Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування самоактуалізованої особистості за допомогою соціально-психологічних тренінгів

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретична частина
1.1. Поняття самоактуалізації
1.2. Самоактуалізація як предмет дослідження гуманістичної й екзистенціальної психології
1.3. Самоконтроль і самоактуалізована особистість. Зв'язок самоактуалізації й самоконтролю
1.4. Характеристики самоактуалізованої особистості
2. Практична частина
2.1. Умови проведення дослідження
2.2. Вибір методики
2.3. Результати діагностики
3. Корекція
3.1. Умови проведення корекційної роботи
3.2. Структура тренінгу
3.3. Особливості тренінгової роботи зі школярами
3.4. Заняття-тренінг «Історія розвитку уявлень про будову Всесвіту»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних досліджень потрібно на новому якісному рівні звернутися до проблем, які ще недавно вважалися добре проробленими. До числа найбільш актуальних у цьому аспекті відноситься проблема підліткового етапу розвитку школяра як особистості й суб'єкта діяльності й завдання психолого-педагогічної корекції, вироблення в підлітка творчого відношення до себе, до формування власної особистості й психологічних передумов самоактуалізації. 

Актуальність теми дипломного дослідження визначається практичними потребами розвитку психологічної служби в системі освіти. Зміни, які відбуваються у всіх сферах сучасного суспільства, вимагають від кожної людини все більш високого рівня соціальної й індивідуальної компетентності, здатності до самоорганізації у всіх видах життя. 

Вивчення психологічних особливостей самоактуалізації підлітків і уточнення змісту процесів нормального й аномального розвитку на цьому віковому етапі стосовно загального контексту життєвого шляху людини є сьогодні актуальною для педагогічної психології науковою проблемою, підтвердження чому можна знайти в роботах А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева, І. В. Вачкова, І. В. Дубровіної, П. І. Підкасистого, А. М. Парафіяна, В. Г. Степанова, Д. І. Фельдштейна та інших дослідників. 

Об'єктом дослідження є процеси психічного розвитку й саморозвитку підлітка як суб'єкта навчально-виховного процесу в освітньому просторі, а предметом - психологічні, вікові особливості та динаміка процесу самоактуалізації в підлітків. 

Метою дослідження є виявлення динаміки, вікових і психологічних особливостей, а також можливостей формування психологічних передумов самоактуалізації в підлітків та розробка необхідних для цього психолого-педагогічних засобів. 

Виходячи із проблеми, мети, об'єкта й предмета дослідження в роботі були поставлені наступні завдання:

 1. Провести теоретичний аналіз актуального стану самоактуалізації підлітка як форми розвитку його особистості в освітньому просторі. 
 2. Вивчити динаміку самоактуалізації в підлітків з девіантною поведінкою у порівнянні із групою "норма" і виявити можливості впливу на цей процес і його психологічні передумови за допомогою методів соціально-психологічних тренінгів та занять. 
 3. Виявити в підлітків шляхом тестування комплекси специфічних особистісних особливостей, які дозволяють прогнозувати імовірність прояву девіаций у їх поведінуі і ступінь утруднень у процесі самоактуалізації. 
 4. Розробити методичні й учбово-методичні матеріали на допомогу педагогам і психологам, які працюють у системі освіти, а також батькам підлітків і самих підлітків щодо проблеми попередження девіаций у поведінці й шкільної дезадаптації. 

Базовими для дослідження є ідеї й концепції вікової психології, психології розвитку, педагогічної психології, акмеолоії, соціальної психології та психотерапії відносно факторів, які впливають на динаміку розвитку особистості підлітка й вибір адекватних методів корекційного впливу на неї (Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодалев, Л. С. Виготський, А. І. Захаров, І. В. Дубровіна, Г. Крайг, А. Маслоу, Х. Ремшмідт, К. Роджерс, С. Л. Рубінштейн, Д. І. Фельдштейн, Б. Д. Ельконін та ін. ). 

Емпіричною базою дослідження були 52 підлітки, з якими в період з 2005 по 2006 р. проводилася робота із психолого-педагогічної реабілітації. Експериментально-практична частина роботи й констатуючий експеримент проводилися з 2005 по 2006 р. на базі Рівненського обласного педагогічого ліцею. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися психодіагностичні (тестування, метод експертних оцінок), обсерваційні (пряме, непряме й включене спостереження); експериментальні (констатуючий і розвиваючий експеримент) методи. Для вивчення динаміки самоактуалізації й індивідуально-особистісних властивостей підлітка в дослідженні застосовувалися наступні методики: самоактуалізаційний тест САМОАЛ. 

Вірогідність отриманих результатів забезпечувалася застосуванням єдиних апробованих методик та коректним застосуванням методів статистичної обробки даних. Для обробки даних застосовувалися методи математичної статистики: частотний та кореляційний аналіз. Вірогідність розходжень середніх значень і моди в досліджуваних групах перевірялася за допомогою t-критерію Стьюдента, а кількісні дані оброблялися в статистичному пакеті MathCAD 11). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що експериментально виявлені динаміка, вікові й психологічні особливості процесу самоактуалізації в підлітків з девіантною поведінкою у порівнянні з підлітками групи "норма". Виявлено й описані можливості позитивного впливу на динаміку процесу самоактуалізації підлітків за допомогою комплексних методів психолого-педагогічної реабілітації, соціально-психологічних тренінгів і методик, спрямованих на їх особистісний розвиток. Доведено можливість формування психологічних передумов самоактуалізації в навчальній діяльності в підлітків з девіантною поведінкою і апробовано психолого-педагогічну методику "Побудуй свій Всесвіт". 

Практична значимість роботи полягає в тому, що її результати можуть використовуватися психологами, які працюють у системі народної освіти при роботі із профілактики й психологічної корекції девіантної поведінки, а також в роботі з "важкими" підлітками. Активуюча методика "Побудуй свій всесвіт" може бути рекомендована шкільним психологам для практичної роботи з девіантними підлітками. Проективний малюнковий тест "Мій всесвіт" може бути використаний для визначення характеру взаємин підлітка зі значимими особами, рівня розвитку й типу його світогляду. 

Структура роботи: робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, і двох додатків: опису методик, застосованих у дослідженні, і прикладу виконання малюнкового тесту. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. Самоактуализированные Люди: Исследование психологического здоровья (Мотивация и личность, Гл. 11, Спб. , 1999. 
 2. Абульханова-Славская К. А. , Брушлинский А. В. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня рождения. - М. , 1989. 
 3. Бернштейн Н. А. О построении движений. М. , 1947. 
 4. Битянова М. А. Журнал “Первое сентября” №13, 14, 17 2000г
 5. Бодалев А. А. , Столин В. В. Общая психодиагностика. СПб. : Речь, 2000. 
 6. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М. : Академический проект, 1999. 
 7. В. М. Розин «Психология: теория и практика» М. 1998
 8. Вахромов Е. Е. Активизирующая методика "Построй свою вселенную"//Школьный психолог, 2001, №48- с. 7-10
 9. Вахромов Е. Е. Вершины жизни и пути их достижения: Самоактуализация, акме и жизненный путь человека//Прикладная психология и психоанализ, 2001г. - № 4 (с. 18-23); 2002г. - №1 (с. 5-14), №2 (с. 5-18)
 10. Вахромов Е. Е. Понятия "самоактуализация" и "самореализация" в психологии// Потенциал личности: комплексный подход: Материалы Всероссийской Internet-конференции/Отв. ред. Е. А. Уваров. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002 - с. 129-133
 11. Вахромов Е. Е. Проблема человека: самость и Я в психологии//Мир психологии, 2002. №2 - с. 30-43
 12. Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации. - М. : Международная педагогическая академия, 2001. - 160с. 
 13. Вахромов Е. Е. Психологические особенности самоактуализации подростков с отклоняющимся поведением. Автореферат дисс…канд. психол. наук. – М. , 2003
 14. Вахромов Е. Е. Самоактуализация и акме в контексте жизненного пути человека//Теоретические и прикладные проблемы психологии: Материалы международной научно-практической конференции/Под общей редакцией Я. Л. Коломинского: в 2ч. - часть 1. - Минск: БГПУ им. М. Танка, 2002 - с. 60-63
 15. Вахромов Е. Е. Самоактуализация и жизненный путь человека//Современные проблемы смысла жизни и акме: Материалы VI-VII сипозиумов ПИРАО/Под ред. А. А. Бодалева, В. Э. Чудновского, Н. Л. Карповой, Г. А. Вайзер. - Самара: Издательство "НТЦ", 2002. - с. 147-164
 16. Выготский Л. С. Психология. М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. 
 17. Гуманистическая теория личности Абрахама Маслоу (по книге Л. Хьелл и Д. Зиглер "Теории личности"). 
 18. Емельянов Ю. Н. “Активное социально-психологическое обучение” Л. 1985
 19. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики: психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. – М. : Гардарики, 2002. – 431с. 
 20. Короленко Ц. П. , Дмитриева Н. В. Социодинамическая психиатрия. М. : Академический проект, 2000. 
 21. Макшанов С. И. “Психология тернинга” С. -Пб. 1997
 22. Маслоу А. Самоактуализация. // Психология личности. Тексты. - М. , 1982 г. 
 23. Педагогические условия самоактуализации участников образовательного взаимодействия в воспитательной системе школы : Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13. 00. 01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Шишарина. -Иркутск, 2003. 
 24. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М. , 1946. , с. 535
 25. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М. : Наука, 1997. 
 26. Совместное проектирование учебной деятельности как условие самоактуализации личности старшеклассника : Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13. 00. 01 - общая педагогика, история образования и педагогики/ С. С. Зенгин . -Краснодар, 2001. 
 27. Справочник по психологии и психотерапии, С-Пб. 2000
 28. Степанова Е. И. Психология взрослых - основа акмеологии. - СПб, 1995. - 450с. 
 29. Столин В. В. Самосознание личности. М. : МГУ, 1983. 
 30. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М. : Владос, 1998. 
3464
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).