Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування рис характеру на уроках музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, особливості і стилі виховання характеру дитини
1.1. Поняття, фізіологічні основи і риси характеру
1.2. Формування характеру у дітей і шляхи його виховання
1.3. Вплив музичного виховання на становлення характеру дитини
2. Дослідження психолого-педагогічної проблеми виховного впливу уроків музики на формування толерантності характеру молодших школярів
2.1. Організація і проведення констатуючого етапу дослідження
2.2. Експериментальне формування рис толерантності характеру учнів молодших класів на уроках музики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У процесі сприймання музики у молодших школярів розвивається здібність до співпереживання іншій людині, виховання таких рис характеру як толерантність, скромність, наполегливість тощо. Мистецтво відображає ідеї гармонійного існування різного в єдиному, віддзеркалення багатства гармонійного поєднання індивідуальних виявів характеру. Музичне мистецтво здатне через емоційну дію і рефлексію впливати на особистісне відношення людини до оточуючої дійсності. Проте недостатня розробленість проблеми виховання рис характеру у молодших школярів на уроках музики як у теорії, так і в методиці не дозволяє ефективно розв’язувати її в процесі виховання учнів початкової школи.

Вихованню і формуванню рис характеру молодших школярів все ще приділяється недостатньо уваги на різних рівнях освітньо-виховної діяльності, у тому числі і в музичному вихованні. Окремі спроби в цьому напрямі зводяться переважно до проголошення локальних освітніх концепцій або організаційно-управлінських заходів.

Сенситивність молодшого шкільного віку щодо виховання рис характеру зумовлена тим, що з приходом дитини до школи починає складатися взаємодія між учнями, які є представниками різних мікросоціумів із певним життєвим досвідом, що впливає на загальний розвиток особистості; змінюється співвідношення процесів збудження і гальмування, що виступає основою для формування характеру. Саме в цьому віці продуктивно відбувається оволодіння регіональною культурою у зв’язку з активним формуванням характеру, установок, стереотипів поведінки і мислення, світогляду особистості.

Отже, актуальність дослідження визначається суперечностями між: потребою сучасного суспільства в удосконаленні людських відносин і недостатньою розробленістю проблеми виховання рис характеру у молодших школярів; необхідністю педагогічної підтримки молодших школярів при залученні до світової і національної культури та недостатнім рівнем сформованості позитивних рис характеру; потребою у нових засобах виховання, в тому числі виховання рис характеру учнів початкових класів на уроках музики.

Об’єкт дослідження - характер дітей, його види і етапи розвитку, чинники його формування.

Предмет дослідження – особливості формування характерологічних рис особистості дітей засобами музичного виховання. 

Мета роботи - вивчити особливості формування рис характеру дитини, вплив на цей процес різних факторів, встановити шляхи формування рис характеру дітей на уроках музики.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи сформульовано наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття, фізіологічні основи і риси характеру;
 • з’ясувати особливості формування характеру у дітей і шляхи його виховання;
 • проаналізувати вплив музичного виховання на становлення характеру дитини;
 • дослідити психолого-педагогічні проблеми виховного впливу уроків музики на формування толерантності характеру молодших школярів.

Методологія дослідження. У роботі використано такі методи, як аналіз фахових літературних і періодичних джерел, групу синтетичних методів, методи узагальнення і дедукції.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 3. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 4. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1986. - 269 с.
 5. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 6. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 7. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 8. Дубровина И. В., Лисиной М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 9. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 112 с.
 10. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 11. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 12. Койкова Е. І. Методика виховання толерантності молодших школярів засобами музики / Е. І. Койкова : Навчально-методичний посібник. – Сімферополь : Н. Ореанда, 2007. – 108 с.
 13. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.
 14. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 355 с.
 15. Музика: Програми та поурочні методичні розробки для 1-2 класів загальноосвітніх шкіл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 56 с.
 16. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 1999. - 456 с.
 17. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 18. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 19. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 20. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 21. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 22. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 23. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів. - Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. - 2005. - 46 с.
 24. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. - К.: Вища школа, 1993. - 111 с.
 25. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 26. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 27. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 28. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 29. Стецюк К.В. Чинники впливу на розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл // Освіта Донбасу. – 2003. - №5-6. – С. 43-48.
 30. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 31. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6889
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.