Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування письмової комунікативної компетенції студентів засобами технології креативного письма

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 

висловлюванні у письмовій формі думок, почуттів, емоцій, спонтанних ідей, незважаючи на граматику, стилістику, орфографію. В результаті студент отримує «сирий», часто такий, що не має значущості та цінності, матеріал; але долає бар’єр невпевненості у власних силах та здібностях створити креативний письмовий твір.

Креативне письмо надає можливість студентам використовувати наявні лексичні та граматичні навички, проявити свою індивідуальність, усвідомити різницю між культурами, використовувати власні письмові твори для тренування навичок читання та умінь говоріння. Креативне письмо може мати місце лише в атмосфері свободи. Завдання викладача – сприяти експериментам з мовними формами, відкриттю для себе нового у мові, відчуттю її ритму, насолоді красою її звучання, гумором.
Якщо на занятті присутній страх, то атмосфера абсолютно безперспективна для творчості, в тому числі і для креативного письма [2, С. 103]. Найважливішою метою викладача при навчанні креативного письма є підтримка радості й атмосфери успіху в процесі письма.
Досягнути кінцевої мети – створити письмовий текст іноземної мовою – студенту також допомагає викладач, який організує роботу студента у декілька етапів. На першому етапі студенту пропонуються такі види підготовчих вправ, які надають йому можливість зібрати матеріал для майбутнього тексту та допомагають усвідомити, які саме лексичні засоби йому необхідні, щоб його робота над майбутнім текстом була максимально ефективною. На наступному етапі студент виконує низку репродуктивних вправ, для успішної роботи з окремими словами, для організації цих слів у понятійні ланцюжки, які допоможуть у майбутньому під час складання самостійного письмового тексту.
Метою продуктивних вправ останнього етапу є допомогти студентам крок за кроком організувати зібраний лексичний матеріал у єдність, на основі якої ними буде створено кінцевий продукт – письмовий текст.
Існує велика кількість вправ, які можна використовувати на різних етапах підготовки до написання студентами тексту. У межах даної статті ми вважаємо за можливе розглянути лише деякі з них, ті, які, на думку автора, є достатньо цікавими і можуть бути ефективно використані на заняттях з розвитку письмової компетенції тих, хто навчається.
До підготовчих вправ можна віднести створення різного роду асоціограм.
Сутність методу асоціограм полягає в тому, що до слова, речення (наприклад, прислів’я, цитаті та ін.) студенти добирають асоціації, тобто спонтанні ідеї, що з’являються у них у даний момент у зв’язку із темою, що пропонується. В якості вихідного матеріалу, імпульсу для формування асоціацій можна використовувати малюнки, фотографії (або їхні фрагменти), предмети, музику, окремі звуки. Зібрані асоціації є основним матеріалом для створення письмового тексту.
Більш складними у порівнянні із звичайною асоціограмою є такі форми роботи як «Brainstorming», «Mind-map», «Clustering».
«Brainstorming» належить до групових форм роботи, коли всі учасники намагаються знайти рішення проблеми, висловлюючи спонтанні ідеї та думки, які вчитель фіксує на дошці в довільному порядку. Наступним кроком є виявлення зв’язків між зафіксованими ствердженнями, які пізніше використовуються для написання креативного тексту.
«Mind-map» представляє собою діаграму, у якій ідеї та поняття розташовуються навкруги ключового слова (завдання). Таким чином, схема представляє собою структуру теми, яка розглядається, і внутрішні зв’язки між окремими складовими майбутнього тексту. Дана асоціограма використовується для генерації, візуаліції, структурування та класифікації ідей, а також у якості інструменту для вивчення та організації інформації.
«Clustering» (кластерний аналіз, кластеризація) представляє собою схему, у якій асоціації згруповано навколо центрального поняття, причому кожна наступна асоціація є центральним поняттям власного асоціативного ланцюжка. Кластерний аналіз використовують для інтелектуального аналізу, статистичного аналізу даних, розпізнання образів, аналізу зображень, пошуку інформації. У якості асоціацій можуть виступати не тільки окремі слова, а й речення, прислів’я, назви книг, фільмів, звуки, тощо.
Необхідно зауважити, що дві останні форми можна використовувати як у груповій роботі, так і під час самостійної роботи студентів.
Беручи до уваги різноманітність асоціограм та сферу їх використання, можна сказати, що вони представляють собою основну форму організації лексичного матеріалу і чудовою можливістю для проведення підготовчого етапу роботи із майбутнім креативним текстом.
До вправ наступного етапу роботи з розвитку навичок креативного письма відносимо, в першу чергу, роботу із сполучниками та сполучними словами та фразами (transitional markers). Оволодіння студентами навичками коректного використання сполучників та сполучних фраз (then, next, however, consequently, for instance, likewise, additionally, on the whole, etc.) має вирішальне значення для встановлення різного роду зв’язків між лексичним матеріалом, який було отримано на підготовчому етапі.
У сучасній методиці викладання іноземних мов існує велика кількість вправ на відпрацювання навичок використання сполучників та сполучних слів.
Наприклад, студентам пропонується доповнити текст сполучниками різного типу:
Sometimes, our opinions about things undergo a tremendous change. GENERAL TO SPECIFIC: I wasn't always a fan of the television show, The Simpsons. I now think CONTRAST: that it's one of the best shows on television today. EMPHASIS: It may be one of the greatest shows in television history. That's my own personal opinion. SIMILARITY: Many others agree. Time, in its review of the 20th century, crowned The Simpsons as the best TV show of the century. SUPPORT: TV Guide ranked it as one of the top ten sitcoms of all time. With all these honors and many more awards, CAUSE & EFFECT: I think it's obvious that The Simpsons holds a special place in the history of television entertainment. My opinion about the show has certainly changed quite a bit. CONCLUSION: I think we should all be aware that our opinions on a given subject are capable of changing 180 degrees even though we think we'll never feel differently about a subject from the way we feel now.
Складіть складне речення з поданих простих, використовуючи подані сполучники:
(Instead) Retirement should be the reward for a lifetime of work. It is widely viewed as a sort of punishment. It is a punishment for growing old.
(Therefore) In recent years viruses have been shown to cause cancer in chickens. Viruses have also been shown to cause cancer in mice, cats, and even in some primates. Viruses might cause cancer in humans. This is a reasonable hypothesis.
(On the contrary) We were not irresponsible. Each of us should do something. This thing would be of genuine usefulness to the world. We were trained to think that.
Вправи останнього етапу включають завдання із самостійного складання письмового креативного тексту.
Choose an abstract (color, idea, etc.) and spend five minutes freewriting about how each sense relates to it (blue smells like…, freedom tastes like…).
Create a newspaper about life in your family or circle of friends.
Imagine that the planet is now flipped: the sky is now the ground, and the ground is now the sky. What do you do?
Make up a funny story in the form of a report, chronicle, bylina, announcement in a newspaper.
Темами для креативних творів можна обрати:
1. The Invisible Man. 2. Voices in the Dark. 3. Where the Sun Sets. 4. What Aliens Look Like. 5. Life on Mars. 6. Falling in Love with a Monster. 7. The Forbidden Ways. 8. After I Die, etc.
У висновках доцільно зазначити, що використання технології креативного письма є необхідною умовою формування письмової комунікативної компетенції студентів сьогодні. Креативне письмо є ефективним засобом оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов. Робота з творчим письмом має величезний вплив на розвиток особистості учнів взагалі: їхнє мислення, творчі підходи до виконання завдань, фантазії. Поетапна робота зі складання письмового креативного тексту позитивно впливає як на розвиток мотивації до навчання іноземної мови взагалі, так і на розвиток творчих здібностей студентів, їх здібність неординарно підходити до вирішення майбутніх професійних завдань. Перспективним вбачається дослідження формування письмової комунікативної компетенції студентів засобами навчання академічного письма.
 
Список використаних джерел:
 
  1. Глазунова Т. В. Види письмових висловлювань як об'єкт навчання / Т. В. Глазунова // ІМ. – 1997. – № 1. – С. 61-62.
  2. Житкова Е. В. Креативное письмо в процессе обучения иностранному языку в вузе / Е. В. Житкова // Язык и культура. – 2009. – №3 (7). – С. 101-104.
  3. Goldberg N. Writing down the Bones: Freeing the Writer Within / Natalie Goldberg. – Boston: Shambhala Publications, Inc., 1986. – 185 p. 
Фото Капча