Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування життєвих компетентностей учнів через інтегроване навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

«Хрінком Інтер,2008») сказано, що «інтегративний підхід в освіті веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність» .

З другої половини 90-х рр. ХХ ст. та в XXI ст. поняття «педагогічна інтеграція» в педагогічній літературі трапляється все частіше. Виходять у світ збірники науково-методичних праць, що містять як теоретичне обґрунтування інтеграції, так і описи практичного досвіду. З’явилися монографії, фахові журнали публікують дослідження різних її аспектів. Створено програми інтегрованих курсів навчальних дисциплін, розробки інтегрованих уроків.
Професор Ю.А.Самарін  трактував бінарні уроки, як варіант нетрадиційного уроку, що часто використовується в інноваційні роботі  та спрямований на об’єднання окремих тем суміжних предметів у рамках одного уроку. 
Доцільність інтеграції курсу економіки та інформатики розкрила учитель-методист інформатики Мачула І.О. в своїй роботі «Бінарний урок як форма релізації міжпредметних звязків». Але на ряду з цим різновиди бінарних уроків з інформатики та їх вплив на компетентність учнів досліджено ще не повній мірі.
 
Мета статті.
Теоретично обґрунтувати вплив на компетентність учнів інтегрованих уроків з курсу інформатики, а саме бінарних уроків. Розглянути актуальний вплив міжпредметних зв’язків інформатики з математикою, економікою,  біологією, географією, фізикою.
Описати технологію проведення бінарних уроків, способи їх поєднання для розвитку гармонійної компетентної особистості.
 
Виклад основного матеріалу.
Інтегрований урок (від лат. Integratio – поповнення) - тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано відомості різних навчальних предметів. 
Велику увага під час проведення таких уроків відводиться творчості учнів. Вчитель інформатики  та  вчитель предмету, який обрано для інтегрованого уроку ефективно керують принципами засвоєння і застосування знань, формують мислення учнів, їхні світоглядні аспекти особистості, навчальні і трудові вміння.
Компетентність — це здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, отриманих завдяки навчанню. Компетентність є кінцевим результатом навчання, мета якого полягає у формуванні й розвитку особистості учня, розкритті його здібностей і талантів.
Інтегровані уроки містять в  собі міжпредметні зв’язки, які розвивають в учнів мислення, мовлення, увагу, самостійність, працьовитість та багато позитивних якостей особистості, які складають компетентність школяра.
Міжпредметні зв’язки можуть мати різні ступені складності та концентрації. Але вони наявні  лише тоді, коли на уроці акцентується увага на певних елементах, що належать іншому предмету.
Застосування презентацій та використання відеохостингів  на уроках біології або економіки зовсім не говорить про міжпрежметні зв’язки з інформатикою, тут має місце звичайне застосування засобів однієї галузі для пояснення чи дослідження в іншій, зокрема ІКТ.
Мідпредметні зв’язки  можуть бути епізодичними чи систематичними як у межах окремої теми, так і в межах одного уроку. Їхні форми достатньо досліджені методистами. 
Найвищий ступень між предметних зв’язків можна досягти в умовах проведення бінарного уроку.
Бінарний урок – це заняття, яке побудоване  на  тісних  міжпредметних  зв’язках, яке проводиться спільно двома вчителями  відповідних  дисциплін. В сучасному тлумаченні  бінарний урок  повинен   бути  побудований   на  активному   використанні  комп’ютерної техніки  на  заняттях із  спеціальних  дисциплін (математика, фізика, хімія, економіка, іноземна мова і т.д.).
Для успішного здійснення міжпредметних зв'язків учитель у кожному конкретному випадкові має чітко усвідомлювати, з якою метою і в якій формі встановлюється зв'язок. Виходячи із суті й класифікації міжпредметних зв'язків, виокремлюють такі напрями їх реалізації в навчальному процесі:
  1. розширення, поглиблення відомостей про певний факт поняття, закон, теорію;
  2. систематизація, узагальнення знань;
  3. формування світоглядних висновків;
  4. вироблення вмінь та навичок.
 
При підготовці до бінарних уроків вчителі повинні визначитися з темою, яка буде просліджуватися в навчальних предметах, які  варто об’єднати (див.схему). 
 
Схема. Інтеграція інформатики
 
Алгоритм підготовки до бінарного урок з інформатики
  1. Визначення теми, мети, задач уроку спільних для обох предметів та індивідуальних для кожного. 
  2. Залежно від теми – визначення типу уроку (найчастіше це комбінований).
  3. Підбір дидактичного матеріалу .
  4. Вибір методів і прийомів, які б найбільш ефективно продемонстрували інтеграцію предметів.
  5. Розробляється структура уроку, яка повинна включати в себе самостійну пізнавальну дільність учнів, проблемну ситуацію, пристосовану до  життєвих потреб. 
  6. Розробка практичних завдань для демонстрації застосування в певній галузі.
Інформатика «дихає в потилицю» всім технічним та природничим наукам, наздоганяючи і тягнучи їх за собою, перетворюючи, а часом повністю поневолюючи у прагненні до нескінченної комп'ютерної досконалості. Кожен з інтегрованих предметів з інформатикою спияють розвиткові інтересу в кожній конкретній галузі. 
 
Інформатика та математика
 
Міжпредметні зв’язки інформатики та математики базуються на теорії побудови математичних та інформаційних моделей. А це сприяє  розвитку в учнів активізації пізнавальної діяльності, формуванню мотивації до навчання, застосування узагальнених прийомів мислення, розвитку творчих здібностей.
Технологія комп’ютерного моделювання є однією з найбільш продуктивних технологій сучасного наукового підходу, наближає процес навчання до реального процесу пізнання навколишнього світу.
Вивчення інформатики дає можливість розв’язати багато пізнавальних труднощів, які виникають у процесі навчання, викликати інтерес у учнів до математичних проблем, показати можливість їх вирішення новими, нестандартними методами: алгоритмізацією вирішення складних завдань на комп’ютері, можливістю змоделювати і наочно побачити на екрані дисплея математичні процеси і керувати цими процесами і т. д.
Особливе значення в інформатиці має такий розділ математики, як математична логіка. Математична логіка розробляє методи,що дозволяють використовувати досягнення логіки для аналізу різних процесів, в тому
Фото Капча