Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції фінансової системи України в умовах трансформаційних процесів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Функції фінансової системи України в умовах трансформаційних процесів
 
Шаповал С. Л.
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельного-економічного університету
 
У статті розглянуто поняття, система та значення основних функцій фінансової системи України. Досліджено проблемні питання їх реалізації у контексті євроінтеграційних процесів. Здійснено порівняльний аналіз трансформаційних процесів в України та країнах Євросоюзу.
Ключові слова: функції фінансової системи, трансформація, підприємства, кредити, інвестиції.
Иерусалимов В. И., Шаповал С. Л. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассмотрены понятие, система и значение основных функций финансовой системы Украины. Исследованы проблемные вопросы их реализации в контексте евроинтеграционных процессов. Проведен сравнительный анализ трансформационных процессов в Украине и странах Евросоюза.
Ключевые слова: функции финансовой системы, трансформация, предприятия, кредиты, инвестиции.
Ierusalimov V. I., Shapoval S. L. FUNCTIONS OF UKRAINE FINANCIAL SYSTEM IN TERMS OF TRANSFORMATION PROCESS
This article is about system and basic functions of the financial system of Ukraine. Research problems of implementation in the context of European integration processes. Comparing the experience of Ukraine and Europe in the field of transformation of the financial system.
Keywords: functions of financial system, transformation, enterprises, loans, investments.
Постановка проблеми. Трансформація фінансової системи України відповідно до європейської моделі на тлі кризових явищ в економіці є вкрай важливою проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теоретичних основ формування та розвитку фінансової системи в умовах економічних процесів досліджувалися у працях вітчизняних учених:
О. І. Барановського, Ю. Я. Вавілова, О. Д. Василика,
О. С. Власюка, Д. М. Дмитренко, М. М. Єрмошенка, О. В. Коваленко, О. М. Ковалюка, О. П. Крайника, М. І. Крупки, Є. О. Меої, І. Р. Михасюка, О. В. Луци- шина, В. М. Опаріна, В. В. Прядка, В. М. Родіонової, В. Ф. Столярова, С. Г. Шклярука, В. М. Федосова та інших. Проте, на наш погляд, залишаються актуальними проблеми функціонування фінансової системи України насамперед як засобу розвитку економіки країни в умовах євроінтеграції.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в аналізі фінансової системи через виділення функцій, які є вираженням її суспільного призначення.
Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості їх використання як пропозицій до змін у законодавстві, сфері управління фінансами, а також науковій та педагогічній діяльності.
Серед не вирішених раніше частин вищезазначеної проблематики є розгляд сучасного стану фінансових активів, дослідження процесу залучення інвестицій та міжнародних платіжних систем до економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо взяти до уваги такий науковий термін, як «функція», то необхідно зазначити його різноманітність та характерні риси, а також широку сферу використання. Слово «Функція» похідне від латинського (Іипсіо) – тобто виконання, здійснення, вплив [4, с. 707]. Гете (1749-1832) говорив, що функція – це існування, яке мислиться нами в дії [9, с. 498].
У літературних джерелах цей термін розуміється як робота – кого, чого-небудь; обов’язки; коло діяльності когось, чогось; повинність; місія; відповідність; відображення; роль [9, с. 707]. У науковий обіг поняття «функція» було введено німецьким філософом та математиком Г. Лейбніцем (1646-1716) [7; 9].
У подальшому згадана категорія була розповсюджена в інших наукових галузях. Також функції визначаються як певне явище, що залежить від іншого явища та є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін [7, с. 613]; спосіб дії речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту [7; 9]; поняття, в якому фіксується стійкий спосіб активних взаємовідносин речей, при цьому зміни в одних речах супроводжуються змінами в інших [6, с. 75]; відносини двох (групи) об’єктів, в якому зміни в одних з них супроводжують зміни іншого [9, с. 751]; спосіб поведінки, притаманний будь-якому об’єкту та сприяючий збереженню існування цього об’єкта, або тієї системи, в яку він входить в якості елемента [5, с. 418].
Щодо функцій фінансової системи, то тут, виходячи із побудови моделі фінансової системи України, ми можемо виділити такі функції:
Забезпечення переміщення економічних ресурсів у часі і просторі.
Суть цієї функції розкриває одне із головних завдань фінансів, тобто забезпечення контролю здійснення всіх економічних процесів, необхідних для функціонування та розвитку держави та суспільства.
За останні роки фінансова система України зазнала значного тиску, і задля того, щоб знайти вихід із складної економічної ситуації, необхідно було застосовувати широкий спектр фінансових інструментів щодо переміщення матеріальних ресурсів з метою розв’язання актуальних проблем.
Так, можна спостерігати переміщення підприємств, людських, фінансових ресурсів із зони проведення АТО та окупованих територій в інші регіони.
Відповідно до даних Державної фіскальної служби близько декількох тисяч установ, які знаходяться в зоні АТО, пройшли перереєстрацію на підконтроль-
них Україні територіях та сплачують податки до місцевих бюджетів, наприклад банк ПУМБ, який був зареєстрований в Донецьку, змінив місце реєстрації на Київ.
Також варто відзначити переміщення трудових ресурсів з Донецької та Луганської області в інші регіони України, наприклад Донецького національного університету з Донецька до Вінниці, разом із студентами та науково-педагогічним складом.
Забезпечення управління ризиками економічної діяльності. Економічна діяльність завжди відзначалася значними ризиками, але тим не
Фото Капча