Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і методи позаурочної роботи з молодшими школярами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи організації позаурочної роботи з молодшими школярами
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми позаурочної роботи з молодшими школярами
1.2. Шляхи та форми організації позаурочної роботи з молодшими школярами
2. Дослідження ефективності позаурочної роботи
З молодшими школярами в процесі екологічного виховання
2.1. Методика організації дослідження ефективності позакласної та позашкільної виховної роботи
2.2. Аналіз результатів експериментальної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Завдання загальноосвітньої школи полягає в тому, щоб не лише збагатити пам’ять учнів знаннями, а й формувати глибокі та стійкі пізнавальні інтереси. Свої завдання школа може вирішувати тим успішніше, чим більше в навчально-виховній роботі будуть враховуватися індивідуальні особливості, схильності та пізнавальні інтереси дітей до того чи іншого виду діяльності. Їх напрямок, зміст у значній мірі залежать не лише від успішного навчання в школі, але й від гармонійного розвитку особливості.

Шкільна програма не може дати повного обсягу знань, не встигає за новими науковими відкриттями. Заповнити цю прогалину покликана система різноманітної за змістом і формою позаурочної роботи. 

Позакласна і позашкільна робота є також необхідною ланкою і в єдиній системі виховання школярів. В позаурочний час продовжується цілеспрямована робота з морального і розумового виховання школярів. Діти розширюють і поглиблюють свої представлення про розвиток природи, суспільства, науки і техніки, довідуються більше про своє рідне місто або село, про свою Батьківщину, про весь величезний світ. 

Позакласні заняття допомагають створити в школі атмосферу багатого духовного життя, сприяють розвитку пізнавальних інтересів, потреб і практичних умінь. Величезними можливостями володіють позаурочні заняття з розвитку допитливості, спостережливості і творчої самостійності учнів. Заняття в гуртках і клубах, екскурсії, конкурси і вікторини, завдання з позакласного читання, практичні роботи активізують інтерес школярів до знань, життя і праці. У процесі позакласної і позашкільної роботи продовжується моральне виховання учнів, яке здійснюється в умовах сприятливого оточення, у середі ровесників; створюються можливості для виховання у дітей стійких життєвих принципів, патріотизму, чесності, засвоєння правил культурної поведінки.

Об'єкт дослідження - позаурочна робота з дітьми молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - особливості форм і методів позаурочної робота з молодшими школярами.

Мета роботи – з’ясувати особливості  шляхи і методи форм і методів позаурочної робота з молодшими школярами, їх ефективність.

Гіпотеза дослідження. Використання різноманітних методів і прийомів у позакласній і позашкільній роботі дає змогу значно підвищити її ефективність і досягти поставлених педагогічних завдань.

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження були висунуті наступні завдання:

 • провести аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми позаурочної роботи з молодшими школярами;
 • охарактеризувати шляхи та форми організації позаурочної роботи з молодшими школярами;
 • дослідити ефективність позаурочної роботи з молодшими школярами в процесі екологічного виховання.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи: теоретичний аналіз літератури щодо досліджуваної проблеми, узагальнення педагогічного досвіду, спрямованого на формування творчих та екологічних уявлень молодших школярів у позаурочній роботі, узагальнення практичного досвіду роботи з молодшими школярами у рамках поставленої проблеми, експериментальне вивчення шляхів і методів формування морально-екологічних навичок у молодших школярів.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5. - С.8-13.
 2. Балл Г.О. Визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі. - К.: Дніпро, 1992. - 90 с.
 3. Банько Н.В., Сечина Л.И., Отачук Г.И. Развиваем творческое мышление младших школьников//Педагогічна скарбниця Донеччини. - 1998. - №2.
 4. Баранов А.А. Развитие творческих способностей у младших школьников в изобразительной и игровой деятельности // Развитие творческих способностей студентов и школьников на занятиях изобразительным искусством.: Межвузовский сборник научных трудов - Ростов-на-Дону, 1986. - С.115-123. 
 5. Барко В., Панок В., Лазаревський С. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі: Методичні рекомендації. - Тернопіль: Богдан, 2000. - 85 с.
 6. Барко В., Тютюнников А. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 19991. - С.79.
 7. Берека В. Роль позашкільних закладів у формуванні творчої особистості//Педагогічний вісник. - 1997. - №2. - С. 6-7.
 8. Бех І.Д. Виховання особистості. У 2 к. Кн. 2.- К.: Либідь, 2003.- 342 с.
 9. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. - М.: Знание, 1981. - 96 с.
 10. Бондар А.Д., Кобзар Б.С. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах i групах подовженого дня. - К.: Вища школа, 1985. - 303 с.
 11. Борисова О.О. Формування творчих здібностей молодших шклоярів у процесі музичної навчально-ігрової драматизації / Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова - К., 1994 - 20 с.
 12. Варакута О. Пізнавальні завдання для формування природничих понять // Поч. школа - 1999.- № 8.- с. 53-56
 13. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Академія, 2002. - 575 с.
 14. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005. - 110 с.
 15. Гололоб С.В. Уроки фантазії // Школа життєтворчості особистості: Науково-метод. збірник УСДОК, 1995. - 480 с. 
 16. Гурець Н.Т. Педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів у гуртковій роботі / Харківський держ. пед.університет ім. Г.С.Сковороди - Харків, 1994. - 25 с. 
 17. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Позашкільна і позакласна виховна робота. - К.: Знання, 2004. - 543 с. 
 18. Жерносек І. П. Організація методичної роботи в школі. — К.: Знання, 1995. - 214 с.
 19. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 304 с. 
 20. Кобзарь Б.С. Внеурочная воспитательная работа в школах и в группах продленного дня. - К.: Рад. школа, 1988. - 309 с.
 21. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. - К.: Освіта, 1991. - 42 с.
 22. Крюкова Д. До проблем удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі // Рідна школа. - 2003. - № 8. - С. 10-11.
 23. Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для классных руководителей. - М.: Просвещение, 1988. - 287 с. 
 24. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні ігри та тести. - К.: Веселка, 1991. - 96 с.
 25. Савченко С. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. - 308 с.
 26. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. зав. /Под. ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академи», 2000. - 295 с. 
 27. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка. - К., 1996. - 143 с.
 28. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академвидав, 2003. - 527 с.
6557
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).