Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування товарного асортименту на підприємстві на прикладі АВКТВТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування асортименту
1.1 Поняття і класифікація асортименту товарів
1.2 Формування асортименту на виробничому підприємстві
1.3 Регулювання і контроль асортименту товарів
1.4 Оцінка асортименту товарів
2. Особливості формування товарного асортименту на АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.1. Загальна характеристика АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.2. Аналіз діяльності комерційних служб на АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.3. Характеристика асортименту товарів АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.4. Оцінка асортименту товарів на АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
3. Шляхи удосконалення асортиментної політики АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Формування ринкової економіки викликало живий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, що використовуються в практиці світових економічних процесів. 

Комерційна діяльність – це товарно-грошовий обмін у процесі якого товари від постачальника переходять у власність торгового підприємства з орієнтацією на потреби ринкового попиту.

Комерція задовольняє потреби споживачів у товарах і послугах, сприяє колективному розвитку виробництва і впливає на формування його обсягів і перспектив, визначає економічний стан промислових підприємств, забезпечує виробників то партнерів ринковою інформацією, доводить товари від виробника до покупця.

Як показує світова практика, комерційна діяльність має різну орієнтацію. Найбільш поширеними є виробнича орієнтація та орієнтація на збут.

Підприємства з орієнтацією на виробництво всі свої зусилля спрямовують на створення високоякісного товару з низькою собівартістю.

Для того щоб виробництво товарів розвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодія торгівлі з промисловістю і планування виробництва товарів на основі систематичного, всебічного вивчення і прогнозування попиту населення. Промисловість і торгівля вимушені рахуватися зі змінами асортиментної структури протягом року по сезонах, кварталах, місяцях. У міру зростання добробуту населення, розширення асортименту товарів, насичення ними ринку динамічність асортиментної структури попиту сильно підвищується. Асортиментна структура попиту міського і сільського населення, а також населення окремих районів держави володіє особливостями, викликаними географічними, кліматичними, національними та іншими факторами. Саме в цьому полягає актуальність даної теми. 

Об'єктом дослідження курсової роботи є АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика».

Предметом курсової роботи є особливості формування виробничого асортименту на підприємстві та шляхи його удосконалення.

Мета курсової роботи – вивчити теоретичні аспекти формування асортименту на виробничому підприємстві, проаналізувати особливості формування товарного асортименту у діяльності об’єкта дослідження, вказати шляхи удосконалення асортиментної політики на АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика».

Виходячи з поставленої мети можна визначити такі завдання:

 • вивчити теоретичні основи формування товарного асортименту виробничого підприємства;
 • вивчити процес формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;
 • закріпити одержані у вузі теоретичні та практичні знання із управління комерційною діяльністю;
 • поглибити навички самостійної роботи з літературними джерелами, методичними, інструктивними та нормативними матеріалами, техніко – економічною інформацією;
 • ознайомитися з практикою вирішення окремих питань комерційної діяльності з позицій вимог регіонального ринку;
 • провести аналіз діяльності комерційних служб на підприємстві;
 • розробити й обґрунтувати заходи щодо удосконалення асортиментної політики на підприємстві.

Основні теоретичні і методологічні джерела при виконанні курсової роботи - українські й іноземні видання, присвячені комерційній діяльності, і формуванню асортименту на підприємстві. Аналітична частина роботи побудована на даних експертних опитувань співробітників підприємства, а також на основі даних бухгалтерської та статистичної звітності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Правила продажу продовольчих товарів.//» Торгівельна діяльність». Частина 2. Торгівля окремими групами товарів (випуск №2), лютий 2003.
 2. Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М., та ін. Організація торгівлі: Підручник 2-ге вид., перероблене та доповнене за редакцією В. В. Апопія – Київ: Центр навчальної літератури, 2005 – 616с.
 3. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч.посіб./ Л.В.Балабанова - К.: Професіонал, 2004.-288 с.
 4. Балабанова Л.В. Оптова торгівля: маркетинг і комерція / Л.В. Балабанова. – М.: Економіка, 1990.-206 с.
 5. Бурцев А.П. „Организация збитовой и маркетингово деятельності « (пер. с анг.-М.: 2000). 
 6. Васильев Г.А. Коммерческая деятельность промышленной фирмы / Г.А. Васильев, Л.В. Осипова. - Москва: Экономическое образование, 1995.
 7. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посіб. / А.М. Виноградська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 278 с.
 8. Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності: Навч. посіб. Ч.1. / Б.З. Воробйов, Е.М. Локтєв, Ю.І. Плетень. – К.: Вид. Європ. ун-ту, 2004. – 387 с.
 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник.- Київ: Лібра, 2002. -712 с.
 10. Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика: Навч. Посібник.-К.: Вища школа, 1994. -326 с.
 11. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность. - М.: Вектор, 2006. - 256 с.
 12. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 447 с.
 13. Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна Комерційна справа – Навчальний посібник для вузів. Вид. 2-ге, виправ. – Рівне: «Вертекс», 2002 – 352 с. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 2000. - 659 с.
10468
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).