Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Г. Коваленко та його внесок у розвиток шкільної історичної освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Г. Коваленко – громадський і суспільно-політичний діяч (кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.) 
1.1. Громадська і суспільно-політична діяльність Г. Коваленка
1.2. Літературні студії Г. Коваленка в Полтаві
2. Історико-педагогічна спадщина Г. Коваленка  
2.1. Педагогічні погляди Г. Коваленка щодо виховання підростаючого покоління та навчання національної історі
2.2. Науково-популярні  твори  Г. Коваленка як один із засобів навчання української історії
2.3. Аналіз оповідання «Перші київські князі» з книги «Оповідання з історії України»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Незважаючи на те, що останнім часом в українській історії все більше розвивається напрямок вивчення персоналій, постать Г. Коваленка відома небагатьом, хоча не одна людина читала його короткі і доступні історичні оповідання, які більше схожі на усну розповідь.

Завжди невідкладною справою свого життя Г. Коваленко вважав освіту українського народу, його турбувала мала кількість виданої українською мовою літератури доступної за змістом будь-якій людині. Велику відповідальність та необхідність Г. Коваленко відчував у створенні національної школи в Україні, втілення в життя природовідповідності, згідно з яким навчання в школі має відбуватися рідною мовою. З цією метою письменник зробив перші спроби популяризувати історію українського народу.

У 1906 році вийшла друком праця Г. Коваленка «Українська історія. Оповідання з історії України», що призначалася в основному слухачам недільних шкіл. Пізніше, у 1911 році нагальна потреба в книжках змусила письменника поспішити написанню історії «Про українське минуле життя, про долю нашого народу». Потім, у 1912 році це видання перевидавалося по обсягу вступного слова автора та ілюстрацій.

Сьогодні проблема вивчення художньої і історико-педагогічної спадщини таких митців і громадських діячів поступово виходить на передній план історичної науки, оскільки дає змогу проникнутися духом національного відродження, спрямувати свої сили і творчість на досягнення хоча б подібних висот.

Актуальність даної проблеми і зумовила обрання теми бакалаврської роботи – “Г. Коваленко та його внесок у розвиток шкільної історичної освіти”.

Об’єкт дослідження – шкільна історична освіта в Україні початку ХХ століття.

Предмет дослідження – суспільно-політична та історико-педагогічна спадщина Г. Коваленка.

Мета дослідження – проаналізувати суспільно-політичну та історико-педагогічну спадщину Г. Коваленка, з’ясувати можливість її використання в сучасній шкільній історичній освіті.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили визначення його основних завдань:

 • розкрити особливості громадської та суспільно-політичної діяльності Г. Коваленка;
 • проаналізувати літературну діяльність Г. Коваленка;
 • дослідити історико-педагогічну спадщину Г. Коваленка;
 • визначити можливість використання науково-популярних та педагогічних творів Г. Коваленка на сучасному етапі.

При написанні бакалаврської роботи було використано значний обсяг літературних джерел. Насамперед джерельну базу дослідження склали науково-популярні та історико-педагогічні твори Г. Коваленка, до яких належать: “Оповідання з історії України”  та “Українська історія. Оповідання з історії України від найдавніших до нових часів, з вступним словом про Всесвітню історію”.

Аналіз цих робіт дав змогу розкрити особливості творчої та педагогічної системи Г. Коваленка.

Зокрема, книга “Оповідання з історії України” була написана автором спеціально для учнів початкової школи і надрукована восени 1917 p., саме тоді, коли Україна, після падіння в Росії царської влади, щойно ступила на шлях свого власного національного розвитку. Тоді й постало питання про розбудову своєї власної національної школи, де і сам Г. Коваленко, будучи на посаді вчителя, інспектора та директора зробив вагомий внесок в освіту української школи. В своїй книзі він просто, зрозумілою для малюків гарною народною мовою розповів про українську історію від найдавніших часів аж до 1917 року, тобто до того часу, коли в Україні засвітила зоря вільного самостійного життя.

“Українська історія. Оповідання з історії України з найдавніших до нових часів з вступним словом про Всесвітню історію” видання 1912 року було набагато грунтовнішим, цю працю автор значно переробив і доповнив, завдяки чому вона могла задовольнити більш вимогливого читача. Першим серед авторів навчальних книг з історії України Г. Коваленко зробив у вступі короткий огляд всесвітньої історії. Він виклав події, що відбувалися у світі від появи людини до кінця І-го тисячоліття нашої ери. І хоча розповідь обмежена за обсягом, вона не справляє враження стислого, схематичного переказу. Це самостійне переосмислення світового історичного процесу талановитим майстром художнього слова, написане дохідливою мовою дитячого письменника. Такий вступ давав можливість дітям та малоосвіченим дорослим відчути історію України частиною історії людства, порівнювати, протиставляти, робити висновки.

Крім того, Г. Коваленко написав «Коротку історію України», яка, однак, не стала справжнім підручником Історії Української РСР у школі, оскільки, як зауважила тогочасна цензура, “мала антинауковий зміст, методологічні похибки і буржуазно-націоналістичні трактування історичних подій, прикриті псевдомарксистською фразеологією”.

Проблемам діяльності і творчої спадщини Г. Коваленка багато праць присвятили і сучасні вчені, зокрема, Л. Пироженко та П. Ротач, серед напрацювань яких особливий інтерес щодо досліджуваної теми представляють роботи “Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець XIX ст. - 20-і pp. XX ст.), “Навчальні книги з історії України в період відродження української державності та національної школи (1917-1920 pp”, “До 1-го 30-річчя від дня народження Грицька Коваленка”, “І слово, і доля, і пам'ять...”, «Колоски з літературної ниви” та “Рядки за рядками, літа за літами”. У всіх цих роботах представлено досить глибокий аналіз біографії Г. Коваленка, зроблено огляд його основних творів і суспільно-політичних надбань, звернуто увагу на знаковість цієї не кожному відомої постаті для української історичної школи і культурного життя початку ХХ століття загалом.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділів роботи досліджується суспільно-політична діяльність Г. Коваленка, а другий присвячений аналізу його історико-педагогічних здобутків, зроблено аналіз його підручників та інших видань. Загальний обсяг роботи складає 58 сторінок, список використаних джерел включає 41 найменування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Географічна карта України. - К.: Київська військово-картографічна фабрика. – К., 2006.
 2. Головко С. Український педагогічний словник. - К.: Либідь. - 1997. - 374 с.
 3. Граб В. І. У лещатах ДПУ. Нариси про безпідставно репресованих діячів науки та культури. - Полтава: Археологія. -1999. – 216 с.
 4. Григор'єв Наш. Історія України в народних думах та піснях. Для середнього та старшого шкільного віку. - К.: Веселка. - 1993. - 271 с.
 5. Грінченко Б. Зернятка: Вірші, поеми, оповідання. - К.: Веселка. - 1989. - 272 с.
 6. Данилюк Ю. З., Даниленко В. М. та ін. Зневажена Кліо / НАН України. Інститут історії України. - К.: 2005. - 594 с.
 7. Добрянський М. Д. Україна і Росія. - Львів-Краків-Париж: Просвіта. - 1993. - 204 с.
 8. Енциклопедія Українознавства. У 12 -х томах, (том 3). - Львів: «Світ». - 1994. - 450 с.
 9. Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – Львів, 2002. – 344 с.
 10. Коваленко Г. Оповідання з історії України. - Полтава: Просвіта. - 1992. - 150 с.
 11. Коваленко Г. Українська історія. Оповідання з історії України від найдавніших до нових часів, з вступним словом про Всесвітню історію. -К.: Велес. - 1993. - 176 с.
 12. Кононенко П. П. Дніпрова хвиля. Хрестоматія творів, нововведених до шкільних програм. - К.: Освіта. - 1993. - 672 с.
 13. Коцюбинський М Твори в трьох томах. Том перший. - Київ: «Дніпро». - 1979. - 317 с.
 14. Крип'якевич І Велика історія України від найдавніших часів. У 2 - х томах. - К.: Глобус. - 1993. - 350; 398 с.
 15. Крупчан С., Крупчан О. та ін. Новий довідник: Історія України. - К.: ТОВ Казка. - 2005. - 736 с.
 16. Лисенко М. М. Методика викладання історії Української РСР. - Київ: Радянська школа. - 1985. - 270 с
 17. Мисан В. Перші підручники з початкового курсу історії України // Історія в школах України. - 1999. - № 1. – С. 37-42.
 18. Мисан В. О. Розвиток історичної пропедевтики в українській школі: автореф. дис. к. п. н. – К., 2003. – 20 с.
 19. Митці України / За ред. Кудрицького. – К., 1992. - 848 с
 20. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): навч. пос. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с.
 21. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець XIX ст. - 20 pp. XX ст.). Част. II: Г. О. Коваленко // Історія в школі. - 1998. - №9.- С. 6.
 22. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець XIX ст. - 20-і pp. XX ст.). Част. I: О. Я. Єфіменко // Історія в школі. - 1998.- №4. – С. 10-14.
 23. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець XIX ст. - 20-і pp. XX ст.). Част. III: M. С. Грушевський // Історія в школі. - 1999. - № 3. – С. 16-19.
 24. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець XIX ст. - 20-і pp. XX ст.). Част. IV. М.М. Аркас // Історія в школі. - 1999. -№ 4.- С 16-16.
 25. Пироженко Л. Вклад Івана Крип'якевича в популяризацію історії України // Історія в школі. - 2000. - № 7. – С. 11-14.
 26. Пироженко Л. М. Хоткевич та його «Історія України» // Історія в школі. - 2000. - № 4. - С. 15 - 17.
 27. Пироженко Л. Н. Я. Григоріїв - автор навчальних книг з історії України // Історія в школі. - 2000. - № 2. – С. 2-6.
 28. Пироженко Л. Навчальні книги з історії України в період відродження української державності та національної школи (1917-1920 pp.). // Історія в школі. - 1999. - №8-9. - С. 5-8.
 29. Пометун О. Школьное историческое образование в Украине: Путеразвитие и проблемы. – Луганск, 1995. – 200 с.
 30. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. - К.: Генеза. - 2005. - 328 с.
 31. Популярна енциклопедія Просвіти. Нарис історії «Просвіти» / За ред. Мельника І. - Львів - Краків - Париж: «Видавнича Спілка». - 1993. - 232 с.
 32. Радченко Є. Є., Володарець О. І. Панас Мирний. Життя і творчість у Фотографіях, ілюстраціях, документах. - К.: Радянська школа. - 1985. - 158 с.
 33. Ротач П. До 1-го 30-річчя від дня народження Грицька Коваленка // Полтавська Думка. - 1998. - № 4 (168). – С. 7.
 34. Ротач П. І слово, і доля, і пам'ять... Статті, дослідження, спогади. - Полтава: Верстка. - 2000. - 472 с.
 35. Ротач П. Колоски з літературної ниви. - Полтава: Полтавський літератор. - 1999. - 560 с.
 36. Ротач П Рядки за рядками, літа за літами... Статті. Спогади. - Полтава: Верстка. - 2005. - 640 с.
 37. Сухомлинська О. В. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933). Навчальний посібник. - К.: Заповіт. - 1996. - 304 с.
 38. Сухомлинської О. В. - К.: Либідь. - 2005. – 550 с.
 39. Українська педагогіка в персоналіях. У двох книгах XX століття / За ред. Сухомлинської О. В. – К.: Либідь. – 2005. – 550 с.
 40. Хропко П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. - К.: Дніпро. - 1969. - 102 с.
 41. Шаров І. Ф. 100 видатних імен України. - К.: Видавничий дім “Альтернативи”. - 1999. - 496 с.
6561
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).