Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування відповідальності в курсантів військових інститутів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

людьми, який характеризується взаємною залежністю в колек-тивній громадсько-значущій спільній діяльності. Гармонію громадських і особистих цілей реалізують через механізм формування відповідальності в кожного члена колективу. Тому колектив виступає чинником підвищення ефективності формування відповідальності в курсантів.

У ході експериментальної роботи визначено основні педагогічні умови, які забез-печують підвищення ролі курсантських колективів. До них належать: організація спільної ді-яльності, при якій курсанти усвідомлюють її суспільну значущість; ефективне управління громадською думкою в колективі курсантів; єдність організаційної основи колективу вихователів; залучення курсантів до громадської діяльності; формування колективного ком-понента стилю керівництва; взаємозалежність між членами колективу в різноманітних видах діяльності; поширення самостійності, стимулювання ініціативи й творчості в колективному житті. Виконання зазначених педагогічних умов дозволило, як показало дослідження, підвищити роль військових колективів у формуванні відповідальності курсантів військових інститутів.
  
ВИСНОВКИ
 
1. Відповідальність військовослужбовців за виконання військового обов’язку є ключовою основою воєнної безпеки України, тому дослідження проблеми формування відповідальності в курсантів військових інститутів – це актуальне завдання військово-педагогічної науки. ЇЇ розв’язання набуває особливого як теоретичного, так і практичного значення для реформування ЗС України, підвищення боєздатності об’єднань, частин і підрозділів, навчання й виховання підлеглих.
2. Теоретичний аналіз генези відповідальності показав, що це – інтегральна військово-професійна якість особистості курсантів військових інститутів, зміст якої складають об'єкт, суб'єкт, санкції та інстанції. Її психолого-педагогічна структура включає в себе синтез інтелектуального, вольового й емоційного компонентів. Сутність відповідальності курсантів військових інститутів полягає в тому, що вона характеризує їх ставлення до виконання вимог військового обов’язку на основі його глибокого усвідомлення, емоційного сприйняття та реалізації в активній діяльності, а також здатності передбачати наслідки цієї діяльності й відповідати за них з урахуванням суспільної оцінки цих наслідків.
3. На основі теоретичного та історичного аналізу проблеми, наукового розгляду досвіду та сучасних концепцій вітчизняних і зарубіжних учених щодо формування відповідальності встановлено, що теоретичною основою формування відповідальності в курсантів ВВЗО є закономірності, принципи та методи формування відповідальності й учення про них, психологічна теорія діяльності та педагогічні теорії відповідальності.
4. Науковий аналіз результатів формування відповідальності в курсантів на етапі реформування Збройних Сил України виявив суперечності цього процесу. Головною суперечністю є неузгодженість між вимогами суспільства, Міністерства оборони України до рівня сформованості цієї якості й реальним рівнем його розвитку в значної частини курсантів.
5. Теоретичне узагальнення суперечностей процесу формування відповідальності в курсантів ВВЗО надало змогу визначити закономірні залежності підвищення ефективності цього процесу. Ефективність формування відповідальності безпосередньо залежить від: ціннісно усвідомленого емоційного засвоєння курсантами вимог військового обов'язку; розширення практики виконання курсантами відповідальних доручень у ролях виконавця, організатора, керівника в різних видах діяльності; розширення самостійності курсантів у різних видах діяльності; підвищення ролі курсантських колективів у формуванні відносин відповідальної залежності; підвищення педагогічної культури вихователів, озброєння їх методикою формування відповідальності; самовиховання відповідальності в курсантів.
6. У дисертації на основі системно-структурного підходу й визначених закономірних залежностей підвищення ефективності формування відповідальності в курсантів розроблено експериментальну систему формування відповідальності, яку розуміємо як цілеспрямовану, поетапну й планомірну взаємодію суб'єктів процесу формування відповідальності й функціонально зв'язаних елементів військово-педагогічного процесу, спрямованого на реалізацію мети й завдань формування відповідальності майбутніх офіцерів. Вона включає в себе мету, суб’єкти виховного процесу, методику формування, усі види діяльності курсантів.
7. Формуючий експеримент довів правильність гіпотези про те, що подолати наявні суперечності можна лише впроваджуючи в навчально-виховний процес ВВЗО експериментальну систему формування відповідальності курсантів.
8. Під час дослідження встановлено, що до головних чинників удосконалення процесу формування відповідальності в курсантів військових інститутів належать: удосконалення навчальної діяльності; підсилення впливу службової діяльності; підвищення ролі курсантських колективів.
9. Розроблена в дисертації система формування відповідальності в курсантів військових інститутів, відкриває нові можливості в подальшому дослідженні теорії і практики керівництва процесом формування духовно багатої, відповідальної особистості офіцера ЗС України, робить актуальною необхідність вивчення і подальшої розробки наступних проблем: формування колективної відповідальності в курсантів; психологічні основи моделювання діяльності офіцера на первинній посаді у війську з метою формування відповідальності в курсантів; методика обліку групових та індивідуальних особливостей курсантів у процесі формування в них відповідального ставлення до виконання військового обов'язку; формування відповідальності в курсантів на основі самовиховання; розвиток відповідальності в офіцерів у ході виконання завдань з підвищення бойової готовності й укріплення військової дисципліни.
Практичні рекомендації
Для впровадження експериментальної системи формування відповідальності в курсантів у практику ВВЗО керівному, командному й викладацькому складу доцільно рекомендувати:
у навчально-виховний процес ВВЗО запровадити обґрунтовану (на основі системного підходу) методику формування відповідальності в курсантів військових інститутів;
створити навчально-методичний посібник для офіцерів-практиків, у якому розкрити методику формування відповідальності в курсантів військових інститутів МО України;
повніше використовувати можливості навчально-виховного процесу у військових інститутах для цілеспрямованого формування відповідальності в курсантів на основі розроблених й експериментально перевірених рекомендацій викладачам, командирам і вихователям;
запровадити в курсі «Основи військової педагогіки та психології» у військових інститутах вивчення теми: «Психолого-педагогічні основи формування відповідальності за виконання військового обов'язку»;
у навчальному плані командирської підготовки офіцерів військових інститутів до розділу «Основи військової педагогіки та психології» передбачити проведення лекцій за темами: «Відповідальність як найважливіша військово-професійна якість офіцера», «Основні напрями й педагогічні умови формування та розвитку відповідальності офіцерів військових інститутів».
  
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
Гамула І. А. Відповідальність як військово-професійна якість військовослужбовця // Зб. наук. пр. Випуск 2 (15). – К. : ВГІ НАОУ, 2000. – С. 3-7.
Гамула І. А. Педагогічні умови впливу службової діяльності на процес формування відповідальності у курсантів військових інститутів МО України. – // Зб. наук. пр. Випуск 2 (21). – К. : ВГІ НАОУ, 2001. – С. 3-11.
Гамула І. А. Суперечності процесу формування відповідальності в курсантів військових інститутів. – // Зб. наук. пр. Випуск 5 (24). – К. : ВГІ НАОУ, 2001. – С. 11-17.
Гамула І. А. Критерії сформованості відповідальності в курсантів військових інститутів //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Випуск 18 /За загальною редакцією академіка АПН України М. Б. Євтуха, укладач О. В. Михаличенко. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2001. – С. 81-85.
Гамула І. А. Педагогічні теорії відповідальності А. С. Макаренка і В. О. Сухом-линського // Зб. наук. пр. Випуск 3 (28). – К. : ВГІ НАОУ, 2002. – С. 22-26.
Гамула І. А. Психологічні аспекти формування у військовослужбовців відповідальності за інформаційне забезпечення управління військами //Матеріали ІІІ науково-технічної конференції КВІУЗ, частина 1. – Київ, 1997. – С. -201.
Гамула І. А. Методика визначення рівнів сформованості відповідальності у військових інженерів //Матеріали ХІ військово-наукової конференції ЖВІРЕ, частина 1. – Житомир, 1998. – С. 10.
 
Анотації
 
Гамула І. А. Формування відповідальності в курсантів військових інститутів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2002.
Дисертацію присвячено дослідженню питань формування відповідальності в курсантів військових інститутів. У роботі вперше науково визначена сутність, зміст і структура відповідальності особистості курсантів як їх військово-професійна якість. Розроблена і експериментально перевірена сучасна система формування відповідальності в курсантів ВВЗО, яка являє собою цілеспрямовану і планомірну взаємодію суб’єктів процесу формування відповідальності та функціонально зв’язаних компонентів військово-педагогічного процесу, спрямованого на реалізацію мети й завдань формування відповідальності в курсантів. Вона включає в себе мету, суб’єкти виховного процесу, методику формування, усі види діяльності курсантів. Виявлені й перевірені в ході експериментального дослідження головні педагогічні умови й чинники формування відповідальності. На основі дослідження розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення системи формування відповідальності в курсантів ВВЗО.
Ключові слова: відповідальність, військово-професійна якість, система, чинники, педагогічні умови.
 
Гамула И. А. Формирование ответственности у курсантов военных институтов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13. 00. 04 – теория и методика профессионального образования. Институт высшего образования АПН Украины, Киев, 2002.
Диссертация посвящена проблеме формирования ответственности у курсантов военных институтов. В работе на основе теоретического анализа научной литературы, результатов экспериментального исследования, опыта учебно-воспитательной работы военных институтов Министерства обороны Украины, впервые выявлена сущность, содержание и структура ответственности курсантов, как их важнейшее военно-профессиональное качество. Определены критерии сформированности ответственности (поведенческий, когнитивный и эмоционально-оценочный), которые на основе соответствующих показателей позволяют выделить уровни ее развития у курсантов и осуществлять диагностический анализ данного качества. Разработана и экспериментально проверена система формирования ответственности у курсантов. Она представляет собой целостную совокупность субъектов формирования ответственности, цели, методики, всех видов деятельности курсантов в их взаимосвязях. Основным компонентом системы является методика, которая представлена как комплекс взаимообусловленных этапов (подготовительного, основного и заключительного) по реализации способов, приемов и методов достижения цели педагогической системы. К педагогическим условиям, обеспечивающим успешное решение задач системы, относятся: формирование у курсантов мотивации ответственности; активное включение курсантов в деятельность по приобретению навыков и привычек ответственного поведения в ролях исполнителя, организатора и руководителя; индивидуальный подход с учетом уровня сформированности ответственности; педагогически целесообразная организация учебы, повседневной службы и отдыха курсантов; расширение самостоятельности во всех видах деятельности; самовоспитание ответственности у курсантов.
В диссертации выявлены основные факторы и педагогические условия повышения эффективности формирования ответственности у курсантов. К основным направлениям совершенствования этого процесса, выявленным в рамках педагогической системы относятся: использование возможностей учебного процесса; усиление влияния служебной деятельности; повышение роли курсантских коллективов.
Основные результаты работы были внедрены в военно-педагогический процесс Киевского военного института управления и связи, Киевского института военно-воздушных сил, Киевского военного института сухопутных войск.
Ключевые слова: ответственность, военно-профессиональное качество, система, факторы, педагогические условия, деятельность.
 
Gamula I. A. The forming of responsibility of the cadets of military institutes. – Manuscript.
The theses for the Degree of the Candidate of Pedagogical Science in the speciality 13. 00. 04 – Theory and methods of the professional education. – Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Science of Ukraine. Kyev, 2002.
The thesis is dedicated to the investigation of the problem of the forming of responsibility of the cadets. Responsibility as the main integral military professional quality of the personality of the military institute’s cadets has been substantiated scientifically. The system to increase the efficiency of forming of the cadet’s responsibility has been worked out. The criteria of the estimation of the responsible behavior and the system of education and pedagogical conditions have been determined.
Key words are: responsibility, military-professional quality, system, factors, pedagogical conditions.
Фото Капча