Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування уявлень про колір в учнів початкових класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти формування уявлень про колір учнів початкових класів
1.1. Аналіз програмних вимог з образотворчого мистецтва для 1-4 класів стосовно формування кольорознавчих понять і навичок роботи з кольором
1.2. Формування понять про колір і його властивості у молодших школярів
2. Експериментальне дослідження формування кольорознавчих знань, умінь і навичок учнів початкових класів
2.1. Методика виконання підготовчих вправ
2.2. Методика передачі кольору у зображенні пейзажу
2.3. Формування емоційно-естетичного ставлення до навколишньої дійсності і вираження його в кольорі молодшими школярами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.

Сучасні спостереження дають підстави вченим зробити висновок, що колористична безграмотність робітника, техніка, інженера приводить до практичної необхідності здолати бар’єр на шляху до якості в поліграфії, хімії полімерів, виробництва барвників в текстильній промисловості. Нездоланною перепоною в цих та інших напрямках виробництва є чисто фізична сліпота до кольору, його тональності, насиченості відтінку (Г. І. Ашкеназі).

Академік С. В. Вавілов писав: «Володіння кольоровим баченням надзвичайно підвищує цінність зорового сприймання. Кольорове бачення дає можливість дуже швидко і по-новому розрізняти предмети і елементи середовища».

Кольорове бачення людини - явище унікальне і закономірне. Проблематика, пов’язана з даним явищем, постійно привертає увагу вчених різних спеціальностей.

Сьогодні вже зрозуміло, що розкрити це складне явище, розглядаючи його лише на якомусь одному рівні (фізичному, фізіологічному, психологічному, естетичному і т. д.) практично неможливо. Потрібно розглядати систему цілісно і теоретичні концепції апробувати в педагогічному процесі художньо-естетичного розвитку школярів.

Стан дослідження проблеми. Окремі педагоги ентузіасти на теренах колишнього СРСР (Б.Нєменський, А.Мелік-Пашаєв, В.Щербаков, Б.Юсов та інші) намагалися працювати в даному напрямку, але педагогічні дослідження в галузі художнього розвитку школярів належної підтримки не знайшли. Ситуація радикально міняється, образотворче мистецтво як предмет гуманітарно-естетичного циклу, в сучасній педагогічній науці все частіше стає об’єктом переосмислення і експериментального вивчення.

Переглядаються застарілі і створюються більш досконалі програми, посібники з даного предмета (Л.Малиновська, В.Ввільчинський, П.Сензюк, В.Костенко, Л.Зеленіна), методика його викладання збагачується новими науково-теоретичними і практичними висновками і дослідженнями. Однак в практичній діяльності загальноосвітніх шкіл використовуються далеко не всі можливості образотворчого мистецтва, зокрема роль кольору в образотворчій діяльності молодших школярів недостатньо розглядалася в Україні, а також на території СНД.

Послідовної систематизованої розробки даної проблеми немає. Таким чином, значимість кольору як одного з найважливіших засобів образотворчої діяльності школярів, розвитку кольорового бачення та сприймання, відсутність дослідження специфіки навчання школярів основ колористики дають підставу вважати тему даного дослідження актуальною.

Об’єкт дослідження - процес художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.

Предмет дослідження - психолого-педагогічні умови та їх вплив на формування в молодших школярів знань, умінь і навичок з колористики в процесі образотворчої діяльності.

Мета дослідження полягає у визначенні та теоретичному обгрунтуванні, експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов формування знань і умінь з колористики в молодшому шкільному віці.

У відповідності з об’єктом, предметом і метою дослідження були передбачені такі завдання:

 • здійснити аналіз програмних вимог з образотворчого мистецтва для 1-4 класів стосовно формування кольорознавчих понять і навичок роботи з кольором;
 • дослідити формування понять про колір і його властивості у молодших школярів;
 • експериментально дослідити формування кольорознавчих знань, умінь і навичок учнів початкових класів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної та мистецтвознавчої літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми образотворчої діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу, бесіди з вчителями та школярами, вивчення самостійних творчих робіт школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи - 41 сторінка, список використаних джерел включає 36 найменувань. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Вища школа, 1981. - 206с.
 2. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. - 1993. - № 1. - С.9-12.
 3. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. - СПб, 1997. - 116 с.
 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
 5. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. - М.: Сигма, 2006. - 126 с.
 6. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 1-4 кл.: навч. пос. - К.: Радянська школа, 1981. - 338 с.
 7. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва: Дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 275 с.
 8. Естетичне виховання / упор. Яранцева Н.О. - К.: Астарта, 1988. - 214 с.
 9. Жупанин С.І. Організація взаємодії мистецтв у процесі формування в молодших школярів еколого-естетичного образу // Початкова школа. - 2006. - №3. - С.14-16.
 10. Журавлева М.А. Праздник осени // Классный руководитель. - 1999. - № 4. - С. 22-23.
 11. Кабши І.Ю. Розвиток художніх здібностей молодшого шкільного віку // Радянська школа. - 1981. - №3 - С. 18-22.
 12. Корж О. М. Образотворче мистецтво: Художньо-педагогічна діяльність: Метод. посібник для учнів серед. і старшого шк. віку, вчителів, керівників худож. студій. - К.: Задруга, 1998. - 82 с.
 13. Легенський Ю.Г. Від ремесла до творчості // Час. - 1990. - №5 -  с. 38-50.
 14. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі // Радянська школа. - 1979. - №10. - С. 19-30.
 15. Любарська Л. Образотворче мистецтво: пояснювальна запиcка до програми з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів. - К.: МОНУ, 2006. - 48 с.
 16. Малицька О. В. Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 22 с.
 17. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 18. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 19. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 20. Образотворче мистецтво. Програми для загальних навчальних закладів у 1-4 кл. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 96 с.
 21. Потапова  Е.  А. Цвет - средство развития детского Изобразительного творчества. - Воронеж: Лента, 2004. - 92 с.
 22. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва: Методичні рекомендації / Обласний ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти {Чернігів} / Л.Ф. Пархоменко (упоряд.), О.С. Барбаш (упоряд.). - Чернігів, 1995. - 24 с.
 23. Ростовцев Н.Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі. - К.: Освіта, 1980. - 214 с.
 24. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Наукова думка, 1997. - 612 с.
 25. Сташук О. А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецтва: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Рівненський держ. педагогічний ін-т. - Рівне, 1997. - 200 с.
 26. Степанюк В. Г. Образотворче мистецтво. 1-й клас. - К.: Радянська школа, 1983. - 90 с.
 27. Томашевський В. В. Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва: Дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Криворізький держ. педагогічний ун- т. - Кривий Ріг, 2003. - 228 с.
 28. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва у 4 класі: посіб. для вчителя. -Тернопіль: Богдан, 2001. - 144 с.
 29. Художественная культура и гармоническое развитие личности / отв. ред. Гончаренко Н.В. - К.: Знання, 1982. - 239 с.
 30. Художественное восприятие / под ред. Мейлаха Б.С. - Л., 1971. - 387 с.
 31. Чернюшок О. В. Психолого-педагогічні умови навчання молодших школярів основ колористики у процесі образотворчої діяльності. - Луганськ: ЛДПУ ім. Шевченка, 2001. - 176 с.
 32. Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні підлітків.- К.: Освіта, 1991. - 114 с.
 33. Шевченко І. І. Колір як естетичний феномен: Дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київський національний технічний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2000. - 162 с.
 34. Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури / відпов. ред. Щолокова О.П. - К., 1992. - 280 с.
 35. Шпікалова Т.Л. Народне мистецтво на уроках декоративного малювання. - К.: Освіта, ,1979. - 224 с.
 36. Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. - М.: Образование, 2001. - 339 с.
6536
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).