Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування природничих понять в учнів початкових класів засобами природознавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування природничих понять в учнів початкових класів
1.1. Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі
1.2. Визначення «поняття» як педагогічної категорії та особливості їх формування на основі використання натуральних засобів навчання
2. Емпіричне дослідження ефективності натуральних засобів навчання у формуванні природничих понять учнів 3-х класів
2.1. Організація дослідження, вибір та обгрунтування методик
2.2. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку національної школи характеризується глибокими і різнобічними пошуками шляхів удосконалення початкової освіти. Пріоритетними напрямами її реформування є досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, у тому числі природознавства, яке включає систему інтегрованих знань з різних природничих наук про об’єкти і явища живої і неживої природи та взаємозв’язки і залежності між ними і на доступному рівні відображає цілісну науково-природничу картину світу і місце в ній людини. Його зміст, як зазначено в проекті Концепції розвитку загальної середньої освіти, закладає підвалини формування наукового світогляду, стилю мислення, розвитку екологічного мислення. Однак для розкриття ролі людини в пізнанні світу природи необхідно посилити практичний характер змісту природознавства, його гуманітарну спрямованість. 

Аналіз шкільної практики засвідчує наявність суперечностей між завданнями щодо формування у молодших школярів природничих знань, які передбачені у новітніх нормативних документах, та недостатнім рівнем їх вирішення. Зокрема набуває особливої значущості проблема формування природничих понять. Учні часто засвоюють визначення поняття без розуміння його сутності, оперують термінами без усвідомлення наявних істотних ознак, відчувають труднощі у класифікації і систематизації понять. Зняття цих суперечностей передбачає здійснення спеціально організованого процесу формування понять та цілеспрямованої системи роботи в ньому, що дозволить поєднати процеси навчання і розвитку учнів. 

Проблема формування понять привертала увагу багатьох видатних представників педагогічної науки: М.Ф. Бабія [3], В.С. Безпалько [7], О.М. Варакути [13, 14], Є.А. Постнікової [29] та ін. Натуральні є засоби навчання були спеціальним предметом дослідження Г.Н. Аквілєвої [1, 2], О. Біди [9], Н.С. Коваль та Л.К. Нарочної [18] та інших вчених.

Однак, не зважаючи на різноаспектність дослідження розглядуваної проблеми, спеціальних праць, предметом вивчення яких було б формування природничих понять в учнів початкових класів, враховуючи при цьому системний підхід у формуванні їх змісту та обсягу, забезпечення послідовності процесу формування понять системою пізнавальних завдань, використання знань, умінь і навичок, здобутих під час вивчення інших предметів, досі ще нема. 

Об’єкт дослідження - процес формування природничих понять в учнів початкових класів.

Предмет дослідження - натуральні наочні засоби, що сприяють ефективному формуванню природничих понять у молодших школярів.

Мета дослідження полягає у виявленні, науковому обгрунтуванні та експериментальній перевірці ролі натуральних засобів у забезпеченні ефективності процесу формування природничих понять в учнів початкових класів.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати проблеми формування природничих понять у психолого-педагогічній і методичній літературі;
 • окреслити визначення «поняття» як педагогічної категорії та особливості їх формування на основі використання натуральних засобів навчання;
 • емпірично дослідити ефективність натуральних засобів навчання у формуванні природничих понять учнів 3-х класів.

Методи дослідження включають у себе теоретичні: аналіз і узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження, навчально-методичної та нормативної документації; метод теоретичного аналізу і синтезу на етапах визначення мети, предмета, завдань дослідження; емпіричні та експериментальні: спостереження, бесіда, констатуючий і формуючий експерименти, статистичний аналіз експериментальних даних.

Базою дослідження були 3 класи Дроздинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Загальна кількість респондентів складала 49 учнів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи - 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г.Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними // Начальная школа. - 2000.- № 2. - С. 31-37.
 2. Аквилева Г.Н., Клепина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учеб. для студ. учреж. сред. проф. образования пед. профиля. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 - 240 с. 
 3. Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2003. - 118 с.
 4. Байбара Т.М. Дослід у процесі навчання природознавства // Початкова школа. - 2000. - №12. - С.19-21.
 5. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 334 с. 
 6. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів // Початкова школа. - 2005. - №5. - с. 19-20.
 7. Безпалько В. С. Методика викладання природознавства. - Харків: Статус, 2003. - 190 с.
 8. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.
 9. Біда О. Формування природничих понять// Початкова школа. - 2000. - №7. - С.23-25.
 10. Большакова М.Д. Модели для ознакомления младших школьников с комнатными растениями // Начальная школа. - №3. - 1996. - С. 48.
 11. Бурова Л.И. Роль предметных уроков в формировании природоведческих представлений и первоначальных понятий / Л.И.Бурова // Начальная школа. - 1983. - № 4. - С. 34-36.
 12. Бурова Л.И. Роль предметных уроков в формировании природоведческих представлений и первоначальных понятий // Начальнаяшкола. - 1983. - № 4. - С. 34-36. 
 13. Варакута О.М Формування природничих понять // Початкова школа. - 1999. - №5. - С. 20-23.
 14. Варакута О.М Формування системи природничих понять в курсі вивчення природознавства в початкових класах // Освітянин . - 1999. - №3 (39). - С. 10-13.
 15. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу з природознавства. - К.: Фенікс, 2005. - 166 с.
 16. Жаркова І. Передумови ефективності сприймання природничих знань молодшими школярами // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2001. - №5. - С.77-81. 
 17. Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975. - 176 с.
 18. Коваль Н. С., Нарочна Л. К. Природознавство в 3-му класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів.-К.: Радянська школа, 1988.- 120 с.
 19. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. - М.: Просвещение. - 1984. - с. 96-120.
 20. Методика викладання природознавства / Л.К. Нарочна , Г.В. Ковальчук , К.Д. Гончарова. - 2-ге вид.,перероб.і доп. - К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 21. Методика викладання природознавства в початкових класах: навч. посіб. / К.Д. Шевчук, М.Г. Іванчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2010. - 168 с.
 22. Методика навчання природознавства / За редакцією Падалко Н.В. і Федорової В.М. - К.: Радянська школа, 1986. - 206 с.
 23. Мечник Л. Жаркова І. Система пізнавальних завдань як засіб формування дієвих природничих знань молодших школярів // Початкова школа, 2003. - №4. - С. 19-21. 
 24. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 25. Нарочна Л.К., Онищук В.О. Уроки природознавства у 3 класі. - К.: «Радянська школа», 1976. - 143с. 
 26. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Просвіта, 2000. - 304 с.
 27. Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі: Теоретико-методичні засади / О.А. Біда. - К.: Наук. світ, 2002. - 322 с.
 28. Подзоров В. И. Природоведение с методикой преподавания: Практикум : Учеб. пособие для пед. уч-щ. - К.: Вища школа, 1990. - 85 с. 
 29. Постникова Е.А. Роль опорных схем в формировании природоведческих понятий // Начальная школа, 1991. - №2. - С.44-47.
 30. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа. - 2006. - 432 с. 
 31. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 1999. – 366 с. 
 32. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 176 с.
 33. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528 с.
 34. Ягодовський К.П. Практичні заняття з природознавства в початковій школі. методичний посібник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1989. - 336 с.
6634
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.