Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми поведінки у міжособистісних взаємодіях

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення міжособистісних взаємодій
1.1. Поняття і особливості класифікації міжособистісних стосунків
1.2. Структура міжособистісних процесів у групі
2. Дослідження особливостей міжособистісних взаємин у групі дошкільників
2.1. Організація і методики дослідження
2.2. Інтерпретація і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і об’єднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи. Група – це відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем життєдіяльності її членів.

У вітчизняній та зарубіжній соціальній психології проблема групи розроблена на досить глибокому науково-методичному рівні. Дослідження Б. Паригіна, Я. Коменського, А. Петровського, Л. Уманської зосереджуються на соціально-психологічних факторах формування та розвитку груп, визначенні специфіки впливу на особистість конкретної соціальної групи, а також питань групових взаємин. Продуктивними з точки зору методологічного підходу, за словами Москаленко В. В., слід вважати соціометричний метод Д. Морено, який дозволяє визначити структуру міжособистісних взаємин членів групи; школи "групової динаміки" К. Левіна, де досліджуються групові процеси і його "теорія поля", яка покладена в основу вивчення малих груп, соціологічний напрям Е. Мейо, відомий під назвою "хотторнських експериментів" та ін.

Таких методів, за допомогою яких у психології вивчаються людські взаємини, досить багато. Серед них можна відібрати декілька достатньо валідних і надійних – таких, які дають різносторонню і цінну інформацію про положення даної людини в системі міжособових відносин у малій групі. Частину таких методів характеризує персональне відношення даної людини до інших людей, інші – положення даної людини в системі внутрішньогрупових відносин, що склалися, треті – психологію тієї соціальної групи, в яку входить даний індивід і в систему міжособистісних відносин якої він включений. 

Ці та інші теоретичні підходи до вивчення міжособистісних взаємин є свідченням загостреної уваги дослідників даної проблеми і саме тому вони потребують детального аналізу та наукового обгрунтування, що й зумовлює актуальність теми дослідження.

Мета дослідження – обгрунтувати теоретичні засади становлення і розвитку міжособистісних стосунків і дослідити можливості їх діагностики на прикладі групи дітей дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – група дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – міжособистісні стосунки дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження – міжособистісні стосунки у старшому дошкільному віці детермінуються кількома факторами, зокрема, рівнем тривожності і їх статусним положенням.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження були поставлені такі завдання:

1) з’ясувати поняття і особливості класифікації міжособистісних стосунків;

2) охарактеризувати структуру міжособистісних процесів у групі;

3)проаналізувати обрані методики дослідження стосовно їх придатності для вивчення проблеми міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку;

4) провести дослідження співвідношення рівня тривожності дітей у старшій групі дитячого садка, їх статусного положенняя і рівня розвитку міжособистісних взаємин.

Методологічною основою дослідження є встановлені у психології закономірності розвитку особистості в системі міжособистісних взаємин (Г.М. Андрєєва, Г.С. Костюк, В.М. Мясищев,); положення про діалектичну єдність усіх міжособистісних внутрішньогрупових процесів, і, перш за все, стосунків і спілкування в колективі ровесників (А.А. Бодалєв, М.Й. Боришевський, Я.Л. Коломинський,); принцип єдності спілкування і діяльності (А.В. Петровський, В.В. Рубцов, Т.М. Титаренко).

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані теоретичні і емпіричні методи: аналіз та узагальнення психологічної і педагогічної літератури з даної проблеми, спостереження і констатуючий експеримент (методики «Дім-дерево-людина», соціометричне дослідження).

Практичне значення результатів виконаного дослідження полягає в тому, що діагностика рівня міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку дає змогу на основі її результатів розробити систему психокорекційних впливів у дошкільних закладах, що сприятиме подальшому удосконаленню виховного процесу в групах дітей дошкільного віку, підвищенню ефективності роботи педагогів, спрямованої на формування дитячого колективу. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи складає 55 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе //Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 44-52. 
 2. Агеев В. С. Психология межгрупповых отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1983. 144 с.
 3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Академия, 2008. – 363 с. 
 4. Андрєєва Я. Ф. Соціальна психологія: Навч.-метод. комплекс для студ., які навчаються на спец. "Практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 46 с.
 5. Ануфрієва Н. М., Зелинська Т. М., Туриніна О. Л. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 195 с.
 6. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности//Человек в системе наук. – М., 1989. – С. 426-433. 
 7. Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2007. – 159 с.
 8. Графические методы в психологической диагностике / сост. Е.С.Романова, О.Ф.Потёмкина. М.,1992. – 256 с.
 9. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. – М., 1987. – 189 с. 
 10. Джонсон В. Соціальна психологія. – К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 11. Залевский Г. В Фиксированные формы поведения на уровне индивидуальных и групповых систем // Сибирский психологический журнал. – 2000. – В. 12. – С. 36 – 43.
 12. Іпатов Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. Соціальна психологія: Навч. посібник для підгот. бакалаврів усіх форм навч. / Інститут змісту і методів навчання; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" – К., 1997. – 120 с.
 13. Козляковський П. А., Козляковський А. П Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2005. – 424 с.
 14. Копаєва О. М. Соціальна психологія: посібник-практикум / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – 84 с.
 15. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. – К., 1995. – 304 с.
 16. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. – 2004.- №5 – С. 12-16.
 17. Михайлов С.Л. Исследование социометрического статуса дошкольников и младших школьников в зарубежной психологии // Современные гуманитарные исследования. – № 6. – 2005. – С. 338-342.
 18. Михайлов С.Л. Исследование статусной позиции среднестатусного дошкольника в период окончания детского сада и перехода в начальную школу // Современные гуманитарные исследования – № 6. – 2005. – С. 342-348.
 19. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
 20. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Кн.3 : Психодиагностика – 640 с.
 21. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 
 22. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений.- К.: Лыбидь, 1990. – 340 с.
 23. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.
 24. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. – М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 25. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, 2000. – С. 124-125.
 26. Пасічніченко А.В. Рефлексивно-перцептивні особливості внутрішньо-групових взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку // Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 46 – 55.
 27. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 28. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ – М», 2000 – 672 с.
 29. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика,1998. – 137 с.
 30. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Владос, 2003. – 160 с. 
 31. Степанов С. Психологическое диагностирование ребенка по его рисункам // Воспитание школьников. – 2005. – № 3. – С.23-27.
 32. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада // Дошкольное воспитание. – 1999. – №10. – С. 29.
 33. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. – М., 1995. – 221 с.
3689
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).