Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функціонування системи місцевого оподаткування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ I. Загальні засади валютного регулювання і валютного контролю
Розділ II. Особливості правового регулювання валютних відносин
Розділ III. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України
Розділ IV. Валютний контроль
Розділ V. Відповідальність за порушення валютного законодавства
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Становлення сучасної високоефективної української економіки неможливо без розвинутого фінансового ринку, складовою частиною якого є валютний ринок. Будучи формою організації руху валютних цінностей в Україні, валютний ринок в останні роки розвивався дуже швидкими темпами, тому валютні відносини потребують надзвичайної уваги з боку держави.
Сучасна система валютного контролю і валютного регулювання сформована за досить суперечливих і важких соціально-економічних умов. На процес її становлення впливав ряд негативних чинників, зокрема, розрив традиційних господарських зв'язків між республіками колишнього Радянського Союзу, різке падіння виробництва, постійне зростання інфляції, зміна валютного режиму державної монополії на режим валютних обмежень тощо. 
Дана галузь дослідження має свої актуальні проблеми і перспективи вдосконалення та подальшого розвитку. Це підтверджується тим, що на розгляді у Верховній Раді перебуває проект закону «Про валютне регулювання», який визначений Президентом як невідкладний. 
Проблеми, що властиві системі валютного регулювання і валютного контролю України, тісно пов’язані з загальною економічною і політичною ситуацією в країні і по своїй суті є логічним наслідком процесів, що відбуваються в суспільстві. Проблема валютного регулювання є актуальною не тільки тому, що держава відіграє тут головну роль, але і тому, що цей процес впливає на економічні показники діяльності, зачіпаючи певною мірою інтереси кожного з нас. 
Враховуючи обмеженість об’єму роботи автор ставив перед собою задачу дослідити загальні положення валютного регулювання в Україні, валютних правовідносин, режиму, контролю, відповідальності за порушення валютного законодавства, висвітлити деякі проблеми валютного регулювання, зробити висновки і викласти певні перспективи розвитку валютного регулювання. 
Об'єктом дослідження роботи є валютне регулювання, предметом –поняття і зміст валютного регулювання.
Метою дослідження є досягнення глибшого розуміння функціонування системи місцевого оподаткування.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
1)дослідити загальні засади валютного регулювання і валютного контролю;
2)показати особливості правового регулювання валютних відносин;
3)зазначити операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України;
4)проаналізувати валютний контроль;
5)охарактеризувати відповідальність за порушення валютного закон.
Для реалізації мети дослідження та поставлених завдань використовується комплекс сучасних загальнонаукових методів дослідження і підходів, а саме:
теоретичного аналізу для вивчення вітчизняних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази;
історико-логічного аналізу, що дав можливість вивчити генезис та тенденції розвитку системи валютного регулювання;
системний підхід, який застосувався в процесі комплексного аналізу реалізації державної політики України в галузі оптимізації валютного регулювання.
Курсова робота складається зі вступу, пяти розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та літератури.
Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне законодавство України.
 
Розділ I. Загальні засади валютного регулювання і валютного контролю
 
В юридичній літературі під поняттям валютного регулювання на думку багатьох вчених розуміється сукупність різноманітних форм і засобів юридичного впливу держави на поведінку суб’єктів суспільних відносин, який здійснюється в інтересах всього суспільства або певного колективу з метою підпорядкувати поведінку окремих суб’єктів встановленому в суспільстві порядку. 
Під валютним регулюванням слід розуміти діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямовану на регламентацію валютних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями. 
Основними завданнями здійснення валютного регулювання та контролю є: 
1) організація системи курсоутворення, захист та забезпечення необхідного ступеня конвертованості національної грошової одиниці; 
2) регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших іноземних інструментів, регламентація поточних операцій платіжного балансу; 
3) організація внутрішнього валютного ринку; 
4) регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними цінностями; 
5) регулювання процесів утворення та руху валютного капіталу, захист іноземних інвестицій; 
6) встановлення режиму та обмежень на вивезення і ввезення через кордон валютних цінностей; 
7) забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти на національний валютний ринок [6]. 
Основними формами здійснення валютного регулювання та контролю є проведення: 
• дисконтної політики, тобто управління обліковою ставкою національного банку, яка поряд з іншими засобами має регулювати обсяг грошової маси, обсяг сукупного попиту, рівень цін у державі, а також приплив із-за кордону та відтік короткострокових капіталів; 
• девізної політики у вигляді валютної інтервенції, яка являє собою купівлю-продаж національним банком іноземної валюти, що впливає на курс національної грошової одиниці, продажу або купівлі золота з метою бажаного впливу на кон'юнктуру ринку золота, зміни режиму конвертованості валют, посилення або послаблення валютних обмежень; 
• диверсифікації валютних резервів, що дає змогу зменшити збитки від відносного знецінення тих або інших валют, і забезпечення найвигіднішої структури резервних активів; 
• отримання або надання кредитів та субсидій, які використовуються для компенсації розривів, що виникають у міждержавних платежах; 
• низки адміністративних заходів.
Основними напрямами валютного регулювання є: 
1) курсоутворення, захист та забезпечення певного ступеня конвертованості національної грошової одиниці, регулювання внутрішнього валютного ринку; 
2) регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших
Фото Капча