Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фразеологізми у творчості М. Стельмаха

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фразеологізми як засіб мовотворчості
1.1. Стилістичний аспект використання фразеологізмів
1.2. Семантичний аспект застосування фразеологізмів
2. Використання фразеологізмів у творчості Михайла Стельмаха
2.1. Місце і роль М.Стельмаха в українській літературі
2.2. Структурно-семантичні та стилістичні групи фразеологізмів у творах митця
2.3. Специфічні прийоми і принципи використання стійких словосполучень у творчості письменника
2.4. Використання структурно-граматичних груп фразеологізмів та їх характерні особливості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасне мовознавство ще не має чіткої загальної теорії фразеології, яка б відображала рішення всіх її основних проблем, не випрацювані ще єдині загальні принципи, які повинні бути покладені в основу подібних досліджень фразеологічного матеріалу. Фразеологізмами, як відомо, називаємо стійки словосполучення, які складаються з двох або більше слів з цілісним значенням і характеризуються постійністю лексичного і граматичного складу. Вони не створюються кожен раз по-новому в процесі мовлення, а використовуються в мові, як готові змістові одиниці. До фразеології відносять не лише всі мовні одиниці, які називаються фразеологічними зрощеннями, фразеологічними єдностями, фразеологічними сполуками, але й також прислів‘я, приказки, крилаті слова, літературні цитати (які отримали широке розповсюдження в загальнолітературній мові), авторські фразеологічні новоутворення, тобто розглядаємо фразеологію в широкому розумінні.

Без романів Михайла Стельмаха важко уявити зараз українську прозу. Читаючи твори Стельмаха мимоволі звертаєш увагу не лише на глибокий зміст, актуальність, правдивість зображення дійсності, але і на велику художню майстерність, вміння автора відібрати з невичерпної скарбниці загальнонародної мови ті необхідні слова і вирази, які дають можливість розкрити і втілити в них всю повноту творчого задуму письменника.

Особливо значний вклад М.Стельмаха в розвиток української літературної мови нашої епохи. Вивчення фразеологічних скарбів в мові письменника, аналіз семантико-стилістичних і граматичних особливостей фразеологізмів, вивчення взаємодії їх з іншими компонентами національної мови повинен “…вірніше за все довести до рішення великих проблем стиля письменника і мови художньої літератури”.  Проза М. Стельмаха, як відомо, є загальновизнаним досягненням української літератури, вона ввібрала в себе невичерпні багатства лексики народної мови, насичена дуже багатим фразеологічним матеріалом, що й зумовлює актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Загалом проблема використання фразеологізмів у творчості українських письменників є досить розробленою як у теоретичному, так і у прикладному плані. Зокрема, теоретичну базу досліджень фразеології становлять праці таких авторів, як Авскентеєв Л.Г., Алефіренко М.Ф., Архангельська А. М., Бабкін Л., Багмут А.Й., Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Божко Ю. О., Виноградов В.В., Демський М., Розгон В. В., Супрун А. П., Ващенко В.С., Левченко О. П., Ляшенко Н. С. та ін. Власне дослідженнями мовних особливостей творчості М. Стельмаха займалися Ткаченко Т. В., Марич С. М., Коломієць О. М., Козловська Л. С., Бондар Л. О. та ін. 

Мета роботи – дослідити особливості вживання фразеологізмів у творчості М. Стельмаха.

Об’єкт дослідження – творчість М. Стельмаха як яскравий приклад викорситання фразеологічних одиниць у художній літературі.

Предмет дослідження - фразеологізми у творчості М. Стельмаха.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні завдання:

 • охарактеризувати тилістичний та семантичний аспекти використання фразеологізмів;
 • дослідити структурно-семантичні та стилістичні групи фразеологізмів у творах митця;
 • визначити специфічні прийоми і принципи використання
 • стійких словосполучень у творчості письменника
 • проаналізувати особливості використання структурно-граматичних груп фразеологізмів у творчості М. Стельмаха.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань нами використовувалися наступні методи: аналіз творчості письменника і фахових наукових праць, контент-аналіз, спрямований на виявлення фразеологічних зворотів у творчості письменника, узагальнення отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел (41 найменування). Загальний обсяг роботи складає 46 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авскентеєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Харків, 1983.
 2. Агарева А. Эмоционально-оценочные смыслы в тексте // Проблемы эмоционально-экспрессивного синтаксиса. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – С.5-8.
 3. Алефіренко М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики // Мовознавство. – 1988. - №5.
 4. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків, 1987. – 198 с.
 5. Архангельська А. М. Проблеми лексичної та фразеологічної семантики: Навч. посіб. / Міністерство освіти та науки України. Науково-методичний центр вищої освіти; Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. - Рівне : Науково-видавничий центр "Перспектива", 2005. - 165 с.
 6. Бабкин Л. Фразеология и лексикография / сб. трудов. – М.-Л.: Вече, 1984. – С. 10-37.
 7. Багмут А.Й. Семантика й інтонація в українській мові. – К., 1991. – 78 с.
 8. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – К.: Наукова думка, 1989. – 154 с.
 9. Божко Ю. О. Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. – 206 с.
 10. Бондар Л. О. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті "нової хвилі" української драматургії 80-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 20 с.
 11. Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів.// Мовознавство. – 1975. - № 4. – С. 33-37.
 12. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М., 1969. – 322 с.
 13. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. – СПб: Нева, 1986. – 118 с.
 14. Герасимчук В. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2005. - № 4. – С. 43-47.
 15. Демський М. Українські фраземи і особливості їх творення. – Л., 1994. – 62 с.
 16. Забуранна О. Антропоцентризм сфері фразеологічного значення // Мовознавство. – 2003. - №1. – С. 55-59.
 17. Ивашко Л.А.Очерки русской диалектной фразеологии. - Л.:Изд-во Ленигр. ун-та, 1981. – 111 с.
 18. Ивченко А.А. Вилами по воде писано // Русская речь. – 1987. - №3. – С. 143-145.
 19. Ивченко А.А. Заткнуть за пояс // Русская речь. – 1986. - № 5. – С.134-136.
 20. Козловська Л. С. Мовотворчість М.Стельмаха в контексті української народнопісенності: Дис...канд.філол.наук: 10.02.02 / АН України; Інститут української мови. - К., 1994. - 160 с.
 21. Коломієць О. М. Фразеологічна синоніміка мови української художньої прози: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетровський національний ун-т. - Донецьк, 2006. - 21 с.
 22. Кузь Г. Т. Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2000. - 187 с.
 23. Куценко Л. В. Вигукові фразеологізми в сучасній українській мові: Дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Дніпропетровський ун-т. - Дніпропетровськ, 1995. - 143 с.
 24. Куцик О. А. Слова- символи як образно- смисловий центр формування фразеологізмів (на матеріалі укр. та рос. мов): Дис... канд. філол. наук: 10.02.01. - Дрогобич, 1997. - 253 с.
 25. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 352 с.
 26. Ляшенко Н. С. Внутрішня форма фразеологічних одиниць: онтологічний і культурологічний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 ; 10.02.01 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1997. - 24 с.
 27. Марич С. М. Особливі синтаксичні форми у творах Михайла Стельмаха: Навч. посібник / Український транспортний ун-т. - К., 1997. - 96 с. 
 28. Марич С. М. Синтаксис Михайла Стельмаха. Складні синтаксичні утворення. - К., 1999. - 382 с.
 29. Марич С. М. Функціональний синтаксис Михайла Стельмаха: Навч. посібник для студ. філол. спец. вузів / Український транспортний ун-т. - К. : ІСДО, 1995. - 140 с.
 30. Мацюк З. С. Із народу не викинеш: діалектичний словник фразеологізмів / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - 135 с.
 31. Мельник Л. В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2001. - 206 с.
 32. Михайло Стельмах і Вінниччина: Рек. бібліогр. покажчик до 75-річчя з дня народження / Вінницька держ. обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва / Л.М. Шпильова (укл.). - Вінниця, 1987. - 24 с.
 33. Розгон В. В. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 173 с.
 34. Словник фразеологізмів української мови / НАН України; Інститут української мови; Український мовно-інформаційний фонд / В.О. Винник (відп.ред.), В.М. Білоноженко (уклад.). - К. : Наукова думка, 2003. - 1098 с.
 35. Смерчко А. А. Фразеологічні інновації як відображення сприйняття світу: Дис... канд. філол. наук : 10.02.01 ; 10.02.02 / Дрогобицький держ. педагогічний ін-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 1997. - 223 с.
 36. Соловець Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2004. - 275 с.
 37. Стельмах М. Велика рідня. - К.: Дніпро, 1983. – 204 с.
 38. Стельмах М. Вибрані твори. – К.: Сакцент плюс, 2005. – 460 с.
 39. Супрун А. П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Миколаївський держ. педагогічний ін-т. - Миколаїв, 1999. - 302 с.
 40. Ткаченко Т. В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 20 с.
 41. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови: Близько 2 500 виразів. - К. : Освіта, 1998. - 224 с.
10895
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).