Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функціонально-лексичні особливості лексичних авторських новотворів у творчості П. Тичини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення лексичних новоутворень
1.1. Поняття і особливості авторських новотворів в поетичній творчості
1.2. Способи творення авторських новотворів
1.3. Загальна характеристика вживання неологізмів у творчості П. Тичини
2. Семантико-стилістична характеристика авторських новотворів П. Тичини
2.1. Аналіз шляхів формування авторських новотворів у поезії П. Тичини
2.2. Функціонально-стилістичні особливості застосування новотворів П. Тичини у творчості інших поетів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В останні десятиріччя у вітчизняному мовознавстві активно опрацьовуються проблеми індивідуально-авторського словотво-рення. Перспективними щодо розвитку української неології є дослідження взаємо-дії узуальних та неузуальних лексичних новотворів у складі національної мови, вплив неологічної лексики на розвиток лексичної і словотвірної системи мови, виявлення характерних словотвірних тенденцій у національній мові певного хроно-логічного періоду, безпосереднім проявом яких є створення оказіональних лексичних одиниць, дослідження факторів, що впливають на появу індивідуально-авторських новотворів, функціонування авторських неологізмів у текстах різних стилів і жанрів, а також у художніх творах окремих майстрів слова, оказіональні лексичні новотвори як номінативні одиниці, що відображають специфіку національно-мовної картини світу, еволюційні процеси у сфері оказіональної номінації.

Успішне розв'язання зазначених проблем актуалізує необхідність теоретичного узагальнення досліджень інноваційних процесів, які відбуваються в українській національній мові, а також аналіз результатів індивідуального словотворення як окремих письменників. Актуальним є порівняльно-зіставне дослідження специфіки оказіональної номінації у різних стилях сучасної української літературної мови, передусім у поетичному і розмовному, де це явище відбивається найбільшою мірою.

Про актуальність проблеми свідчить також те, що з 70-х по 90-і роки ХХ ст. роки здійснюються перші спроби лексикографічного опису індивідуально-авторських новотворів, укладено словник авторських неологізмів П. Тичини, до якого було включено понад 600 одиниць. 

Сьогодні також виділяється спеціальний погляд на проблему вивчення індивідуального словотворення - лінгвостилістичний. Посилена увага приділяється дослідженню творчості письменників, чия творчість протягом тривалого часу була штучно вилучена з літературного процесу і, закономірно, не була об'єктом лінгвістичних студій, через що вивчення художньої мови XX ст. не можна було вважати повним і об'єктивним, зокрема, П.Тичини. 

Стан дослідження проблеми. Дослідженню неологізмів, способів їх творення і входження в літературну мову присвячено чимало вітчизняних досліджень, зокрема, Ващенко В.С., Карпіловської Є., Лисиченко Л.А., Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М., Муромцевої О.Г., Турчак О.М., Чабаненко В.А. та ін. Власне дослідженням словотвору П. Тичини займалися Буркут К. С., Вокальчук Г.А., Герман В.В., Клочек Г. Д., Костенко Н. В. 

Мета роботи - встановлення формально-семантичних та функціо-нально-стилістичних особливостей авторських новотворів у поезії П. Тичини.

Предмет дослідження – творчість П. Тичини в контексті функціонування авторських новотворів. 

Об'єкт дослідження - утворення неологізмів в поезії українського письменника П. Тичини. 

На основі мети, об’єкта і предмета дослідження було визначено ойго основні завдання:

 • з’ясувати поняття і особливості авторських новотворів в поетичній творчості;
 • виявити способи творення авторських новотворів;
 • охарактеризувати вживання неологізмів у творчості П. Тичини;
 • проаналізувати шляхи формування авторських новотворів у поезії П. Тичини;
 • дослідити функціонально-стилістичні особливості застосування новотворів П. Тичини у творчості інших поетів.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (синтез, аналіз та узагальнення літератури і поетичних джерел, метод контент-аналізу творів (для визначення кількості вживань авторських новотворів). 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. - К.: Знання-Прес, 2006. – 271 с.
 2. Буркут К. С. Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського. - К.: Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, 2003. – 16 с.
 3. Ванда А. К. Авторські неологізмb Павла Тичини в контексті його революційних поезій. – К.: УІМД, 1996. – 188 с.
 4. Ващенко В.С. Українська лексикологія. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1979. – С. 56-125.
 5. Вокальчук Г.А. Авторський неологізм в українській поезії XX століття (лексикографічний аспект): Монографія / За ред. А. П. Грищенка. - Рівне: Наук.-видавн. центр "Перспектива", 2004. - 523 с.
 6. Герман В.В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії (60-90 рр.). - К.: Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, 1999. – 22 с.
 7. Історія української літератури ХХ століття : У 2 кн. / ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. Кн. 1. – 1998. – 448 с.
 8. Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках // Вісник Львів. ун-ту. - 2004. - Вип. 34.  Ч. І. – С. 33-39.
 9. Клочек Г. Д. «Душа моя сонця намріяла…»: Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини / Г. Клочек. – К. : Дніпро, 1986. – 367 с.
 10. Костенко Н. В. Поетика Павла Тичини: Особливості віршування / Н. В. Костенко. – К.: Вища школа, 1982. – 255 с.
 11. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підруч. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 367 с.
 12. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Харків: Вища шк., 1977. – 334 с.
 13. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром'яка та ін. – К., 1996. – С. 503–504.
 14. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. - К.: Вища школа, 2003. - С. 431 – 453.
 15. Муромцева О.Г. Стилістична диференціація лексики української літературної мови // УМЛШ . – 1978. - № 12. – С. 32-39.
 16. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид., перероб.і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000. – 248 с.
 17. Тичина П. З минулого – в майбутнє : Статті, спогади, нотатки, начерки, інтерв’ю / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1973. – 344 с.
 18. Тичина П. Твори. – К.: Молодь, 1976. – 238 с. 
 19. Турчак О.М. Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження // Українська мова. – 2004. – № 2. – С. 47-55.
 20. Чабаненко В.А. Основи мовної експресії. – К.: Вища шк., 1984. – 167 с.
10896
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).