Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми державного управління

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття державного управління, його форми і функції
1.1. Загальна характеристика державного управління
1.2. Функції державного управління
2. Класифікація форм державного управління
2.1. Правові форми державного управління
2.2. Неправові форми державного управління
2.3. Інші юридично значимі форми державного управління
3. Адміністративний договір як форма державного управління
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дослідження практично будь-яких інститутів адміністративного права як у сучасній адміністративно-правовій науці, так і у наукових працях, які набули вже історичного характеру, практично завжди тією або іншою мірою пов’язується з розглядом питань, що стосуються форм державного управління (форм адміністративної діяльності). Це обумовлено тим, що зазначений інститут адміністративного права має універсальний характер, знаходить свій прояв у будь-якому іншому адміністративно-правовому інституті або у процесі реалізації норм останнього. 

У зв’язку з цим належне наукове вирішення проблем, пов’язаних з формами управління, здатне позитивно впливати на ефективність державного управління, оскільки вона (ефективність) зумовлюється не тільки адекватністю методів управління з урахуванням об’єкта, але й значною мірою залежить від форм управлінської діяльності. Крім того, питання форм державного управління достатньо тісно пов’язується з теорією правової держави як держави, що передбачає таку організацію політичної влади, яка створює умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також для найбільш послідовного зв’язування за допомогою права державної влади з метою недопущення зловживань [].

Особливої актуальності набуває визначення історичних передумов та закономірностей становлення інституту форм державного управління як фундаменту, на якому базуються сучасні погляди щодо зазначеного адміністративно-правового інституту.

Отже, універсальність та значущість інституту форм державного управління забезпечили йому одне з центральних місць у теорії адміністративного права, вимагаючи свого детального та максимально повного дослідження.

Стан дослідження проблеми. Вивченню цього інституту присвятили свої праці такі науковці, як В. Д. Бакуменко [2], І. Т. Кіщак [8], Ю. О. Куц [11], А. Ф. Мельник [13], В. П. Пилипишин [17] тощо. 

Об'єкт дослідження – суспільно-політичні процеси, що виникають під час реалізації форм державного управління. 

Предмет дослідження – особливості класифікації і форм державного управління залежно від розподілу законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Мета роботи – узагальнення і аналіз наукових поглядів на форми державного управління як елементу форми держави. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття державного управління, його форми і функції;
 • розкрити класифікацію форм державного управління на правові, неправові та інші юридично значимі форми;
 • дослідити адміністративний договір як форму державного управління.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання правових явищ діалек-тичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, логіко-семантичний, метод системної інтерпретації, системний аналіз та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Бакуменко В. Д. Державне управління : курс лекцій : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний; Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 535 c.
 3. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 4. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 5. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 281 c.
 6. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 
 7. Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 8. Дєгтяр А. О. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, М. М. Коваленко, С. В. Майстро; ред.: А. О. Дєгтяр; Нац. агентство України з питань держ. служби, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Магістр, 2014. - 244 c.
 9. Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. ун-ту ден. форми навч. / У. О. Єловських; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». - Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. - 182 c.
 10. Кіщак І. Т. Державне та регіональне управління : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, С. П. Шевчук, Ю. І. Кіщак; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 308 c.
 11. Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління : [монографія] / В. В. Корженко, Н. С. Корабльова, О. К. Чаплигін, В. Б. Дзюндзюк, Т. Б. Лозинська, В. С. Лебець, А. О. Кузнецов, Н. М. Ільченко, В. Ю. Бабаєв, Ю. Г. Падафет; ред.: В.В. Корженко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : ХАРРІ НАДУ, 2012. - 492 c.
 12. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 13. Куц Ю. О. Природа та сутність державного управління / Ю. О. Куц. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2013_1_24.pdf
 14. Ляхович Г. І. Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державногоуправління в державі / Г. І. Ляхович // Вісник ХНУВС. – 2009. – № 3 (46). – С. 129–136.
 15. Мельник А. Ф. Державне та регіональне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна; ред.: А. Ф. Мельник. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 450 c.
 16. Мельтюхова Н. М. Державне управління як єдність діяльності та відносин : [монографія] / Н. М. Мельтюхова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : Магістр, 2010. - 204 c.
 17. Мороз В. М. Основи державного управління і місцевого самоврядування : текст лекцій: у 2 ч. Ч. 1. Державне управління та виконавча влада / В. М. Мороз; . - Х., 2010. - 144 c.
 18. Нагребельний В. Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулюванняв економічній сфері України / В. Нагребельний Вісник Національної академії правових наук України. - № 2 (73). – 2013. – С. 133-140.
 19. Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління / В. П. Пилипишин // Юридична наука і практика. - 2011. - № 2. - С. 10-14.
 20. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 21. Усаченко Л. М. Історія державного управління в Україні : навч. посіб. / Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-е вид., випр. та доповн. - К. : Інтерсервіс, 2013. - 293 c.
 22. Цвєтков В. В. Державне управління: сутність та ефективність / В. В. Цвєтков // Академічна юридична думка : научное издание / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін Юре, 2010. - С. 422-442.
5584
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).