Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування природничих понять в учнів третіх класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування природничих понять в учнів початкових класів
1.1. Аналіз проблеми формування природничих знань у психолого-педагогічній і методичній літературі
1.2. Визначення «поняття» як педагогічної категорії та особливості їх формування на основі використання натуральних засобів навчання
1.3. Використання натуральних засобів навчання у процесі дослідної роботи на уроках природознавства
Висновки до першого розділу
2. Емпіричне дослідження ефективності натуральних засобів навчання у формуванні природничих понять учнів 3-х класів
2.1. Організація дослідження, вибір та обгрунтування методик
2.2. Аналіз результатів дослідження у констатувальному експерименті
2.3. Формувальний експеримент та аналіз його результатів
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку національної школи характеризується глибокими і різнобічними пошуками шляхів удосконалення початкової освіти. Пріоритетними напрямами її реформування є досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, у тому числі природознавства, яке включає систему інтегрованих знань з різних природничих наук про об’єкти і явища живої і неживої природи та взаємозв’язки і залежності між ними і на доступному рівні відображає цілісну науково-природничу картину світу і місце в ній людини. Його зміст, як зазначено в проекті Концепції розвитку загальної середньої освіти, закладає підвалини формування наукового світогляду, стилю мислення, розвитку екологічного мислення. Однак для розкриття ролі людини в пізнанні світу природи необхідно посилити практичний характер змісту природознавства, його гуманітарну спрямованість. 

Аналіз шкільної практики засвідчує наявність суперечностей між завданнями щодо формування у молодших школярів природничих знань, які передбачені у новітніх нормативних документах, та недостатнім рівнем їх вирішення. Зокрема набуває особливої значущості проблема формування природничих понять. Учні часто засвоюють визначення поняття без розуміння його сутності, оперують термінами без усвідомлення наявних істотних ознак, відчувають труднощі у класифікації і систематизації понять. Зняття цих суперечностей передбачає здійснення спеціально організованого процесу формування понять та цілеспрямованої системи роботи в ньому, що дозволить поєднати процеси навчання і розвитку учнів. 

Проблема формування понять привертала увагу багатьох видатних представників педагогічної науки: М.Ф. Бабія [3], В.С. Безпалько [7], О.М. Варакути [13, 14], Є.А. Постнікової [29] та ін. Натуральні є засоби навчання були спеціальним предметом дослідження Г.Н. Аквілєвої [1, 2], О. Біди [9], Н.С. Коваль та Л.К. Нарочної [18] та інших вчених.

Однак, не зважаючи на різноаспектність дослідження розглядуваної проблеми, спеціальних праць, предметом вивчення яких було б формування природничих понять в учнів початкових класів, враховуючи при цьому системний підхід у формуванні їх змісту та обсягу, забезпечення послідовності процесу формування понять системою пізнавальних завдань, використання знань, умінь і навичок, здобутих під час вивчення інших предметів, досі ще нема. 

Мета дослідження полягає у виявленні, науковому обгрунтуванні та експериментальній перевірці ролі натуральних засобів навчання у забезпеченні ефективності процесу формування природничих понять в учнів початкових класів.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати проблеми формування природничих понять у психо-лого-педагогічній і методичній літературі;
 • окреслити визначення «поняття» як педагогічної категорії та особливості їх формування на основі використання натуральних засобів навчання;
 • дослідити використання натуральних засобів навчання в процесі дослідної роботи на уроках природознавства;
 • емпірично дослідити ефективність натуральних засобів навчання у формуванні природничих понять учнів 3-х класів.

Об’єкт дослідження - процес формування природничих понять в учнів початкових класів.

Предмет дослідження - натуральні засоби навчання, що сприяють ефективному формуванню природничих понять у молодших школярів.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що за умови широкого використання натуральних засобів навчання у процесі вивчення учнями молодших класів природознавчих понять підвищиться ефективність засвоєння понять, сформуються вміння учнів використовуватися їх у практичній діяльності.

Теоретичними основами дослідження стали дослідження поняття як форми мислення, психолого-педагогічні теорії про особливості засвоєння та шляхи формування в учнів наукових понять, методичні системи управління цілісним процесом навчання природознавства  в  початкових  класах та ін.

Методи дослідження включають у себе теоретичні: аналіз і узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження, навчально-методичної та норма-тивної документації; метод теоретичного аналізу і синтезу на етапах визна-чення мети, предмета, завдань дослідження; емпіричні та експериментальні: спостереження, бесіда, констатувальний і формувальний експерименти, статистичний аналіз експериментальних даних.

Організація дослідження передбачала кількаетапне проведення експери-менту: опрацювання наявних літературних джерел, узагальнення інформації у вигляді теоретичного аналізу проблеми підбір методик для організації експери-менту, констатувальний експеримент, розробка методик підвищення ефективності засвоєння учнями природничих понять на основі використання натуральних засобів навчання, аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Експериментальною базою дослідження стали 3-ті класи Дроздинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Загальна кількість респондентів складала 49 учнів.

Практичне значення дослідження полягає у розробці методики форму-вання природничих понять у молодших школярів, яка може бути використана вчителями початкових класів, викладачами і студентами педагогічних закладів, у системі післядипломної освіти вчителів, укладачами програм, авторами підручників, методичних посібників.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи - 80 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г.Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними / Г.Н. Аквилева // Начальная школа. - 2000.- № 2. - С. 31-37.
 2. Аквилева Г.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева, З.А. Клепина // Учеб. для студ. учреж. сред. проф. образования пед. профиля. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 - 240 с. 
 3. Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства / М. Ф. Бабій - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2003. - 118 с.
 4. Байбара Т.М. Дослід у процесі навчання природознавства / Початкова школа // Т.М. Байбара. - 2000. - №12. - С.19-21.
 5. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник / Т.М. Байбара. - К.: Веселка, 1998. - 334 с. 
 6. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / Початкова школа // С. Балашова - 2005. - №5. - С. 19-20.
 7. Безпалько В. С. Методика викладання природознавства / В. С. Безпалько. - Харків: Статус, 2003. - 190 с.
 8. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викла-дання: Навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів / О.А. Біда. - Київ: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.
 9. Біда О.А. Формування природничих понять / Початкова школа // О.А. Біда. - 2000. - №7. - С.23-25.
 10. Большакова М.Д. Модели для ознакомления младших школьников с комнат-ными растениями / Начальная школа // М.Д. Большакова. - №3. - 1996. - С. 48.
 11. Бурова Л.И. Роль предметных уроков в формировании природоведческих представлений и первоначальных понятий / Л.И.Бурова // Начальная школа. - 1983. - № 4. - С. 34-36.
 12. Бурова Л.И. Предметные уроки в формировании природоведческих предс-тавлений и первоначальных понятий / Л.И.Бурова // Начальная школа. - 1986. - № 7. - С. 38-44.
 13. Варакута О.М. Формування природничих понять / Початкова школа // О.М. Варакута. - 1999. - №5. - С. 20-23.
 14. Варакута О.М Формування системи природничих понять в курсі вивчення природознавства в початкових класах / Освітянин // О.М. Варакута. - 1999. - №3 (39). - С. 10-13.
 15. Горяна Л.Г. Організація навчально-виховного процесу з природознавства / Л.Г. Горяна, Є.О. Неведомська. - К.: Фенікс, 2005. - 166 с.
 16. Жаркова І. Передумови ефективності сприймання природничих знань молод-шими школярами // І. Жаркова / Наукові записки Тернопільського держав-ного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2001. - №5. - С.77-81. 
 17. Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах / Ф.С. Кисельов. - К.: Вища школа, 1975. - 176 с.
 18. Коваль Н.С. Природознавство в 3-му класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів // Н.С. Коваль, Л.К. Нарочна. - К.: Радянська школа, 1988.- 120 с.
 19. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання / І.Я. Лернер. - М.: Просве-щение, 1984. - С. 96-120.
 20. Методика викладання природознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук , К.Д. Гончарова. - 2-ге вид.,перероб.і доп. - К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 21. Методика викладання природознавства в початкових класах: навч. посіб. / К.Д. Шевчук, М.Г. Іванчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2010. - 168 с.
 22. Методика навчання природознавства / За редакцією Падалко Н.В. і Федо-рової В.М. - К.: Радянська школа, 1986. - 206 с.
 23. Мечник Л. Система пізнавальних завдань як засіб формування дієвих природничих знань молодших школярів / Л. Мечник, І. Жаркова // Почат-кова школа, 2003. - №4. - С. 19-21. 
 24. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 25. Уроки природознавства у 3 класі / Нарочна Л.К., Онищук В.О. - К.: «Радян-ська школа», 1976. - 143 с. 
 26. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник // А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. - К.: Просвіта, 2000. - 304 с.
 27. Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі: Теоретико-методичні засади / О.А. Біда. - К.: Наук. світ, 2002. - 322 с.
 28. Подзоров В. И. Природоведение с методикой преподавания: Практикум: Учеб. пособие для пед. уч-щ. - К.: Вища школа, 1990. - 85 с.
 29. Постникова Е.А. Роль опорных схем в формировании природоведческих понятий / Е.А. Постникова //  Начальная школа. - 1991. - №2. - С.44-47.
 30. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - 432 с. 
 31. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. - К.: Генеза, 1999. – 366 с. 
 32. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / А.В. Усова.  - М.: Педагогика, 1986. - 176 с.
 33. Фіцула М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. -528 с.
 34. Ягодовський К.П. Практичні заняття з природознавства в початковій школі. методичний посібник для вчителів / К.П. Ягодовський. - К.: Рад. школа, 1989. - 336 с.
6522
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).