Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Галузево-регіональні особливості реалізації соціально-трудових відносин (на прикладі Волинської області)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Економічна активність населення Волинської області
1.1. Загальна соціально-демографічна характеристика регіону
1.2. Особливості регіонального ринку праці
1.3. Оплата праці в регіоні
Висновки до розділу 1
2. Галузеві особливості регулювання соціально-трудових відносин
2.1. Особливості розвитку автомобільного транспорту у Волинській області
2.2. Галузевий аспект соціально-трудових відносин
2.3. Договірне регулювання соціально-трудових відносин в галузі
Висновки до розділу 2
3. Реалізація соціально-трудових відносин в організації
3.1. Професійно-кваліфікаційні характеристики працівників
3.2. Організація робочого місця працівника
3.3. Організація оплати праці на підприємстві
Висновки до розділу 3
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Волинь розташована у північно-західній частині України і межує на заході з Республікою Польща (протяжність кордону – 190 км), на півночі – з Республікою Білорусь (205 км), на півдні та сході – Львівською і Рівненською областями.

Область нерідко називають «вікном в Європу» на північному заході України. Нині вона підтримує різнобічні контакти більш як з 80 країнами світу.

Основним стратегічним ресурсом Волинської області, а також головним фактором економічного зростання є люди з їхнім інтелектуальним, підприємницьким та виробничим потенціалом. 

Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв’язки різних галузей народ-ного господарства. Він відіграє важливу роль в економічному і культурному розвитку людей, в економічних зв’язках. Транспорту належить важлива роль в процесі загального виробництва, так як він займається перевезенням мате-ріалів, напівготової і готової продукції. Транспорт забезпечує також зв’язок між сільським господарством і промисловістю та окремими підприємствами.

З кожним роком в Україні спостерігається значне зростання автомо-більного транспорту, що призводить, в свою чергу, до перевантаження вулич-но-дорожньої мережі міст. Вантажооборот та пасажирооборот автомобільного транспорту у Волинській області щорічно зростає. 

Ринок вантажних перевезень у Волинській області обслуговують суб'єкти господарювання різних форм власності. Традиційними замовниками послуг з перевезення є великі промислові підприємства, об’єкти великого будівництва, а також сільські господарства колективної власності, які обслуговуються, переважно, організованими перевізниками зі значним парком рухомого складу. Представники ж малого підприємництва, навпаки, віддають перевагу приватним перевізникам, у розпорядженні яких знаходиться незначна кількість автомобілів, або мають власний транспорт.

Об'єкт дослідження – соціально-економічні відносини у Волинській області в контексті автомобільного транспорту. 

Предмет дослідження – особливості соціально-економічного стану і потенціалу Волинської області у розрізі автомобільного транспорту. 

Мета роботи – проаналізувати галузеві соціально-трудові відносини у сфері автомобльного транспорту на прикладі Волинської області. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати економічну активність населення Волинської області;
 • охарактеризувати галузеві особливості регулювання соціально-трудових відносин;
 • дослідити реалізацію соціально-трудових відносин в організації.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною та методичною базою роботи є система економічних законів та принципів економічної теорії, су-часні теорії ринкової економіки, наукові дослідження вітчизняних і зару-біжних економістів з питань реалізації соціально-трудових відносин, зокре-ма, методи наукового абстрагування, системного підходу, класифікаційно-аналітичний метод, методи статистичного аналізу (групування, метод динамічних порівнянь, табличний методи) тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і вклю-чає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 48 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про державний бюджет на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII, редакція від 16.04.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19
 2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 02.03.2000 № 1533-III, Редакція від 27.03.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/1533-14
 3. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, редакція від 27.03.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
 4. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/322-08
 6. Галузева Угода між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України, спільним представницьким органом Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового госпо-дарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту  у сфері автомобільного транспорту на 2013 -2015 роки [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://www.mtu.gov.ua/repo-sitory/37028/file/Gal_ug_13-15.doc
 7. Безтелесна Л.І. Ринок праці. Навч. посібник / Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270 с. 
 8. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навч.посіб. / Богиня Д.П., Грішнова О.А. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с.
 9. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
 10. Василів В.Б. Організація праці: Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / Василів В.Б. – Рівне: НУВГП, 2008. – 224 с.
 11. Геренчук К.І. Природа Волинської області / К.І. Геренчук. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львов. ун-ті, 1981. - 147 с.
 12. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Підруч-ник / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2006. - 559 с.
 13. Гуменюк В.Я. Вступ до економіки, менеджменту і управління персоналом: Навч. посібник / Гуменюк В.Я. – Рівне: НУВГП, 2008. – 98 с.
 14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp
 15. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.
 16. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2006. - 432 с.
 17. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Завіновська Г.Т. – К.: КНЕУ, 2001. – 158 с.
 18. Ковальов В.М. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник / Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Черненко І.М. /За ред. В.М. Ковальова – Київ: ЦНЛ, 2006. – 256 с.
 19. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Лукашевич В.М. – Львів: Новий світ. 2004. – 248 с.
 20. Мольчак Я. О. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області: монографія / Я. О. Мольчак, А. Г. Потапова. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. - 216 c.
 21. Офіційний сайт Головного управління статистики у Волинській області. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ 
 22. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 23. Пугач С. О. Міграції населення Волинської області: суспільно-географіч-ний аналіз: монографія / С. О. Пугач; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Смарагд, 2012. - 190 c.
12156
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.