Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут аграрної економіки
Української Академії Аграрних Наук
 
УДК 631. 162: 657. 22
 
ГУЗАР Богдан Степанович
 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУРАХ РИНКОВОГО ТИПУ (організаційно-методологічні аспекти)
 
Спеціальність 08. 06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”
 
Автореферат
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ – 1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Інституті агарної економіки Української академії аграрних наук. 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Саблук Петро Трохимович,  Інститут аграрної економіки УААН, директор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович, Національний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту кандидат економічних наук, професор  Щирський Василь Антонович, Національна академія управління, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Провідна установа: Державний торговельно-економічний університет, кафедра аудиту.
Захист дисертації відбудеться “ 24 “ лютого 1999 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26. 350. 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН (252127, м. Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх). 
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН (252127, м. Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, 2-й поверх). 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Створення суверенної незалежної держави Україна зумовлює необхідність здійснення глибоких соціально-економічних перетворень на селі, спрямованих на подолання відчуження сільськогосподарських працівників від землі, засобів виробництва і результатів праці, стабілізацію постачання продуктів харчування, гарантування продовольчої безпеки країни, освоєння ринкових відносин в агропромисловому комплексі. 
В умовах переходу до ринкової економіки на базі реформованих сільськогосподарських підприємств створюються нові організаційно-правові структури ринкового типу. Їх ефективне функціонування невідкладно вимагає кардинальних змін як в економіці агропромислового виробництва, так і в сфері облікового забезпечення його діяльності. 
Подальше входження агропромислової економіки в ринок, при наявності інфляційних процесів, ставлять перед теорією і практикою бухгалтерського обліку ряд нових важливих завдань. Потреба негайного їх вирішення і зумовлює актуальність вибраної теми, визначає основні напрями дисертаційного дослідження. Водночас слід відзначити, що організаційно-методологічні проблеми формування системи обліку в ринкових умовах вивчено ще недостатньо, що потребує поглибленого їх дослідження, особливо в умовах переходу до застосування міжнародних стандартів і розробки проекту Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“. 
Необхідність розв’язання цих проблем підкреслює актуальність вибраної теми дисертації. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науково-технічною програмою на 1996-2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування агропромислового виробництва в ринкові умови” Інституту аграрної економіки УААН. 
Метою проведеного дослідження є розробка обгрунтованих методологічних і практичних підходів щодо організаційної побудови і ведення обліку в нових господарських структурах ринкового типу. 
У відповідності до мети дослідження вирішувались наступні завдання: 
• виявити організаційно-економічні особливості створення і функціонування нових виробничо-правових сільськогосподарських структур на сучасному етапі переходу до ринкових відносин; 
• обгрунтувати організаційно-методологічні та інші положення та методичні підходи щодо формування системи обліку і особливостей його ведення в умовах створення господарських структур ринкового типу; 
• визначити роль, завдання і функції бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання; 
• розробити порядок ведення обліку в кооперативних формуваннях та їх асоціаціях. 
• опрацювати пропозиції по удосконаленню форм документів і регістрів та організації аналітичного і синтетичного обліку ресурсів і витрат виробництва в різних господарських формуваннях. 
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження виступає організація обліку виробничо-господарської діяльності нових форм господарювання. 
Об’єктом дослідження є колективні сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства, кооперативні та інші структури АПК Черкаської області. 
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є положення ринкової економіки, теорії, діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти, постанови Уряду країни з питань здійснення аграрної реформи, організації обліку і переходу його на міжнародні стандарти та розробки відомих вчених – економістів. 
 В процесі дослідження вивчалися публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, рекомендації науково – дослідних установ щодо організації обліку в нових господарських структурах і його удосконалення. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань використовувались наступні методи дослідження: монографічний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, розрахунково- конструктивний, графічний та інші. 
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційних досліджень визначають такі організаційно-методологічні та практичні результати: 
• виявлені особливості виробничої діяльності нових форм господарювання як предмета організації бухгалтерського обліку; 
• обгрунтовані організаційно-методологічні підходи щодо формування 
• системи обліку в нових господарських структурах; 
• визначені відмінності фінансового, управлінського і податкового обліку та вимоги, які до них висуваються; 
• запропоновано порядок оцінки і обліку земель у сільськогосподарському виробництві; 
• розроблені форми документів з обліку паїв, дивідендів, земельного і пайового фонду, які доцільно використовувати в умовах приватизації; 
• обгрунтовано порядок ведення зведеного обліку в кооперативах та їх асоціаціях; 
• удосконалено порядок і особливості ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах. 
• розроблені організаційно- методологічні підходи щодо інвентаризаціі, оцінки і передачі
Фото Капча