Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування відчуття стилю у підлітків засобами класичної музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи розвитку відчуття стилю в учнів підліткового віку засобами музичної классики
1.1. Особливості стилю в музиці та його характеристика
1.2. Ознайомлення учнів підліткового віку з явищем музичного стилю
1.3. Музична класика як засіб розвитку відчуття стилю
Висновки до І розділу
2. Експериментальне дослідження впливу музичної класики на формування відчуття стилю учнів загальноосвітньої школи
2.1. Діагностика розвитку відчуття стилю в учнів загальноосвітньої школи
2.2. Формувальний експеримент з розвитку відчуття стилю учнів загальноосвітньої школи
2.3. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу ІІ
3. Цивільна безпека
Вступ
3.1. Організація навчання з охорони праці в навчальних закладах
3.2. Перевірка готовності навчального закладу до роботи
3.3. Підбір звукового діапазону музичних творів для формування відчуття стилю в учнів підліткового віку
Висновки до розділу ІІІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Початок ХХІ ст. відзначений посиленим інтересом музикознавців до проблем загальногуманітарного дискурсу. Шукаючи нові методологічні принципи, вони все частіше виходять за межі свого дисциплінарного поля. Проблема перегляду методологічних принципів музикознавства, піднята у працях І. Котляревського, О. Самойленко, О. Зінькевич, ст. Москаленка, С. Тишка, С. Шипа та інших, інспірована, в першу чергу, глибокими змінами, які відбулися у об’єкті дослідження - музичному мистецтві на сучасному етапі його розвитку. Все це не могло не торкнутися такого ключового для мистецтвознавства поняття як стиль.

Перед вітчизняною педагогікою постають нові завдання з питань музичної освіти і виховання підростаючого покоління, у тому числі із проблем виховання відчуття стилю учнів середньої школи засобами музичної класики, що має розглядатися як найважливіший засіб естетичного формування людини. 

В останні роки музична освіта у загальноосвітній школі оновлювалася, в основному, у розширювальному плані: цей процес розумівся як введення в уроки музики нових шарів музичної культури, творів різних форм і жанрів, що сприяло гармонії змісту освіти, створенню в школярів більше глибоких уявлень про багатогранність музичного мистецтва. Залучення інших видів мистецтва («комплексні уроки музики») також сприяло збагаченню уявлень школярів про музику. Однак, широке вивчення методичного досвіду, накопиченого у вітчизняній музичній педагогіці, показує, що нерідко оновлений зміст залишається відчуженим від школяра. На практиці інформативні методи навчання не сприяють розвитку в школярів, у тому числі в школярів-підлітків інтересу до класичної музики, не формують відповідне відчуття стилю і в результаті підліток не проживає отримані знання з музики, не розуміє змісту діяльності, пов'язаної зі збагненням високого стилю класичного музичного мистецтва. 

У сформованій ситуації, головним у педагогічній практиці повинно залишатися відчуття стилю учнів. Поки ж ми нерідко бачимо або спрощене викладання у цьому напрямку або викладання за стереотипами педагогічного мислення. Без формування в учня відчуття стилю музика втрачає свій зміст, що перетворює її на зовнішній засіб виховання, яке можна прикласти до інших виховних впливів. Звідси випливає часте трактування відчуття стилю зокрема і музики в школі загалом як підсилювача інших виховних впливів. Філософський, духовно-моральний зміст музичного мистецтва доводиться до рівня повсякденного, воно починає виконувати оформлювальну функцію. Однак у такій ролі може виступати не вся музика, а тільки її певні жанри. Легка музика доступна, не вимагає напруги при своєму сприйнятті, оскільки її зміст не піддається серйозному аналізу. Класична ж музика коріниться у проблемах людського буття і для такої ролі не годиться через свою складність, що вимагає для її сприйняття сформованого вічдуття стилю, підвищеної уваги, напруги душі, зосередженості, роботи інтелекту. 

Питання музичного виховання в школі нерозривно пов'язані з проблемою формування відчуття стилю, оскільки відомо, що сучасні школярі, особливо школярі-підлітки, неоднозначно сприймають серйозне класичне мистецтво. Активно цікавлячись будь-якою естетичною діяльністю, школярі до середніх класів нерідко втрачають інтерес до уроків музики, підмінють відчуття стилю стильністю, відповідністю загальноприйнятим канонам сучасності.

Стан дослідження проблеми. Проблематика дефініції стилю в музиці, відчуття стилю та їх психолого-педагогічних особливостей досліджувалися, здебільшого, вченими і музикан-тами радянського періоду, зокрема, М. Арановським [4, 5], Н. А. Горюхіною [16], О. Комендою [30], М. Лобановою [36], Л. Мазелем [37], В.В. Медушевським [45],      М. Михайловим [46, 47, 48], Е. В. Назайкінським [55, 57], А.Н. Сохором [77],  Є. Устюговою [82] та ін. Аспекти використання класичної музики як інструмента формування відчуття стилю присвячені роботи Л. Кірілліної [28], Б.Р. Віппера та Т.Н. Ліванової [66]. Виховання відчуття стилю засобами музики у загальноосвітніх школах розглянуте З. Б. Абдулліним [1], О. А. Апраксіною [3], Л.А. Безбородовою і Ю.Б. Алієвим [8], З.Т. Бервецьким і Л.О. Хлєбніковою [10], Л.М. Масол [40], Л.В. Школяр [52], О. Я. Ростовським [68], С. Н. Якимчук [87] та ін.

Об’єкт дослідження – музичне виховання учнів середніх класів загально-освітньої школи.

Предмет дослідження – методика формування відчуття стилю учнів засобами музичної класики.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування відчуття стилю учнів засобами музичної класики.

Завдання дослідження:

 • дослідити особливості стилю в музиці та його характеристики;
 • проаналізувати процес ознайомлення учнів підліткового віку з явищем музичного стилю;
 • охарактеризувати музичну класику як засіб розвитку відчуття стилю
 • експериментально дослідити вплив музичної класики на формування відчуття стилю учнів загальноосвітньої школи.

Для досягнення мети і вирішення визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні: індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, аналіз, синтез, узагальнення і класифікація інформації, отриманої з різних наукових джерел (вони дали змогу виявити та систематизувати дослідницькі матеріали з проблеми формування відчуття стилю учнів); емпіричні: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний). Емпіричними методами було діагностовано рівні сформованості відчуття стилю учнів засобами музичної класики та перевірено ефективність методики у процесі навчально-практичної діяльності.

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснюва-лася відповідно до визначених завдань і включала три етапи. На першому етапі визначено теоретичну базу для його виконання, проаналізовано філософську, психологічну, педагогічну та музикознавчу літературу, на основі чого розроблено структуру відчуття стилю учнів засобами музичної класики.

На другому етапі обґрунтовано критерії і рівні сформованості відчуття стилю учнів, здійснено констатувальний та розпочато формувальний експеримент, під час якого перевірялися на практиці основні теоретичні положення дослідження. 

На третьому етапі завершено формувальний експеримент; систематизовано інформацію, отриману на різних стадіях дослідження, проаналізовано статистичні дані початкового та підсумкового експериментальних зрізів, на основі чого узагальнено результати виконаної роботи і визначено ефективність методики формування відчуття стилю учнів засобами музичної класики. 

Експериментальною базою дослідження стала ЗОШ № 3 м. Рівне. В експерименті брали участь 22 респонденти, а саме 10 учнів 6 к-А класу, які склали експериментальну групу і 12 учнів 6-Б класу, які уторили контрольну групу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, уточнено поняття "відчуття стилю", розкрито сутність і структуру відчуття стилю учнів засобами музичної класики та розроблено методику їх формування, обґрунтовано педагогічні умови реалізації методики формування відчуття стилю учнів засобами музичної класики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні експериментальної методики в систему підготовки учнів школи. Експериментально перевірено ефективність методики і практично доведено доцільність застосування її методів (засоби класичної музики, творчі завдання, робота з підручником, аудіометод) для формування відчуття стилю учнів засобами музичної класики. Матеріали дослідження можуть бути використані для вдосконалення змісту, методів, форм і засобів навчання учнів загальноосвітніх шкіл, музичних училищ з метою оптимізації викладання професійно-орієнтованих дисциплін, а також для організації різних видів практики.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдуллин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в общео-бразовательной школе. – М.: Педагогика, 1983. – 412 с.
 2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.
 3. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.
 4. Арановский М. Проблемы стиля / М. Арановский // Сов. музыка. – 1982. – № 5. – С. 98 – 101.
 5. Арановский М.Г. Концепция музыкального стиля в работах М.К. Михайлова // Михайлов М.К. Стиль в музыке: Исследование. JL: «Музыка», 1981.-С. 13-38. 
 6. Арчажникова Л.Г. Методика музыкального воспитания: Учеб. пособие для студентов III-IV курсов веч. и заоч. отд-ний муз.-пед. фак. / Л.Г. Арчажникова. М.: МГЗПИ, 1990. - Ч. 1. - 76 с. 
 7. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музика, 1973. - 144 с.
 8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие. М.: «Академия», 2002. -416 с. 
 9. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 10. Бервецький З.Т., Хлєбнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 126-140.
 11. Бочкарёв Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога: Метод. разраб. - М., 1981. - 27 с. 
 12. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Институт психологии РАН, 1997. - 350 с. 
 13. Вахнянская И.Л. Особенности отношения школьников к эстетическому содержанию музыки // Новые исследования в психологии: Сб. ст. М.: Педагогика, 1978. - С. 47-51.
 14. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 15. Вопросы анализа музыкального стиля. Саратов: Саратовский университет, 1991.- 155 с. 
 16. Горюхина Н. А. Музыкальная форма и стиль // Ин. истории искусств. - М., 1974. - 62 с.
 17. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. - М.: Магистр, 1993. - 263 c. 
 18. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 19. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 20. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 21. Задерацкий В. Музыкальная форма : в 2 вып. : учебник для спец. факультетов высш. учеб. заведений / В. Задерацкий. – Вып. 1. – М. : Музыка, 1995. – 544 с.
 22. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: Смысл, 2001. - 264 с. 
 23. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 24. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
 25. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 26. Каган М. Музыка в мире искусств / М. Каган. – СПб. : Mt, 1996. – 232 с.
 27. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш.шк., 1990. – 303 с.
 28. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная практика. - М.: Музыка, 1996. - 192 с. 
 29. Клочкова Т.И. Методика освоения музыкальных стилей в процессе теоретической подготовки учителя музыки. - М.: МНУМИСК, 2003. - 22 с. 
 30. Коменда О. Музикознавчі інтерпретації поняття стилю: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/MuzS/ 2009_03/statti/06-komenda.pdf
 31. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. - К.: Муз. Украина, 1986. - 126 с. 
 32. Коханик И. Динамика смыслообразования в музыкальном стиле / И. Коханик // Наук. вісн. НМАУ ім. П. І. Чайковського. Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення : зб. ст. - Вип. 60. - К, 2006. - С 25-32.
 33. Коханик И. Стилевой знак и его функция в современной музыке / И. Коханик // Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник / [голов. ред. О. В. Сокол]. – О.: Друкарський дім, 2006. – Вип.7. Кн. 2. – С. 59-70.
 34. Критская Е.Д. Методы интонационно-стилевого постижения музыки // Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие /JI.B. Школяр. М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. - М.: Флинта, 1998. - С. 108 - 139. 
 35. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII XX вв.: Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2006. - 432 с. 
 36. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М. Лобанова. − М.: Советский композитор, 1990. − 312 с.
 37. Мазель Л. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики / Л. Мазель. - М. : Музыка, 1978. - 342 с.
 38. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: учеб. пособ. для студ. высш. уч. заведений / Л. Мазель. - М. : Музыка, 1960. - 465 c.
 39. Малашевська І.А. Історико-стильова орієнтація як необхідна навичка майбутнього вчителя музики // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету. – Серія: Психолого-педагогічні науки. –  № 2. –  Ніжин, 2003. – С. 128-131.
 40. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – № 10. – С. 3-9. 
 41. Медушевский В. В. Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства // «Музыкант-педагог». Спецвыпуск журнала «Преподаватель». - 2001. - № 6. - С. 12-20. 
 42. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музики / В. В. Медушевский. - М. : Музыка, 1976. - 227 с.
 43. Медушевский В. Интонационная форма музыки / ст. Медушевский. - М. : Композитор, 1993. - 262 с.
 44. Медушевский В. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей / В. Медушевский // Музыкальный современник. – М., 1984. – Вып. 5. – С. 5–18.
 45. Медушевский В.В. Музыкальный стиль как семиотический объект // Советская музыка. – 1979. - № 3. - С. 30-39. 
 46. Михайлов М. О понятии стиля в музыке / М. Михайлов // Вопросы теории и естетики музики. – М. – Л., 1965. – Вып. 4. – С. 16-29.
 47. Михайлов М. Стиль в музыке / М. Михайлов. – М.-Л. : Музыка, 1981. – 264 с.
 48. Михайлов М.К. Этюды о стиле в музыке: Статьи и фрагменты /Сост., ред. и примеч. А. Вульфсона. - М.: Музыка, 1990. - 288 с. 
 49. Москаленко В. Г. Творчий аспект музичного стилю / В. Г. Москаленко // Київське музикознавство. Збірка статей. ст. 1. - К., 1998. - С. 87-93.
 50. Музыкальная форма / Ю. Тюлин, Т. Бершадская, И. Пустыльник и др.; доп. Упр. кадров и учебных заведений Мин. культуры CCCР в качестве учебника для музыкальных училищ ; изд. 2-е, исправл. и дополн.; общ. ред. Ю. Н. Тюлина. - М. : Музыка, 1974. - 358 с.
 51. Музыкальное мышление: сущность, категории, исследования: Сб. науч. ст. - К.: Муз. Украина, 1988. - 128 с. 
 52. Музыкальное образование в школе /Под ред Л.В. Школяр. – М.: Академия, 2001. – 326 с.
 53. Назайкинский /Г.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // Восприятие музыки: Сб. статей / Ред.-сост. В.Н. Максимов. - М.: Музыка, 1980. - С. 91-111. 
 54. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972. - 383 с.
 55. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке : уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. - М. : Владос. - 2003. - 248 с.
 56. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972. - 383 с. 
 57. Назайкинский Е.В. Стиль как предмет теории музыки // Музыкальный язык, жанр, стиль. Проблемы теории и истории: Сб. науч. трудов МГТС им. П.И. Чайковского. - М., 1987. - С. 175-185. 
 58. Науменко Т.Н. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). - М.: РАМ им. Гнесиных, 2005. - 212 с. 
 59. Николаева А.И. Стилевой подход в фортепианно-исполнительском классе педагогического вуза как фактор формирования личности ученика-музыканта. Монография. - М.: МПГУ, 2003. - 252 с. 
 60. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразо-вательной школе. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 61. Петросьян С. Н. Развитие восприятия музыкального произведения с учетом стиля индивидуальности: Учебное пособие / Под ред. Г. А. 213. Берулава. Сочи: НОЦ РАО, 2003. - 92 с.
 62. Проблемы стиля и жанра в музыке и в изобразительном искусстве. -Вильнюс: Мокслас, 1987. - 154 с. 
 63. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учебное пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. - М: Академия, 2003. - 368 с. 
 64. Раабен Л. Эстетические и стилевые тенденции в музыкальном исполнительстве наших дней / Л. Раабен // Вопросы теории и естетики музики. – М. – Л., 1965. – Вип. 4. – С. 69 – 87.
 65. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 66. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве XV XVII веков: Сб. статей /Отв. ред. Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова. - М.: Наука, 1966 - 348 с. 
 67. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 68. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 69. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі. – К.: Лестар, 2002. – 211 с.
 70. Ручьевская Е.А. Целостный и стилевой анализ // Музыкальная академия. – 1994. - № 1. - С. 100-104. 
 71. Савенко С. Есть ли индивидуальный стиль в музыке поставангарда? / С. Савенко // Сов. музыка. – 1982. – № 5. – С. 117 – 122.
 72. Сиров В. Типологические аспекты композиторского стиля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.people.nnov.ru/Syrov/Rus/Art_Style.htm
 73. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Сребков. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.
 74. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции / М. Скребкова-Филатова. – М. : Музыка, 1985. – 285 с. 
 75. Сокол О. Стилістика музичного мовлення та термінологічні ремарки : автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. докт. мистецтвозн. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / О. В. Сокол. – К., 1996. – 28 с.
 76. Сохор А. Музика // Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Члены редкол.: В. А. Белый, В. С. Виноградов, Л. В. Данилевич и др. - М.: Сов. энциклопедия, Сов. композитор. - Т. 3, 1976. - С. 730-751.
 77. Сохор А.Н. Стиль, метод, направление (к определению понятий) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 4. - М.-Л.: Музыка, 1965. - С. 3-15. 
 78. Старобинский C. Л. Методика стиле-слухового анализа музыкальных произведений на уроках музыки в общеобразовательной школе. Пособие для учителя. - М.: ОМЦ СЗУО, 1999. - 60 с. 
 79. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 80. Тышко С. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков / С. Тышко. - К., 1993. - 117 с.
 81. Умнова И. Комментарий к композиторскому стилю: к проблеме интерпретации жанра и текста: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astrasong.ru/c/science/article/606 
 82. Устюгова Е. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля / Е. Устюгова. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2006. – 260 с.
 83. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного воспитания. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 84. Холопова В. К теории стиля в музыке: нерешенное, решаемое, неразрешимое / В. Холопова // Муз. академия. – 1995. – № 3. – С. 165 – 168.
 85. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 86. Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: Учебное пособие / Сост. О. Апраксина. М.: «Просвещение», 1987. - 270 с.
 87. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6523
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).