Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування психологічної культури педагога

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз поняття психологічної культури педагога
 2. Складові психологічної культури педагога
 3. Сутність і особливості формування психологічної культури педагога
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

У Національній доктрині розвитку національної системи освіти в Україні серед стратегічних напрямів її розбудови, які на сучасному етапі має вирішувати школа, визначені такі: підготувати до життя людину, здатну визначити власну роль у суспільному житті, а також задовольнити власні професійні інтереси. У розв’язанні цих завдань значна роль відводиться формуванню високої психологічної культури педагогів, яка виступає необхідною умовою постійного зростання їхнього професіоналізму, а також є однією з передумов формування нового педагогічного мислення. Адже саме недостатньою психологічною грамотністю вчителів пояснюється значна кількість помилок і упущень у їхній навчально-виховній роботі.

Прикладом таких огріхів, на думку Н.В. Чепелєвої, є перебільшення ролі пам’яті в процесі навчання поряд із недооцінкою мислення, недемократичний стиль спілкування, який часто є причиною різноманітних ускладнень у взаєминах із учнями, наявність стереотипів у сприйманні та оцінюванні дітей тощо.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми показав, що гуманістичний підхід у навчанні й вихованні передбачає наявність у педагогічній діяльності високого рівня психологічної підготовки. Адже неможливо оптимально виховувати й навчати, не знаючи учня, не вміючи компетентно оцінювати просування в його розвиткові. В цьому процесі вагому роль повинна відіграти висока психологічна культура вчителя як складова його загальної культури і в поєднанні з високим моральним рівнем стане важливою передумовою перебудови системи національної освіти та школи зокрема.

 

Список використаних джерел: 
 1. Байкова Л.А., Гребенкина Л. К., Єрьомкін О. В. Система діяльності педа-гога-вихователя // Класний керівник. - 2004. - № 4. - С. 35-39.
 2. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка вчителя до педагогічної діяльності: монографія / О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 192 с.
 3. Карпова Л.Г. Сутність професійної підготовки викладача / Л.Г. Карпова // Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Харків: ОВС, 2002. – 164 с.
 4. Кузьмина Н. В. Профессионализм педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина, А. А. Реан. – СПб.: СПбГу, 1993. – 63 с.
 5. Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А. К. Маркова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 56-63.
 6. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамушенко, І. Ф. Кривонос та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К., 2004. – 422 с.
 7. Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в ввропейський освітній простір. Матеріали регіонального науково-практичного семінару / за ред. проф. Терещука Г.В. – Тернопіль: Видьво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 177 с.
 8. Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Л. Л. Хоружа. – К., 2004. – 408 с.
 9. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання УРСР, 1989. – 32 с.
6741
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).