Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми державного правління

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика форм правління та їх видів
1.1. Форма правління як базова категорія державного устрою
1.2. Аналіз підходів до класифікації форм державного правління
2. Монархія як один з видів державного правління
2.1. Поняття монархії, її основні ознаки
2.2. Ознаки та характеристика абсолютної монархії
2.3. Особливості державного правління у дуалістичних монархіях
2.4. Характерні особливості державного правління в обмеженій монархії
3. Республіка як один з видів правління
3.1. Поняття і особливості республіканської форми державного правління
3.2. Особливості парламентської форми державного правління
3.3. Характеристика президентської форми правління
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Філософська категорія форми держави, поряд із сутністю й змістом, є найважливішою категорією юридичної науки і широко використовується в різних галузях знань, виконуючи організуючу, системотворчу роль. Поняття форми держави розкриває взаємозв’язок між окремими аспектами держави, дає канву для розгортання поняття «держава» в цілісну теорію, систему понять. При цьому провідним елементом форми держави виступає форма правління або, як її іноді називають, структурний тип держави. Адже держава в організаційному плані виступає як система органів, кожен з яких певним чином пов’язаний з державою в цілому та іншими державними органами.

Форма правління, як і держава в цілому, є багатоаспектним явищем, тому й вивчається багатьма суспільними науками. При цьому вивчення форми правління відбувається під різними кутами зору. Гносеологічний підхід, характерний для теорії держави та права, дозволяє виявити взаємозв’язок між формою правління та її змістом, сутністю. Історично-порівняльний підхід до вивчення форми правління, що використовують історичні та філософські науки, дає можливість дослідити динаміку державного життя і зміну його форм під впливом комплексу природно-географічних, історичних, політичних, соціально-економічних, культурно-релігійних факторів, а також зміну уявлень за різних історичних епох про сутність, критерії класифікації, позитивні та негативні риси різних форм правління. 

Для теорії державиі права більш притаманне дослідження форми правління через призму політико-правових відносин, у контексті пошуку моделі державності, яка була б оптимальною для забезпечення основних прав і свобод громадян, найбільш ефективного володарювання. Важливе значення має форма правління й для державного будівництва, оскільки дозволяє виявити найбільш суттєві структурно-інституційні характеристики, яких бажано досягти в процесі розбудови механізму держави, визначити загальні орієнтири курсу реформ.

Стан дослідження проблеми. Значна увага дослідженню форм дер-жавного правління приділяється у сучасній вітчизняній та зарубіжній літера-турі. Зокрема, філософсько-правові засади формування певних видів держав-ного правління досліджені Й. Благожем [1], О. Є. Манько [9], І. В. Процюк [12], С. Серьогіною [14], В. М. Шаповалом [23] та іншими. Проблеми та особли-вості монархічних та республіканських форм державного правління дослі-джені О. Г. Кушніренко [6], О. М. Литвиновим [7], О. В. Петришиним [11], М. М. Терещуком [18, 19], Є. А. Тихоновою [20] та іншими. Узагальнюючі дослідження щодо співвідношення різних форм державного правління проведені С. К. Бостаном [2], І. В. Процюк [12], О. Ф. Скакун [16] та іншими.

Об'єкт дослідження – суспільно-політичні процеси, що виникають під час реалізації форм державного устрою. 

Предмет дослідження – особлиовсті класифікації і форм державного устрою залежно від розподілу законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Мета роботи – узагальнення і аналіз наукових поглядів на форму правління як елемент форми держави. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати загальну характеристику форм правління та їх видів;
 • проаналізувати монархію як один з видів державного правління;
 • дослідити республіку як один з видів правління.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання правових явищ діалек-тичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, логіко-семантичний, метод системної інтерпретації, системний аналіз та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Благож Й. Формы правления и права человека в буржуазных государствах / 
 2. Й. Благож; с предисл. и под общ. ред. В. А. Туманова. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 27-28.
 3. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: монографія / С. К. Бостан. – Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005. – 540 с.
 4. Григонис Э. П. Механизм правового государства / Э. П. Григонис. – СПб.: Изд-во СПбГУНП, Санкт-Петерб. ун-т МВД России. 1999. – 212 с.
 5. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: курс лекцій, прочит. у Нац. ун-ті «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. - Х.: Право, 2012. - 415 c.
 6. Каминский С. Л. Институт монархии в странах Арабского Востока / 
 7. С. Л. Каминский. – М.: Наука, 1981. – 180 с.
 8. Кушніренко О. Г. Республіканська форма правління та її вплив на формування (діяльність) органів публічної влади / О. Г. Кушніренко // Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації: матеріали наук.-прак. конф. (м. Харків, 28.09.2011 р. X.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; Нац. акад. правов. наук України; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН Укра-їни, 2011. – С 72-74.
 9. Литвинов О. М. Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах / О. М. Литвинов // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 607-612.
 10. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 c.
 11. Манько О. Є. Поняття форм державного правління в конституційному праві / О. Є. Манько // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 424-430.
 12. Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник [для вузов] / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с.
 13. Петришин О. В. Змішана республікан-ська форма державного правління: теорія і практика / О. В. Петришин // Публічна влада в Україні та конституційно-правовий меха-нізм її реалізації матеріали наук.-прак. конф., (м. Харків, 28.09. 2011 p.). – X.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-рого»; Нац. акад. правов. наук України; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України, 2011. – С. 15-18.
 14. Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління / І. В. Процюк; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – X.: Право, 2012. – 584 с.
 15. Сапронова, М. А. Государственный строй и конституции арабских республик / М. А. Сапронова. – М.: Муравей, 2003. – 318 с..
 16. Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики / С Серьогіна. – X.: Право, 2011. – 764 с
 17. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 c.
 18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 c.
 19. Сухонос В. В. Методологія правового дослідження монархічної форми правління: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи / В. В. Сухонос // Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 13-14 грудня, 2002 р. – Х.: Право, 2003 – С. 166.
 20. Терещук М. М. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристика / М. М. Терещук // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць – К.: Ін-т держави і права НАН України ім. В. М. Корецького, 2007 – Вип. 38. – С. 144-145.
 21. Терещук М. М. Різновиди республіканської форми правління: порівняльна характеристика / М. М. Терещук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 33. – С. 72-78.
 22. Тихонова Є. А. Парламентська республіка / Є. А. Тихонова // Юридична енциклопеді я: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемш у ченко та ін. – К.: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2002. – Т. 4: Н-П. – С. 438-439.
 23. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 c.
 24. Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 24.
 25. Шаповал В. М. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В. М. Шаповал // Право України 2009. – № 10. – С. 38-56.
 26. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві / В. Шаповал // Вісник Конституційного суду України. – 2003. – № 2. – С. 47-58.
5473
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).