Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і методи організації науково-дослідної роботи студентів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми використання науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі
1.1. Студентська наукова робота в історико-педагогічному аспекті
1.2. Поняття, класифікація напрямків та завдання науково-дослідної роботи студентів
1.3. Основні напрями активізації студентської науково-дослідної роботи
Висновки до І розділу
2. Аналіз форм та методів організації науково-дослідної роботи студентів
2.1. Вибір напрямку і планування науково-дослідної роботи
2.2. Аналіз організації виконання студентами курсових, кваліфікацій-них та дипломних робіт
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

У сучасних умовах збільшення наукової і технічної інформації, швидкого відновлення технічних та інших знань великого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають високу професійну й теоретичну підготовку, здатних до самостійної творчої роботи. Різні форми навчально-дослідницької роботи студентів (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, проведення досліджень під час виробничої практики і т.д.) включаються у навчальний процес, проводяться в навчальний час. У позанавчальний час студенти працюють у проблемних групах, беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, виконують інші види науково-дослідної роботи. Все це повинно допомогти студентам глибоко засвоїти різні дисципліни, виробити здатність творчо мислити, навчитися самостійно виконувати хоча б невеликі науково-дослідні роботи, аналізувати й узагальнювати навчальну практику.

Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються в Україні, значною мірою змінюють характер праці спеціалістів у сфері обслуговування. Згідно з цим змінюються відповідно і вимоги до підготовки кадрів. Серед найголовніших - вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має організаторські навички і вміння спрямовувати діяльність свого підрозділу на вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних закладів до науково-дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя.

Оскільки головним завданням вищих навчальних закладів є підготовка спеціалістів для народного господарства, то найважливішим (і характерним для вищої школи) питанням здійснення НДД було і залишається питання про її вплив на навчальний процес. У цьому полягає основна особливість організації науки у вищій школі.

Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру у вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній творчий практичний кругозір.

Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.

Ступінь наукової розробки проблеми. Науково-дослідну роботу студентів як елемент підготовки майбутніх фахівців розглядають З.Ф. Єсарєва, Н.М. Яковлєва; проблеми проведення досліджень студентами висвітлені І.Л. Дагіте, М. В. Ковальовою; особливості організації науково-дослідної роботи студентів проаналізовані В.М. Сіденко, В.В. Шевченко; прикладне вивчення проблеми висвітлене Л.Г. Квіткіною, П.Ф. Кравчуком; місце й роль наукових досліджень студентів у системі вищої освіти визначені Л.Ф. Авдєєвою; можливості науково-дослідної й навчально-дослідної роботи показані Ф.Р. Філіпповим і В.Н. Шостаковським. Досліджується також сама наукова діяльність ВНЗ, її специфіка, види (Ю.В. Васильєв, Ф.Н. Волков, Г.А. Засобіна), а також система організації й управління вузівською наукою (В.І. Марєєв).

Аналіз наукових праць показує, що на сьогодні накопичений значний теоретичний матеріал, що дозволяє розробляти й впроваджувати різні технології розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців засобами науково-дослідної роботи. Однак недостатньо вивченими залишаються питання про критерії й компоненти розвитку творчого потенціалу особистості студента. Є гостра потреба в цілісному уявлені про систему розвитку творчого потенціалу студента засобами науково-дослідної роботи.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та дослідити особливості, базові положення та алгоритм організації науково-дсолідної робоит студентів на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні.

Об’єкт дослідження – науково-дослідна робота студентів як специфічний і обов’язковий вид навчальної діяльності. 

Предмет дослідження - процес розвитку, організації науково-дослідної роботи у ВУЗі, його характерні особливості.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження слід сформулювати його завдання:

 • висвітлити проблему студентської науково-дослідної роботи в історико-педагогічному аспекті;
 • уточнити поняття, класифікацію напрямків та завдання науково-дослідної роботи студентів;
 • охарактеризувати основні напрями активізації студентської науково-дослідної роботи;
 • проаналізувати процес вибору напрямку і планування науково-дослідної роботи;
 • здійснити аналіз організації виконання студентами курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлений складністю організації науково-дослідної роботи в умовах вищої школи, що впливає на процес розвитку творчого потенціалу особистості студента. Зокрема, теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми зумовило використання загальнонаукових методів: аналізу і синтезу, моделювання і діяльнісно-структурного аналізу, абстрагування й узагальнення, аналогії.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури (30 найменувань) та додатки. Обсяг роботи становить 42 друкованих аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білоконенко Л.А.Методологія наукового дослідження на мовній основі / В сб. Методика организации научной работы с молодежью: Материлы международного семинара, 26 октября 2001 г. в Кривом Роге.-К.: ЕУФИМБ, Ин-т журналистики КНУ им.Т.Г.Шевченка, 2001.-С.41-43.
 2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. - К., 1997. - 271 с.
 3. Бокарева Г., Кикоть Е. Исследовательская готовность как цель процесса развития учащихся // Вестник высшей школы. - 2001. - №6. - С.52-53.
 4. Валеев Г.Х. Объект, предмет и тема научного исследования // Педагогика. - №2. - с.27-31.
 5. Виконання курсових, дипломних та магістерських робіт / Уклад.: Атаманчук П.С., Гнатюк Ю.В., Криськов Ц.А., Щирба В.С. - Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформ.-вид. відділ, 2001.-24 с.
 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - Житомир: Житомирс. пед. ун-т, 2002. - 160 с.
 7. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Феникс, 2001. - 127 с.
 8. Гончаренко С.У. Методика як наука. - Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2000. - 30 с.
 9. Горобець Ю., Порев С. Проблема організації студентської науки // У збірн.: Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди: Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - 306 с.
 10. Гриньова М.В., Шион Н.І., Гуріненко Н.О. Дипломні та кваліфікаційні роботи. Вимоги до їх написання, оформлення та захисту. - П.: АСМІ, 2001. - С. 23-34.
 11. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) із спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» напряму підготовки «Педагогічна освіта»/ В.К. Сидоренко, В.П. Курок. - К., 2002. - 48с.
 12. ДСТУ 3008-95. Государственный стандарт Украины. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления.
 13. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. Навчальний посібник. - Полтава: ПОІППО, 2005. - 201с.
 14. Концепція наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України. Проект. // Освіта України, 2001. - 7 червня, №23.
 15. Лудченко Б.Г. Основы научных исследований. - К., 2000. - 114 с.
 16. Методика организации научной работы с молодежью: Материалы международного семинара,26 октября 2001 г. в Кривом Роге. - К.: ЕУФИМБ, Ин-т журналистики КНУ им. Т.Г. Шевченка, 2001. - 220 с.
 17. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами педагогічного інституту / Уклад. Г.І. Артемчук, В.С. Демчук, М.Б. Євтух, З.М. Шалік.- К., 1990. - 34 с.
 18. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В.В. Васильєв. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - 26 с.
 19. Микитюк О.М. Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів - складовий компонент навчально-виховного процесу // У зб.: Кримські педагогічні читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.-12-17 вересня 2001 / За ред. С.О.Сисоєвої і О.Г. Романовського. - Х.: НТУ «ХПІ», 2001. - С.33-38.
 20. Микитюк О.М. Становлення і розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Харків: «ОВС», 2001. - 256 с. 
 21. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод, посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
 22. Овакімян О.С. Науково-дослідна діяльність студентів як компонент змісту професійної підготовки / Вестн. Междунар. славян. ун-та. - Т.6. - 2003. - №2. - С. 3-5.
 23. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Кругов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с.
 24. Пузирьова Н.В. Організація студентської науково-дослідної роботи в вузі.// Педагогіка і психологія. Зб.наук.праць. -Харків: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, 1997. - Вип. 4. - С.100-102.
 25. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Уч. пособие для ВУЗов . -М.: ЮНИТИ, 1999. - 317 с.
 26. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. - К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. - 260с.
 27. Токарева Н.М. Проблеми організації науково-пізнавальної діяльності студентів / У зб. Методика организации научной работы с молодежью: материлаы муждународного семинара, 26 октября 2001 г. в Кривом Роге. - К.: ЕУФИМБ, Ин-т журналистики КНУ им. Т.Г. Шевченка, 2001. - С.168.
 28. Уваров А.А. Руководство подготовки дипломных работ. - ДИС - 2001, 96 с.
 29. Фролов В.О., Назарова Г.В. Теория и практика научных исследований: Учебн. пособие. - Х.: ХТУРЕ. - 108 с.
 30. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. -К.: Знання, 2001. - 295 с.
6983
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.