Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і методи соціальної роботи з неповною сім’єю

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття неповної сім’ї, причини її виник-нення, основні соціальні проблеми
1.1. Поняття неповної сім’ї та причини її виникнення
1.2. Проблеми неповних сімей
2. Форми і методи соціальної роботи з неповною сім’єю
2.1. Форми і методи соціальної роботи з неповною сім’єю
2.2. Дослідження ефективності реалізації соціальної програми допомоги неповній сім’ї
2.2.1. Організація дослідження
2.2.2. Опис програми і аналіз особливостей досліджуваної програми
2.2.3. Обробка і аналіз результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сімейне виховання відбувається в процесі життя дитини у сім’ї - у відносинах близькості, у справах і вчинках, які робить дитина. Зі своїх відносин до батька, матері вона отримує перші уявлення про загальнолюдські цінності, досвід суспільного співжиття. У сім’ї дитина рано привчається до праці, під впливом сімейних принципів і всього сімейного укладу виховується твердість характеру, гуманізм, зосереджений розум. Саме в сім’ї дитина спостерігає й випробовує почуття любові до батьків і сам одержує від них цю любов і турботу.

Актуальність дослідження методів і засобів соціальної роботи з неповною сім’єю визначається дедалі більшим зростанням на сучасному етапі розвитку українського суспільства кількості розлучень, погіршенням демографічної ситуації загалом, різноманіттям економічних, соціальних та інших факторів, які ведуть до появи неповних сімей.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних передумов виховання дітей у неповних сім’ях, виявлення ефективних форм і методів соціально-педагогічної допомоги, які надаються таким сім’ям у сучасних умовах, а також дослідження ефективності одного з видів допомоги.

Об'єктом дослідження у курсовій роботі є процес виховання дітей у неповних сім’ях, а предметом – форми і методи соціальної роботи з неповною сім’єю.

Для досягнення поставленої мети, відповідно до визначених у роботі об’єкта і предмета дослідження, необхідно реалізувати наступні завдання: 

 • розкрити вплив стилів батьківського відношення на формування особистості дитини; 
 • вивчити особливості характеру дітей з неповних сімей;
 • охарактеризувати умови, які сприяють правильному вихованню дітей з неповних сімей; 
 • розкрити форми і методи соціально-педагогічної допомоги неповній сім’ї у вихованні дітей; 
 • описати програму надання комплексної соціально-педагогічної допомоги неповним сім’ям; 
 • проаналізувати результати реалізації соціально-педагогічного блоку програми.

У процесі дослідження були використані наступні методи: аналіз наукової літератури, бесіда, вивчення і узагальнення досвіду та аналіз отриманих даних.

Джерельна база виконання роботи досить широка, різні автори по-різному визначають особливості сімейного виховання. К.Д. Ушинский розуміє сімейне виховання як цілеспрямований процес формування "людини в людині". Саме виховання повинне готувати людину до праці, до життя. Для цього необхідно, щоб діти були розумово розвинені, морально досконалі, фізично здорові. 

Велике значення мають роботи П.Ф. Лесгафта в області виховання дітей раннього і дошкільного віку, викладені у праці "Сімейне виховання дитини і його значення". Він вважає, що в нормальній сім’ї дитина стає гуманізуючим фактором морального вдосконалення всіх членів сім’ї. У сім’ї необхідно створювати нормальні умови для росту, розвитку і прояву всіх позитивних здібностей дітей.

У "Книзі для батьків" А.С. Макаренко розкриває своєрідні і складні проблеми сімейного виховання, його протиріччя й шляхи їх вирішення. В "Лекціях про виховання дітей" він розглядає проблеми батьківського авторитету, дисципліни, гри, сімейного господарства, виховання в праці, статевого виховання і виховання культурних навичок у сім’ї. 

Вивченням проблеми виховання в неповних сім’ях займалися І.Дементьєва, Н.Зубарьова, М.А. Костенко, Л.Г. Лунякова та ін. І. Дементьєва та Н. Зубарьова у своїх роботах зачіпають такі питання, як ступінь соціальної відповідальності підлітків з неповних сімей, технологія індивідуальної роботи з дітьми і підлітками з неповних сімей, негативні фактори виховання дітей у таких сім’ях. Одним з основних критеріїв ефективності сімейного виховання І. Дементьєва вважає ідентифікацію дітей з батьками, також вона торкається питання про освіту і професійну орієнтацію дітей розлучення, психологічні особливості особистості таких дітей. 

М.А. Костенко переважно розглядає неповні батьківські сім’ї. Основними формами роботи з неповною батьківською сім’єю він виділяє індивідуальне консультування, групи само- і взаємодопомоги, організацію дитячих дозвільних заходів і сімейного відпочинку та бесіду. У соціально-педагогічній роботі з неповною батьківською сім’єю. 

Таким чином, проблема виховання дітей в умовах неповної сім’ї вимагає більш докладного розгляду. Для цього необхідно вивчити особливості процесу виховання в даних сім’ях, розкрити форми і методи соціально-педагогічної допомоги неповним сім’ям, виявити умови вдосконалення процесу виховання в таких сім’ях.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексеева Л.С. Работа с семьей в учреждениях социального обслуживания: Социально-психологический аспект // Семья в России. - 1998. - № 3/4. - С.112-124.
 2. Батіщева Г. О., Зайцева 3. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю. Методичні рекомендації. - К.:А.Л.Д., 1996. – 188 с.
 3. Буянов М. Й. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра. - М.: Просвещение, 1998. – 233 с.
 4. Воронцова Г.Г. Организационно-педагогические условия взаимодействия социального работника с родителями и детьми из неполной семьи: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.п.н.. - СПб., 2002. - 23 с. 
 5. Ган М. П., Черепахова Э. М. Я сама : В помощь неполн. семье / Майя Ган, Элла Черепахова. - М. : Педагогика-пресс, 2002. - 45 с. 
 6. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социальные исследования. - 1995. - №10. – С. 19-23.
 7. Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьей: Учеб. пособие для вузов по напр. "Социал. работа" / Ставроп. гос. ун-т. - М.; Ставрополь: СГУ, 2001. - 153 с. 
 8. Гуров В.Н. Ставрополье: опыт подготовки семейных социальных педагогов // Педагогика. - 1998. - № 6. - С.57-60. 
 9. Гуров В.Н. Теория и методика социальной работы школы с семьей / Ставроп. гос. ун-т. - М.; Ставрополь, 1998. - 226 с.
 10. Гущина, Т. Ю. Формирование готовности будущего учителя к взаимодействию с неполной семьей школьника : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.п.н. - Белгород, 1997. - 22 с.
 11. Дементьева И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. - 2001. - № 11. - С. 108-113. 
 12. Дудченко О.Н. Потребности семей разных типов в социальной защите // Семья в России. - 1994. - № 2. - С.81-102. 
 13. Евдокимова В. В. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей. – М.: Экслибрис. - 215 с.
 14. Згоржельский И.П. Социальная защита семей, имеющих детей: На примере зарубежного опыта обеспечения пособиями // Вопр. соц. обеспечения. - М., 1991. - Вып.22. - С.108-122. 
 15. Исаев Н., Смирнов С. Реабилитационно-образовательный полис для семей из группы риска // Человек и труд. - 2001. - № 3. - С.45-48. 
 16. Карцева Л.В. Социальная работа с семьей: психолого-педагогический анализ: Учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т. Каф. экон. теории и социал. работы. - Казань, 1998. - Ч.1. - 87 с.; Ч.2. - 70 с.
 17. Комплексные методики активизации социальной работы с семьей: Науч.-метод. пособие / Меновщиков В.Ю., Агрест Г.А., Вершинин А.Т., Трунов Д.Г.. - М., 2001. - 159 с. 
 18. Литвинене, Ю. П. Общение в неполной семье как фактор нравственного развития детей дошкольного возраста : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. - Вильнюс, 1985. - 20 с.
 19. Лодкина Т.В. Семейный социальный педагог: теория и практика / Моск. гос. открытый пед. ун-т, Волог. гос. пед. ун-т. - М.; Вологда: Русь, 1997. - 141 с.
 20. Лукьяненко Л., Степанова Н. Работа с семьями "группы риска" // Соц. работа. - 1995. - № 1/7. - С.22-27. 
 21. Малафий Л.Н. Социальная поддержка семей группы социального риска // Семья в России. - 1999. - № 1/2. - C.17-22. 
 22. Михеева, А. Р. Отцы и матери после развода: отвественность, права, проблемы : Теорет. материалы к курсу "Социология семьи" / А. Р. Михеева; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т. Экон. фак. Каф. общ. социологии. - Новосибирск : НГУ, 2002. - 54 с.
 23. Неполная семья как объект дифференцированной социальной защиты / Н.А. Гартман, В.Ф. Иванова, В.Н. Козлов и др.; Под общ. ред.: д.филос.н., проф. Б.С. Павлова и к.филос.н. В.Ф. Ивановой. - Екатеринбург : Ин-т экономики, 1999. - 1999. - 465 с.
 24. Неполная семья как объект дифференцированной социальной защиты / Ин-т экономики УрО РАН, Рос. гуманит. науч. фонд; Гартман Н.А., Иванова В.Ф., Козлов В.Н. и др.; под общ. ред. Павлова Б.С., Ивановой В.Ф. - Екатеринбург, 1999. - Препринт. - 65 с.
 25. Никитина Л.Е. Социальная работа с семьей: современные подходы // Актуальные проблемы социологии, психологии и социальной работы: Ежегодник. - Барнаул, 1998. - Вып.2, ч.2. - С.277-283. 
 26. Организация социальной работы с неполной отцовской семьей: Метод. рекомендаций / Сост. М. А. Костенко, Н. С. Жабина]. - Барнаул, 2000. - 55 с.
 27. Панкратьева Н.В. Изменения социально-экономического потенциала семей и основные направления их социальной защиты // Семья в России. - 1996. - № 3-4. - С.50-63.
 28. Подуст Л.Н. З досвіду соціальної роботи у реабілітаційному центрі “Афродіта”. – К.: вид. КНЕУ, 2004. – 167 с.
 29. Секретека Л.А. Социальная работа в семье. Региональная модель социальной педагогики (аспект нарушений социализации индивида) // Сб. тр. молод. ученых и студ. Волгоград. гос. ун-та. - Волгоград, 1996. - С.221-223. 
 30. Социальная защита неполных семей / Н.А. Гартман, В.Ф. Иванова, В.Н. Козлов и др. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2001. - 215 с.
 31. Социальная помощь семье и детям / Сафронова В.М., Вайнейкис Л.А., Бобкова П.В., Пантелеев А.А. // Соц. помощь семье и детям. - М., 1994. - Вып.4. - С.1-136. 
 32. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. - К.: Лібра. – 2000 р. - 259 с.
 33. Соціальна робота з молодою сім'єю. Збірник теоретичних і методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. Вип. 2. -К.: А.Л.Д., 1995.
 34. Специфика эмоционально-личностной сферы дошкольников, живущих в неполной семье // М., Вопросы психологии. - 1999. - № 6. – С. 16-21.
 35. Стулова С.И. Формы и методы социальной защиты различных категорий женщин с семейными обязанностями // Социальная защита женщин: современные проблемы. - Иваново, 1994. - С.9-14. 
 36. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К.: Твори в 5-ти томах. - Радянська школа, 1978.
 37. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000. - Ч.1. - 238 с.
 38. Холостова Е.И. Социальная работа в семье: проблемы и поиск их решения // Семья в России. - 1994. - № 2. - С.138-148. 
 39. Закон України “Про соціальну роботу” // Вісник ВРУ. – 2005. - № 4 (СВ: Соціальна політика). – С.166-173.
 40. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” // Вісник ВРУ. – 2005. - № 4 (СВ: Соціальна політика). – С.173-179.
 41. Закон України “Про державні сім’ї” // Вісник ВРУ. – 2005. - № 4 (СВ: Соціальна політика). – С.190-193.
 42. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” // Вісник ВРУ. – 2005. - № 4 (СВ: Соціальна політика). – С.199-203.
 43. Тюптя Л. І., Іванова Т.І. Соціальна робота: теорія і практика. - К., 2005.
2775
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).