Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції держави

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, форми та методи здійснення функцій держави
1.1. Поняття і зміст функцій держави
1.2. Форми і методи здійснення функцій держави
2. Класифікація та характеристика функцій держави
2.1. Видові групи функцій держави
2.2. Генеральна функція держави
2.3. Економічна функція держави
2.4. Соціальна функція держави
2.5. Функції української держави в сучасних умовах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Серед численних актуальних теоретичних проблем державотворення, що потребують гли¬бокого переосмислення і дослідження з урахуванням якісних змін на світовій арені, важливе місце посідає питання визначення функцій для сучасної держави. В контексті глобалізаційних та численних інтеграційних процесів у сучасному світі, а також становлення засад інформаційного суспільства, не можна задовольнятися одним лише традиційним підходом у процесі дослід¬ження функцій сучасної держави.

Питання про функції держави на будь-якому етапі розвитку є одним з найважливіших в загальній теорії держави. Це обумовлено, по-перше, тим, що у функціях має місце прояв суті держави, її соціальне призначення, тому пізнання функцій є передумовою пізнання головного і визначаючого у державі. По-друге, функції держави визначають її структуру, іншими словами, структура державної діяльності визначається системою тих суспільних відносин, на які держава здійснює необхідний вплив, й її не можна характеризувати окремо від системи суспільних відносин, які регулюються державою. Зміни функцій без сумніву веде до змін структури, а тому функціональний метод пізнання є пріоритетним. 

Питання про функції держави - це питання не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Термін «функція» в перекладі з латинської мови означає «здійснити». Оскільки «держава» - це організація політичної влади домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка забезпечує цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним насамперед в інтересах цієї частини, а також «управління загальносуспільними справами, то перед нею завжди постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні і політичні зусилля. Основні напрямки діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання і цілі, називають функціями держави. 

Стан дослідження проблеми. Питання класифікації і співвідношення функцій держави досить добре розроблено у вітчизняній політичній та юридичній науках. Зокрема, щодо вивчення загальної теорії функції держави слід відзначити праці аких авторів, як Брегеда А. Ю., Волинка К. Г., Гелей С., Рутар С., Гусаpєв С.Д., Колодій А.М., Кpавченко Л.В., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Комаров С. А., Кравчук М.В., Морозова Л. А., Рабінович П. М., Рябов С. Г., Скакун О.Ф., Сурілов О.В., Федоренко Г.О., Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Більш глибоким розглядом окремих функцій держави та їх проявами у сучасному суспільстві займалися Андрусенко О. М., Вітер І., Мандебура Т.О., Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Стрий М.І., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Щедрова Г.П. та інші науковці.

Об’єкт дослідження - функції держави як основні напрямки її діяльності щодо управління суспільством.

Предмет дослідження - класифікація, ознаки та специфічні особливості функцій держави на сучасному етапі розвитку суспільства.

Мета роботи - у розкриття суті функцій держави як організації політичної влади домінуючої частини населення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи слід визначити наступні завдання:

 • висвітлити поняття і зміст функцій держави;
 • з’ясувати форми і методи здійснення функцій держави;
 • охарактеризувати видові групи функцій держави;
 • проаналізувати генеральну функцію держави;
 • дати характеристику економічна функції держави;
 • визначити особливості соціальної функції держави;
 • проаналізувати функції української держави в сучасних умовах.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення теорії держави та права, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній політологічній науці. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження: історичний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел (34 найменування), загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР.
 2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
 3. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. Постанова ВРУ від 18 липня 1995 р. № 532-95-n.//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N10, ст.85).
 4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку". Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 640/2001.
 5. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Указ Президента України від 11 червня 1998 року N 615/98.
 6. Андрусенко О. М. Щодо поняття синкретичної зовніш¬ньої функції сучасної держави // Другі юридичні читан¬ня: Збірник матеріалів Всеукраїнської науко-вої конфе¬ренції 18.05.2005.- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - С. 7-12.
 7. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 124 с.
 8. Вітер І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку //Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. - № 8-12. - С.30-37.
 9. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 10. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. - Львів.: Світ, 2001. - 384 с.
 11. Гусаpєв С.Д., Колодій А.М., Кpавченко Л.В.. Основи держави і права. - К.: Юpінфоpм, 1995. - 360 с.
 12. Ко¬лодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 2004. - 380 с.
 13. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник.- 3-є изд., переработанное и дополненное.- М: Юрайт, 1997. - 420 с.
 14. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп-ва. - 3-є вид., змін. й допов.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
 15. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.
 16. Мандебура Т.О. Соціальна політика періоду ринкової трансформації та питання її законодавчого забезпечення. -К.: Юрінком, 1997. - 68 с.
 17. Морозова Л. А. Теория государства и права. - М.: Юристъ, 2002. - 412 с.
 18. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. проф. В. Н. Марченко. - М.: Зерцало, 2000. - Т. 2. - 724 с.
 19. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Стрий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. -К.: Ін Юре, 1997. - 48 с.
 20. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.- К.: Атіка.- 2001. - 176 с.
 21. Рябов С. Г. Політологічна теоpія деpжави: навч. пос. для студентів гуманіт. фак. вищ. навч.закладів / ред. Hедашківський В.П..- К.: Тандeм, 1996. - 284 с.
 22. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.
 23. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
 24. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
 25. Сурілов О.В. Теорія держави і права: Учб. посібник. - Одеса: Астропринт, 1998. - 222 с.
 26. Теория государства и права / Под ред. М. Рассолова та ін. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 643 с.
 27. Теорія держави і права (під ред. В.В.Копейчикова). - К.: Юрінком-Інтер, 1997. - 329 с.
 28. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.
 29. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.М.Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, І.Я.Тодоров. - К.: Знання, 2005. - 327 с. 
 30. Теорія держави і права: Навч.-метод. матеріали для студ. юрид. ін-ту / Авт.-упоряд. М.В.Кравчук; Терноп. акад. нар. госп-ва, Юрид. ін-т. Каф. теорії держави і права. - Тернопіль, 2003. - 100 с.
 31. Трофимова З.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. та учнів. - Донецьк: БАО, 2004. - 173 с.
 32. Федоренко Г.О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. / Редкол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін.; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2006. - 229 с.
 33. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В.Цвіка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2002. - 427 c.
 34. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні // Юрист. - 1996. - С. 49-56.
5380
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).