Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування в учнів знань і уявлень про мистецтво

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Мета та завдання художнього виховання засобами образотворчого мистецтва
1.1. Формування уявлень про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва
1.2. Розвиток вміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо творів образотворчого мистецтва
1.3. Формування знань, засвоєння спеціальних художніх термінів
2. Методика формування в учнів знань і уявлень про мистецтво
2.1. Методи та прийоми навчання
2.2. Структура уроків образотворчого мистецтва
2.3. Способи перевірки знань та уявлень учнів
2.4. Організація та проведення уроків-бесід з образотворчого мистецтва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні як ніколи актуально звучать слова В.О.Сухомлинського, який вкладав у поняття формування духовного світу людини “розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних і естетичних запитів та інтересів у процесі активної діяльності”. Тільки мистецтво, яке є універсальним способом мислення, здатне формувати свідомість, підсвідомість, інтелектуальну, емоційно-почуттєву та вольову сфери, моральне й фізичне здоров’я людини. 

Згідно з цією сучасною концепцією формування мистецтвознавчих знань і вмінь, визначення мети художньо-естетичного виховання учнів загально-освітньої школи набуває нового гуманістичного звучання: у процесі сприймання творів вітчизняного та зарубіжного мистецтва і практичної художньої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, стимулювати творчий потенціал особистості, виховувати потребу в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Першочергову роль у цих процесах відіграє сприймання та інтерпретація мистецьких творів на уроках образотворчого (візуального) мистецтва як у початковій, так і в основній школі, що формує в учня образне й узагальнене сприйняття світу, усвідомлення власного місця в ньому, розширює кругозір, збагачує словниковий запас, розвиває комунікативні здібності.

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистого розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Об’єкт дослідження – знання та уявлення учнів про мистецтво в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування знань та уявлень молодших школярів про мистецтво.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування знань та уявлень молодших школярів про мистецтво.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • вивчити процес формування уявлень про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва;
 • проаналізувати розвиток вміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо творів образотворчого мистецтва;
 • охарактеризувати формування знань, засвоєння спеціальних художніх термінів;
 • дати аналіз методів та прийомів навчання;
 • дослідити структуру уроків образотворчого мистецтва;
 • описати способи перевірки знань та уявлень учнів;
 • організувати і провести уроки-бесіди з образотворчого мистецтва.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті художньо-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обгрунтуванню основних факторів впливу на формування в учнів відповідних знань і уявлень. Другу групу склали такі методи, як педагогічний експеримент – розробка і проведення уроків.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку знань та уявлення про мистецтво в учнів молодших класів; у визначенні особливостей навчально-виховного процесу, в обгрунтуванні використання творів образотворчого мистецтва як виду навчально-виховного процесу.

Структура роботи: курсова робота сладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 59 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Вища школа, 1981. - 206с.
 2. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. - 1993. - № 1. - С.9-12.
 3. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. - СПб, 1997. - 116 с.
 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
 5. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. - М.: Сигма, 2006. - 126 с.
 6. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 1-4 кл.: навч. пос. - К.: Радянська школа, 1981. - 338 с.
 7. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 275 с.
 8. Естетичне виховання / упор. Яранцева Н.О. - К.: Астарта, 1988. - 214 с.
 9. Жупанин С.І. Організація взаємодії мистецтв у процесі формування в молодших школярів еколого-естетичного образу // Початкова школа. - 2006. - №3. - С.14-16.
 10. Кабши І.Ю. Розвиток художніх здібностей молодшого шкільного віку // Радянська школа. - 1981. - №3 - С. 18-22.
 11. Корж О. М. Образотворче мистецтво: Художньо-педагогічна діяльність: Метод. посібник для учнів серед. і старшого шк. віку, вчителів, керівників худож. студій. - К.: Задруга, 1998. - 82 с.
 12. Легенський Ю.Г. Від ремесла до творчості // Час. - 1990. - №5 -  с. 38-50.
 13. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі // Радянська школа. - 1979. - №10. - С. 19-30.
 14. Любарська Л. Образотворче мистецтво: пояснювальна запиcка до програми з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів. - К.: МОНУ, 2006. - 48 с.
 15. Малицька О. В. Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 22 с.
 16. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 17. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 18. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 19. Образотворче мистецтво. Програми для загальних навчальних закладів у 1-4 кл. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 96 с.
 20. Потапова  Е.  А. Цвет - средство развития детского Изобразительного творчества. - Воронеж: Лента, 2004. - 92 с.
 21. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва: Методичні рекомендації / Обласний ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (Чернігів) / Л.Ф. Пархоменко (упоряд.), О.С. Барбаш (упоряд.). - Чернігів, 1995. - 24 с.
 22. Ростовцев Н.Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі. - К.: Освіта, 1980. - 214 с.
 23. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Наукова думка, 1997. - 612 с.
 24. Сташук О. А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецтва / Рівненський держ. педагогічний ін-т. - Рівне, 1997. - 200 с.
 25. Степанюк В. Г. Образотворче мистецтво. 1-й клас. - К.: Радянська школа, 1983. - 90 с.
 26. Томашевський В. В. Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / Криворізький держ. педагогічний ун- т. - Кривий Ріг, 2003. - 228 с.
 27. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва у 4 класі: посіб. для вчителя. -Тернопіль: Богдан, 2001. - 144 с.
 28. Художественная культура и гармоническое развитие личности / отв. ред. Гончаренко Н.В. - К.: Знання, 1982. - 239 с.
 29. Художественное восприятие / под ред. Мейлаха Б.С. - Л., 1971. - 387 с.
 30. Чернюшок О. В. Психолого-педагогічні умови навчання молодших школярів основ колористики у процесі образотворчої діяльності. - Луганськ: ЛДПУ ім. Шевченка, 2001. - 176 с.
 31. Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні. - К.: Освіта, 1991. - 114 с.
 32. Шевченко І. І. Колір як естетичний феномен: Дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київський національний технічний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2000. - 162 с.
 33. Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури / відпов. ред. Щолокова О.П. - К., 1992. - 280 с.
 34. Шпікалова Т.Л. Народне мистецтво на уроках декоративного малювання. - К.: Освіта, ,1979. - 224 с.
 35. Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. - М.: Образование, 2001. - 339 с.
6538
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).