Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і напрями міжконфесійної співпраці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження міжконфесійних відносин в Україні
1.1. Характеристика сучасних конфесій та їх розвитку на території України
1.2. Сутність і зміст поняття міжконфесійних відносин
2. Дослідження міжконфесійних відносин на сучасному етапі розвитку релігійної культури в Україні
2.1. Аналіз релігійних відносин в умовах поліконфесійності сучасного українського суспільства
2.2. Детермінанти оптимізації розвитку міжконфесійних відносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об’єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві - у державні справи.

Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ’я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ’я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.

У 1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.

Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

Сучасні суспільні відносини у сфері релігії, стан поліконфесійності, роль і місце релігійної ідентичності в формуванні сучасної особистості, релігійна духовність як найважливіша складова національного виховання розглядаються в працях багатьох сучасних учених (Г.І. Волинко [4], А.В. Арістова [6] С.І. Здіорук [13], А.М. Колодний [15], П.П. Панченко [21], Й.Ю. Сележан []27 та багато ін.). Але обмаль вітчизняних досліджень поєднують полікультурність та поліконфесійність, а також розглядають релігійні відносини в Україні в умовах політики мультикультуралізму.

Мета роботи - соціально-філософський аналіз феномену міжконфесійних відносин в контексті потреб суверенної України на основі виявлення загальних закономірностей, взаємозв’язків і традицій. 

Виходячи з поставленої мети, у роботі вирішуються такі завдання: 

 • охарактеризувати сучасні конфесій та їх розвиток на території України;
 • розкрити зміст поняття «міжконфесійні відносини» як соціально-філософської категорії;
 • проаналізувати релігійні відносини в умовах поліконфесійності сучасного українського суспільства
 • класифікувати детермінанти оптимізації розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України.

Об’єкт дослідження - міжконфесійні відносини в контексті умов сучасної України.

Предмет дослідження - детермінанти оптимізації розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України. 

Методи дослідження. Таке складне явище громадського життя, яким стали сьогодні міжконфесійні відносини, вимагає діалектичного підходу. Теоретичному осмисленню взаємозв’язків традицій і новаторства в розвитку міжконфесійних відносин як форм і методів людської діяльності сприяють дослідження, присвячені аналізу діяльності як соціального феномену, тому автор використовує й діяльнісний підхід. Оскільки конфесія розглядається як соціальний мікроорганізм, а також як соціальний суб’єкт групового рівня, що є інтегрованим в якості повноцінного елемента в суспільство - систему більш високого порядку, в роботі використовується й метод системно-структурного аналізу. Пошуки загального критерію ціннісної раціональності людської діяльності, що здатний примирити приватні інтереси окремих конфесій та інших соціальних груп усвідомленням глобальних проблем сучасної цивілізації, привели до необхідності співставити ціннісні системи різних віросповідань, використовуючи аксіологічний метод. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що здійснюється соціально-філософський пошук основних типів традицій саме в історії міжконфесійних відносин, аналіз їх проявів у сучасному суспільстві, закономірностей їх розвитку і трансформації під впливом різних форм діяльності, що і стає основою наукового підходу до визначення детермінант оптимізації розвитку міжконфесійних відносин стосовно ситуації в суверенній Україні. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані при вирішенні конкретних теоретичних і практичних проблем в сфері державного управління, в роботі зі створення комплексних програм заходів щодо нейтралізації умов для виникнення міжконфесійного протистояння.

Структура роботи обумовлена метою та основними завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи - 46 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Декларація ООН про ліквідацію віх форм нетерпимості та дискримінації через релігію та переконання (Резолюція № 36/55 від 25 листопада 1981 року): [елект-ронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_284
 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 № 987-XII, редакція від 03.02.2009: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
 3. Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2007 р.) /Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 232 с.
 4. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: зб. наук. матеріалів / відп. ред. Г. І. Волинко [та ін.]; Державний департамент у справах релігій, Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К.: [б.в.], 2005. - 174 с. 
 5. Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні: зб. наук. і богословських праць / Державний комітет України у справах релігії, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, Духовно-просвітницький центр «Благовіст»; голов. ред. В. Д. Бондаренко, А. М. Колодний. - К.: [б.в.], 2004. - 242 с. 
 6. Арістова А.В. Поліконфесійність як феномен сучасності: Україна і світовий контекст/ А. В. Арістова // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць / Гол.ред. В.В.Лях. - Вип. 55. - К.: Український центр духовної культури, 2006. - 248 с.
 7. Бєлікова Н. Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х - 90-і роки ХХ століття) / Донецький нац. ун-т - Донецьк, 2001. - 19с. 
 8. Бондаренко В. Д. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації / В. Д. Бондаренко та ін. - К.: Логос, 1996. - 37 с. 
 9. Григорьянц В. Е. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК / В. Е. Григорьянц [и др.]. - 2. изд., перераб. и доп. - Симф.: Крымский Архив, 2004. - 52 с. 
 10. Державна статистика релігій в Україні [електронний ресурс] // Режим доступу:  http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/
 11. Докаш В. І. Загальне релігієзнавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Докаш, В. Ю. Лешан; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - 2-ге вид., переробл. і доповн.. - Чернівці: Рута, 2004. - 375 с. 
 12. Звіт Держкомнацрелігій про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2011 р. (Форма №1). http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=581%3A...
 13. Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття / С. І. Здіорук; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К.: Знання України, 2005. - 552 с. 
 14. Історія релігії в Україні: у 10 т. / ред. А. Колодний та ін.; Т. 10. - НАН України, Інститут філософії ім. Г.Сковороди. Відділення релігієзнавства. - К.: Український Центр духовної культури, 1996. – 632 с.
 15. Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах / А. М. Колодний. - Л.: Сполом, 2005. - 336 с. 
 16. Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства: підруч. / В.Ю. Лешан; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Чернівці: Рута, 2006. - 304 с. 
 17. Назаркіна О. І. Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: бап-тистські та п’ятидесятницькі течії / Донецький нац. ун-т - Донецьк, 2003. - 19 с. 
 18. Нація і релігія: Україна: [бюлетень «Людина і світ»]. - Червень, 2003. - С 39-48.
 19. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України / В. М. Петрик та ін.; Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. - 331 с. 
 20. Опанасюк В. В. Законодавство України про релігію і церкву: навч. посіб. / В. В. Опанасюк; Сумський держ. ун-т. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 107 с. 
 21. Панченко П. П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П. П. Панченко. - К.: Український Центр духовної культури, 2003. - 100с. 
 22. Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні / За ред. С. Макеєва. - К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. - 68 с
 23. Релігійна мережа України. Таблиця змін з даними на 31 грудня відповідного року // Релігійна панорама. – 2010. – № 3. – С. 37-47.
 24. Релігійний фактор у сучасній Україні // Людина і світ. - Березень, 2004. – С. 42-44.
 25. Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності: матеріали до вивчення спецкурсу, метод. рекомендації, програма для студ. іст. ф-ту / упоряд. О. О. Сморжевська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Знання України, 2004. - 34 с. 
 26. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / упоряд. В. М. Яворський; Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр правових та політичних досліджень «СІМ». - Х.: Фоліо, 2005. - 92 с. 
 27. Сележан Й. Ю. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, філософськорелігієзнавчий аспекти): [хрестоматія] / Сележан Й.Ю. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. - 306 с.
 28. Сіман О. М.  Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України / О. М Сіман; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 с. 
 29. Статистика Держкомрелігій [електронний ресурс] // Режим доступу:  http://archiv.orthodox.org.ua/page-976.html
 30. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні», 17-18 квітня 2008 р., м. Чернівці / заг. ред. В. О. Балух. - Чернівці: Рута: ЧНУ, 2008. - 296 с. 
 31. Толерантність міжконфесійних відносин: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / відп. ред. А. М. Колодний; Відділення релігієзнавства Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Запорізька держ. інженерна академія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2008. - 140 с. 
 32. Федорів Ю. Історія церкви в Україні / Ю.Федорів. - Репринтне вид. - Л.: Свічадо, 2007. - 363 c. 
 33. Филипович Л. О. Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. - К.: Світ Знань, 2000. - 333 с. 
 34. Филипчук С. В. Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України / Нац. ун-т «Острозька академія» - Острог, 2008. - 20 с.
 35. Церква християн віри євангельської України. Статистичні дані станом на 01.01.2010 р.  // XVI з’їзд Церкви християн віри євангельської України. 19-21 травня 2010 р. – С. 10-14. 
3206
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).