Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції теорії держави та права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Система теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни
 2. Характеристика функцій теорії держави і права
 3. Методологічне забезпечення реалізації функцій теорії держави і права в системі юридичних наук
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень вищої юридичної освіти, яка повинна забезпечувати підготовку всебічно грамотних працівників, переконаних у необхідності активної, творчої діяльності. Вузькопрофесійний, вузькоюридичний підхід до цієї справи не виправданий хоча б тому, що будь-яке правове питання перебуває в полі зору суспільства.

Саме тому значення теорії держави і права, яка містить світоглядні аспекти державно-правового життя взагалі та юридичної діяльності зокрема, стає ще більш зрозумілим. Властиво, світогляд не обмежує юриста рамками приватного інтересу, юридичних конструкцій і функцій. Навпаки - він виводить його на шлях служіння суспільному ідеалу, діяльності в ім’я загальнодержавних, групових та індивідуальних інтересів. Останнє часто ставиться навіть на перше місце, оскільки задоволення таких інтересів посилює позиції правової держави і служить розвитку громадянського суспільства.

Теорія держави і права - система наукових знань про об’єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ.

Головним завданням науки є пізнання об’єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей. Наука має складну структуру. Перш за все, вона поділяється на природничі та суспільні науки. Якщо природничі науки вивчають закономірності розвитку й існування природи, то сферу інтересів суспільних наук складають людське суспільство, суть тих явищ і процесів, які відбуваються у цьому суспільстві. Оскільки суспільство являє собою надзвичайно складне, багатогранне та багатоаспектне явище, то наука про суспільство, єдина і цільна за своєю суттю, поділяється на цілий ряд окремих самостійних наук, кожна з яких вивчає певну групу суспільних явищ та їхніх специфічних закономірностей.

Таким чином, у науці про суспільство теорія держави і права займає особливе місце, обумовлене її специфічним об’єктом вивчення - державою і правом, як самостійними, але органічно взаємопов’язаними між собою важливими сферами суспільного життя.

Значення загальної теорії держави і права визначається особливостями її предмета і, відповідно, функціями цієї науки.

Місце і значення тієї чи іншої науки, у тому числі юридичної, в системі наук визначається, перш за все, тими завданнями та функціями, які вона виконує в цій системі, тому необхідно охарактеризувати функції теорії держави і права у системі юридичного знання та практики. Більше того, згадані функції та завдання, що вирішує та чи інші наука, багато в чому наперед визначені характером та змістом знання, що міститься в цій науці. Тому слід погодитись з точкою зору, що «проблема місця теорії держави права в системі юридичного знання мас вирішуватись з позицій особливостей промесу пізнання взагалі та юридичного зокрема», а також з урахуванням практики застосування цього знання.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права / М. Кельман // Право України. - 2006. - № 9. - С. 38-42.
 2. Антологія української юридичної думки: В 6 т. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Ред.: Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. - 568 с.
 3. Взаємозв’язок філософії права та загальної теорії держави і права / В.Д. Бабкін // Пробл. філософії права. - 2003. - Т. 1 - С. 56-60.
 4. Вступ до теорії правових систем: Моногр. / О.В. Зайчук, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, В.І. Тимошенко, С.В. Бобровник; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2006. - 431 с.
 5. Держава і право у світлі сучасної юридичної думки: зб. наук. пр. на пошану акад. Ю. С. Шемшученка: до 75-річчя від дня народж.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 452 с.
 6. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 7. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тим-ченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., 2007. - 296 с.
 8. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.І. Осауленко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К.: Істина, 2007. - 336 с.
 9. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; Ред.: М. В Цвік; О. В Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 10. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А.І. Кормич. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
 11. Мала енциклопедія теорії держави і права / ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 367 с.
 12. Малишев Б. В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.): Методичний посібник / Б. В. Малишев. – К.: РЕФЕРАТ, 2010. – 74 с.
 13. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М.С. Кельман // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 44. - С. 44-50.
 14. Методологічні аспекти юридичної науки теорії держави і права / О.Ю. Тімочко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 99-104.
 15. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права / В. С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2002. – 535 с.
 16. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій / А. Машков. - К.: К.І.С., 2008. - 470 c.
 17. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О.М. Балинська, Т.З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Л., 2010. - 416 с.
 18. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. - К.: К.І.С, 2011. - 344 с.
 19. Проблеми теорії та історії держави і права: зб. ст. / Ред.: Ю. С Шемшученко; О. К Марін; І. С Гриценко; Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. - Л.; К., 2011. - 163 с.
 20. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Моногр. / В.І. Тимошенко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 358 с.
 21. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк: Донбас, 2011. - 340 с.
 22. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 688 c.
 23. Теорія держави і права: навч. посіб. / О.М. Головко, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, І.М. Овчаренко, А.А. Письменицький, О.С. Передерій, Д.В. Слинько, Ю.А. Холод, А.М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.
 24. Теорія держави і права: навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. - К.: Знання, 2008. - 333 с.
 25. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 26. Універсальна теорія держави і права: підруч. / В.Е. Теліпко. - К.: Біноватор, 2007. - 512 с.
5474
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).