Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989-2006 рр.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
ДОБРОВОЛЬСЬКА ІОЛАНТА-АННА БОРИСІВНА
 
УДК 327.39 (44+430)
 
ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (1989-2006 рр.)
 
23.00.04. – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
 
Київ - 2008
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор політичних наук, професор КОПІЙКА Валерій Володимирович Заступник директора Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: Доктора політичних наук, професора КРЕСІНА Ірина Олексіївна, завідувач відділом правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  Кандидат політичних наук, КОНДРАТЮК Сергій Володимирович науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження визначається потребою науково-практичного осмислення концептуальних основ, особливостей та досвіду взаємодії Франції і Німеччини в контексті європейської інтеграції. Феномен їх двосторонньої співпраці полягає в тому, що вона уможливила примирення двох сусідніх народів, які тільки у XX столітті двічі воювали між собою під час Першої і Другої світових війн. 
Для вітчизняної політології дослідження європейської стратегії ФРН і Франції набуває особливого значення з огляду на те, що Україна проголосила інтеграцію в Європейський Союз стратегічним напрямком своєї зовнішньої політики. Саме ці країни є провідними гравцями в Європейському Союзі та здійснюють істотний вплив на розвиток інтеграційних процесів в Європі, що обумовлює додаткову потребу вивчення місця і ролі французько-німецького партнерства в розширеному ЄС.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень у рамках наукових тем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Дисертаційна робота виконана у рамках Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми сталого державного розвитку України», наукової теми № 06БФ048-01 Інституту міжнародних відносин – «Інтеграція України у європейські правові, політичні та економічні системи», підрозділ 1 – «Європейський вектор зовнішньої політики України в контексті процесів міжнародних відносин».
Метою роботи є цілісний аналіз еволюції французько-німецького партнерства в європейській інтеграції та визначення його впливу на сучасний розвиток ЄС.
Визначена мета передбачає вирішення таких завдань дослідження:
систематизувати теоретико-концептуальну базу французько-німецьких відносин у другій половині XX століття;
виявити основні чинники, етапи та особливості партнерства Франції і ФРН в умовах поглиблення співпраці в ЄЕС; 
з’ясувати наслідки завершення «холодної війни» для французько-німецької співпраці в європейській політиці;
дослідити проблеми співробітництва Франції і ФРН в умовах поглиблення і розширення Європейського Союзу;
проаналізувати виміри взаємодії Берліна і Парижа в контексті політико-інституціонального реформування розширеного ЄС. 
Об’єктом дослідження стали французько-німецькі відносини як чинник європейської інтеграції.
Предметом дослідження – партнерство Франції і ФРН у процесах розширення і поглиблення європейської інтеграції. 
Метотодами дослідження є закони діалектики із залученням історичного та аналітичних методів наукового пізнання. 
За допомогою діалектичного методу в роботі аналізуються етапи французько-німецького партнерства в контексті європейської інтеграції, встановлюється причинно-наслідковий зв'язок між підходами Франції і ФРН до євробудівництва та комплексом їх базових національних характеристик і стратегічної культури. 
Принцип історизму передбачає розгляд минулого з урахуванням тих змін, які відбувалися не тільки з предметом (об’єктом) дослідження, але й з усіма пов’язаними з ним процесами та явищами. Використання цього принципу дозволяє розглянути етапи французько-німецької співпраці в європейській політиці на тлі біполярного протистояння двох систем.
На основі історичного методу дисертант не тільки з нових позицій досліджує процес формування політичної основи французько-німецьких відносин, а й обґрунтовує їх концептуальну еволюцію від «природніх ворогів» – через «зближення» і «примирення» – до «мотору європейської інтеграції». Доцільність історичного методу обумовлена прагненням автора переосмислити під історико-порівняльним кутом зору складні умови, в яких відбувалася трансформація та концептуалізація французько-німецьких відносин в контексті європейської інтеграції.
Під поняттям аналіз автор розуміє використання певних рамок у класифікації одержаної інформації, впровадження індуктивної і дедуктивної логіки, окреслення термінів та усвідомлення їх суті, з’ясування критеріїв певних суджень, організацію інформаційної бази з пристосуванням її до поставлених цілей. 
Основним методом для дисертанта виступає порівняльний аналіз зовнішньополітичних стратегій, підходів і дій керівників ФРН і Франції щодо концептуального і практичного наповнення французько-німецьких відносин у контексті поглиблення і розширення європейської інтеграції. При цьому автор виходила з двох важливих передумов. По-перше, ключовою фігурою у процесі формування зовнішньої політики ФРН є федеральний канцлер (Конституція 1949 р.), Франції – Президент (Конституція П’ятої республіки). По-друге, напрями порівняльного аналізу концентрувалися по наступних блоках: а) євроінтеграційний вимір французько-німецького співробітництва; б) співпраця ФРН і Франції у питанях європейської безпеки. Звуження рамок аналізу такими передумовами дає можливість виокремити сталі спільні для політичних еліт обох країн інтереси в європейській інтеграції. Такий підхід також дає можливість глибше проаналізувати нові акценти європейської політики Франції і ФРН, що виникали внаслідок приходу до влади нових лідерів. 
Фото Капча