Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і методи навчання нотної грамоти

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблема формування музичних вмінь і навичок учнів
1.1. Огляд проблеми музичного навчання і виховання школярів
1.2. Вивчення відносної системи сольмізації як передумова засвоєння учнями нотної грамоти
2. Аналіз форм і методів навчання нотної грамоти
2.1. Формування поняття про ноти і нотний запис у 1 класі
2.2. Освоєння звукоряду, тривалості і розміру, навчання читанню нот у 2 класі
2.3. Введення і засвоєння понять "ладу", "мінору", "мажору" та інтервалу у третьому і четвертому класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Соціально-політичні зміни, що відбуваються в житті сучасного українського суспільства, зумовлюють нові тенденції розвитку педагогічної науки. Вони акумулюють у собі активізацію творчого пошуку ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу, переосмислення мети й змісту виховання. Українські теоретики і практики детально розробляють концепцію, шляхи оновлення основних елементів і технологій виховання. Дедалі більшої актуальності набуває проблема естетизації навчально-виховного процесу, яка передбачає включення школяра у навчальну діяльність музично-естетичного змісту, що забезпечує цілісність і пріоритетність естетичного розвитку дитини в умовах школи. Використання в естетичному вихованні учнівської молоді здобутків національної музичної культури сприяє формуванню у дітей прагнення пізнати естетичні вартості українського народу та інших народів світу.

Чільне місце в розвитку особистості відводиться естетичному вихованню молодого покоління засобами музичного мистецтва, які формувалися на ґрунті народної педагогіки в загальноєвропейському контексті. Важливою умовою засвоєння особистістю освітнього досвіду є її участь у музичній діяльності. Естетичні почуття, народжені в процесі виконання і сприймання музичних творів, служать вагомим чинником духовного збагачення через усвідомлення та засвоєння змісту цих творів. Музична грамота розглядається як складова частина багатогранного поняття музична грамотність, під якою розуміється здатність сприймати музику як живе, образне мистецтво, породжене життям і нерозривно з ним пов'язане; здатність відчувати внутрішній зв'язок між характером музики і характером її виконання; здатність сприймати музику емоційно й осмислено, критично оцінюючи її, виявляючи добрий смак. Рівень музичної грамотності не перебуває у прямій залежності від ступеня засвоєння музичної (нотної) грамоти, хоча й передбачає її знання.

Вивчення нотної грамоти доцільно підпорядковувати орієнтації на поступове систематичне виховання слухових уявлень учнів, музично-ритмічного почуття, навичок співу по нотах. При цьому вивчення нотної грамоти не є самоціллю і органічно включається в урок під час розучування пісень та слухання музики.

Мета роботи – вивчити і проаналізувати основні підходи, форми і методи вивчення нотної грамоти учнями молодших класів.

Об’єкт дослідження – система музичного виховання учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження – особливості методів, форм і засобів навчання учнів початкових класів основ нотної грамоти.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи були визначені наступні завдання дослідження:

 • провести аналітичний огляд проблеми музичного навчання і виховання школярів;
 • висвітлити роль вивчення відносної системи сольмізації як передумови засвоєння учнями нотної грамоти;
 • дослідити методику формування поняття про ноти і нотний запис;
 • з’ясувати особливості засвоєння звукоряду, тривалості і розміру, навчання читанню нот;
 • проаналізувати методи введення і засвоєння понять "ладу", "мінору", "мажору" та інтервалу.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань нами було використано методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті музичного виховання, розкриттю теоретичних засад формування нотної грамоти.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад формування нотної грамоти учнів молодших класів як складової системи музичної грамоти і музичного виховання.

Структура роботи: курсова робота сладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний об’єм роботи становить 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдуллина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. – 111 с.
 2. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музики. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
 3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музика, 1973. - 144 с.
 4. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 5. Бервецький З.Т., Хлєбнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 126-140.
 6. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К.: Освіта, 1994. – 184 с.
 9. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1–3-х класах. – К.: Мистецтво, 1982. – 264 с.
 10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 13. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 14. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1981. – 320 с.
 15. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 16. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (З педагогічної спадщини композитора). – К.: Музична Україна, 1989. – 136 с.
 17. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 18. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Харків, 2003. – 144 с.
 19. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 20. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 21. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 22. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 23. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 24. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 25. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1 клас. – Харків, 2003. – 176 с.
 26. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 2 клас. – Харків, 2003. – 160 с.
 27. Печерська Є. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ, 2001.-272 с.
 28. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 29. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 30. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 31. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 32. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 33. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 34. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі. – К.: Лестар, 2002. – 211 с.
 35. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник. – К.: Лелека, 1998. – 185 с.
 36. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: Лелека, 2002. – 270 с.
 37. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 38. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалmного воспитания. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 39. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 40. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6540
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).