Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування вольових якостей молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття волі і вольових якостей молодшого школяра у психолого-педагогічній літературі
 2. Аналіз передумов розвитку довільності психічних процесів у молодшому шкільному віці
 3. Шляхи та умови розвитку волі молодших школярів
 4. Рекомендації щодо формування і розвитку вольових якостей молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Початковий період шкільного життя займає віковий діапазон від 6 до 9-и років і характеризується тим, що провідною на цьому онтогенетичному етапі стає навчальна діяльність. У молодшому шкільному віці навчальна діяльність є провідною. Під провідною діяльністю у сучасній вітчизняній дитячій психології розуміється така діяльність, в процесі якої відбувається формування основних психічних процесів і властивостей особистості, які характеризують головні набуття даного періоду розвитку ... свою провідну функцію та чи інша діяльність виконує найбільш повно в період, коли вона складається, формується. Молодший шкільний вік і є періодом найбільш інтенсивного формування навчальної діяльності.

Реформування системи освіти в Україні, зокрема запровадження Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, передбачає глибокі зміни в навчально-виховному процесі, його орієнтацію на всебічний розвиток потенційних можливостей учня, урахування його потреб, інтересів, запитів. Важливе місце в процесі реформування відводиться початковій школі, яка є першою і основною сходинкою у системі шкільної освіти. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає розвиток у школярів активного пізнавального ставлення до дійсності, бажання і вміння вчитися, а також створення умов для усвідомлення учнем себе суб’єктом учіння. Отже, початкова освіта має набувати особистісно-розвивальної спрямованості, важливість якої доведено дослідженнями радянських та українських вчених-психологів (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков, Г.Костюк, С.Максименко, В.Репкін, О.Скрипченко та ін.).

Практична реалізація завдань реформування початкової школи передбачає урахування усіх чинників, від яких залежить якість здійснення навчально-виховного процесу та покращення навчальних досягнень школярів. Серед них важливе місце посідає психологічний чинник, зокрема розвиток вольових якостей учнів.

Дослідження проблеми волі на різних вікових етапах розвитку особистості (Б.Ананьєв, А.Ведьонов, О.Висоцький, В.Іванніков, Є.Ільїн, В.Калін, К.Корнілов, В.Котирло, В.Крутецький, А.Пуні, П.Рудік, В.Селіванов та ін.), свідчать, що успішність оволодіння будь-якою діяльністю у великій мірі залежить від розвитку вольових якостей. Водночас дослідження свідчать про те, що саме молодший шкільний вік є сензитивним періодом формування волі (В.Котирло, В.Селіванов, Т.Шульга). Оскільки довільність поведінки й пізнавальних процесів є новоутворенням даного віку, то можна передбачити, що вона найбільш інтенсивно формується у провідній діяльності молодшого школяра – навчальній. Проте, у психологічній науці ще недостатньо експериментально досліджена проблема впливу вольової сфери на успішність засвоєння знань молодшими школярами, зокрема питання того, як та чи інша вольова якість і рівень її розвитку впливає на навчальні досягнення учнів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Божович Л.И. Сознательно управлять своим поведением: Воспитание воли в младшем школьном возрасте // Семья и школа. - 1981. - № 3. - С. 28-31.
 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
 3. Мухина B.C. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для ВУЗов. - М.: Академия, 2000. - 454 с.
 4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Педагогическое общество России, 2001.-360 с.
 5. Поліщук С.А. Особливості розвитку волі в учнів молодшого шкільного віку. - К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2001. - 168 с.
 6. Приходько Ю.О. Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вид. 2-е, доп. - К.: Міленіум, 2004. - 192 с.
 7. Савченко К.В., Приходько Ю.О. Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.
 8. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. - М.: Знание, 1976. - 64 с.
6524
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).