118-121.
 24. Шилова О.І. Проблема формування соціально відповідальної поведінки та її сутнісні характеристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. – 2008. –       № 21. – С. 240-248.
 25. Ягловская Е.К. Ориентация на моральную норму в действиях и высказы-ваниях детей 5-7 лет / Е.К. Ягловская // Вестник МГУ. Психология. – 1988. – № 1. – С.69-72.
 26. Якобсон С.Г. Особенности моральных требований и оценок сверстников у дошкольников / Якобсон С.Г., Курбанов Р.А. // Вопросы психологии. – 1983. – № 4. – С.39-45.
 27. Якобсон С.Г. Роль субъективного отношения к этическим эталонам в регуляции морального поведения дошкольников / Якобсон С.Г., Почеревина Л.П. // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С.40-49.
 28. Якобсон С.Г. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений / Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. – М.: Вече. – 1986. – 315 с. 
6526
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).