Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади формування основних навичок вокально-хорового співу
1.1. Співоча постава
1.2. Артикуляція і дихання
1.3. Навички звукоутворення, дикції та інтонування
1.4. Поняття строю, ансамблю і темпу виконання
2. Методика роботи в початковій школі з формування вокально-хорових навичок
2.1. Організація роботи з формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів
2.2. Розробка і проведення уроку з формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова сучасної національної системи освіти спонукає до пошуку і впровадження нових педагогічних підходів, форм і методів, які б відповідали розвитку особистості, сприяли розкриттю її моральних, духовних, розумових і фізичних здібностей. У зв'язку з цим неможливо переоцінити значення музичного мистецтва і художнього виховання у духовному становленні підростаючого покоління. Цілеспрямоване формування музичної культури особистості здійснюється в шкільних та позашкільних закладах, що певною мірою ускладнює його виховну цілісність. В музичній педагогіці протягом тривалого часу залишається актуальною проблема пошуку можливостей і напрямів розширення змісту шкільної музичної освіти у позаурочну й позашкільну діяльність. 

Хоровий спів - один з найулюбленіших видів музичної діяльності дітей. Його значення різноманітне: сприяє розвиткові не лише музичних здібностей і голосу дитини, а й мислення, мовлення, розширенню словникового запасу. Хоровий спів, викликаючи в молодших школярів яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття. 

Художнє виконання пісенно-хорового репертуару у дитячому хорі може бути якісним лише на основі розуміння і відчуття учнями художнього образу. Це є першою і обов’язковою умовою хорового співу, проте однієї цієї умови недостатньо, потрібно ще вміти передати зміст і характер пісні під час співу, а разом з тим володіти мінімальною вокально-хоровою технікою, тобто вокально-хоровими навичками.

У науково-методичній літературі проблема вокальної підготовки розглядається в різних аспектах, а саме: визначаються принципи вокальної підготовки на основі використання фонетичного (О.В.Коміссаров, А.В.Саркісян) та фонопедичного (В.В.Ємельянов) методів; висвітлюється процес виховання естетичного становлення учнів до вокального мистецтва (В.Л.Бриліна, Н.С.Можайкіна); досліджуються умови удосконалення вокально-педагогічної підготовки майбутніх спеціалістів (О.В.Далецький); акцентується увага на формуванні вокально-мовленнєвої культури вчителя музики (Л.Г.Азарова, Л.О.Дерев’янко, Н.О.Швець та ін.); розкривається специфіка опрацювання шкільного репертуару в процесі вокального навчання (Л.Я.Пашкіна). Педагогічне обгрунтування змісту вокальної підготовки дають А.Г.Менабені, Ю.Є.Юцевич, Г.Є.Стасько; проблему формування професійно значущих якостей у процесі вокальної підготовки визначено в дисертації О.І.Краснової-Соколової. Проблеми вокально-хорового виховання дітей розглядали Т. Овчинникова, Н. Орлова, С. Гладка, А. Менабені, Г. Стулова, Ю. Юцевич, Абдулліна З.П., Бейдер Т., Крітська Є., Левандовська Л., Кабалевський Д.Б., Огороднов Д., Рагозіна В., Рудницька О.П. та ін. Методичні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів висвітлені у роботах таких авторів, як Гадалова І. М., Дмітрієва Л. Г., Черноіваненко Н. М., Леонтович М.Д., Лужний В., Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т., Ростовський О. Я., Халабузарь П., Попов В., Добровольська Н., Апраксіна О.О., Якимчук С. Н. та ін.

Об’єкт дослідження - процес музичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження - організаційно-педагогічні умови і методика формування вокально-хорових навичок учнів початкової школи.

Мета дослідження полягає у науковому обгрунтуванні і експериментальній перевірці ефективності методики формування вокально-хорових навичок молодших школярів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

 • з’ясувати роль співочої постави, артикуляції і дихання і процесі формування вокально-хорових умінь;
 • проаналізувати підходи до формування навичок звукоутворення, дикції та інтонування;
 • висвітлити поняття строю, ансамблю і темпу виконання хорових творів;
 • дослідити організаційні моменти у роботі з формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів;
 • розробка і провести урок з формування вокально-хорових навичок учнів молодших класів.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використаний комплекс наукових методів: аналіз науково-педагогічної літератури з методики музичного виховання школярів, шкільних програм, матеріалів науково-практичних конференцій, порівняльний аналіз організації, змісту і форм виховання вокально-хорових навичок молодших школярів, розробка і впровадження уроку, спрямованого на формування вокально-хорових навичок учнів молодих класів.

Практичне значення результатів. Отримані результати і висновки дослідження можуть застосовуватися в порівняльно-педагогічних дослідженнях з теорії та методики музичного виховання школярів, а також під час розробки навчально-методичної літератури, шкільних програм і спецкурсів, для проведення спецкурсів у вищих навчальних закладах освіти та в системі підвищення кваліфікації вчителів музики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдуллина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 1983. - 111 с.
 2. Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музики. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с.
 3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - 2-е изд. - Л.: Музика, 1973. - 144 с.
 4. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. - М.: Педагогика, 1995. - 246 с.
 5. Бервецький З.Т., Хлєбнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. - К.: Рад. школа, 1990. - С. 126-140.
 6. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. - 146 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. - К.: Освіта, 1994. - 184 с.
 9. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1-3-х класах. - К.: Мистецтво, 1982. - 264 с.
 10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. - М.: Педагогика, 1989. - 276 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 13. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. - М.: Просвещение, 1990. - 312 с.
 14. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? - К.: Музична Україна, 1981. - 320 с.
 15. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 16. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (З педагогічної спадщини композитора). - К.: Музична Україна, 1989. - 136 с.
 17. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. - К.: Вища школа, 1984. - 188 с.
 18. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів. - Харків, 2003. - 144 с.
 19. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 20. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 21. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 22. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 23. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 24. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. - К.: Радянська школа, 1977. - 329 с.
 25. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1 клас. - Харків, 2003. - 176 с.
 26. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 2 клас. - Харків, 2003. - 160 с.
 27. Печерська Є. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - Київ, 2001.-272 с.
 28. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 29. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 30. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. - М.: Высшая школа, 1980. - 211 с.
 31. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. - Тернопіль: Богдан, 2000. - 96 с.
 32. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 33. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 34. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі. - К.: Лестар, 2002. - 211 с.
 35. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник. - К.: Лелека, 1998. - 185 с.
 36. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. - К.: Лелека, 2002. - 270 с.
 37. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. - 2004. - №1-2. - С. 52-56.
 38. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалmного воспитания. - М.: Лектор, 1990. - 254 с.
 39. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. - М.: Просвещение, 1997. - 644 с.
 40. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6879
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.