Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Географічно-політичне положення Мексики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Політико-географічне положення країни
1.1. Макро- політико-географічне положення
1.2. Мезо- політико-географічне положення
1.3. Мікро- політико-географічне положення
1.4. Господарський потенціал країни
2. Аналіз державної влади
2.1. Законодавча влада
2.2. Виконавча влада
2.3. Судова влада
3. Політичний спектр суспільства
3.1. Політичні партії блоки
3.2. Аналіз останніх виборів країни
4. Аналіз внутрішньої політики держави
5. Геополітичні чинники, фактори зовнішньої політики держави
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасному світі Мексика відіграє все більш важливу роль у міжнародних відносинах, закріпивши за собою статус середньої держави, до позиції якої прислухаються в багатьох регіонах світу. Багаті сировинні ресурси, динамічний і стабільний розвиток економіки, унікальне географічне положення Мексики - між США і країнами Центральної Америки, - все це об'єктивно перетворює її на досить привабливого для багатьох країн партнера. Мексика підписала угоди про вільну торгівлю зі США, Європейським Союзом, Ізраїлем, з країнами Латинської Америки і Японією. Мексика є членом різних міжнародних організацій, таких як Організація країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (з 1994 р.) і Організація економічного співробітництва й розвитку (з 1994 р.).

Сьогодні Мексика стала однією з найбільш динамічно еволюціонуючих країн світу, для якої характерним є ріст прагматизму у виділенні зовнішньополітичних пріоритетів. Разом з тим Мексика активно освоює нові шляхи взаємодії з іншими регіонами світу, а саме з країнами Європейського Союзу, Латинською Америкою, Україною, Російською Федерацією, країнами АТЕС і близькосхідним регіоном. Ця політика спрямована на врівноваження зв'язків за допомогою гнучких союзів, які відповідають міжнародним обставинам. Мексика продовжує вести активну політику на благо світу, соціального розвитку і примат міжнародного права.

Актуальність теми роботи визначається тим, що багато з названих вище проблем переживає і сьогоднішня Україна. Не випадково до вивчення досвіду латиноамериканських країн останнім часом все частіше прибігають різні фінансові, економічні і політичні структури України. Для сьогоднішньої України і Росії, наприклад, велике значення має не тільки питання про те, як уникнути повторення помилок, допущених латиноамериканськими країнами, але і як з врахуванням їх досвіду знайти свій власний оптимальний шлях розвитку в сучасних умовах глобалізації і регіоналізму.

Стан дослідження проблеми. Слід відзначити, що кількість наукових джерел з досліджуваної проблеми вкрай мала. Питання фізико-географічного розміщення Мексики і його впливу на структуру геополітики країни розглядаються у працях Безуглого В. В., Козинця С. В., Блій де Г., Муллера П., Шаблія О. Проблеми економічного розвитку Мексики висвітлені у роботах Боровкова А.Н., Коломойцева В. Є., Романової З. І., Травкіна В.Є., Лаврової Н. В. та ін. Питаннями геополітичного і внутрішньополітичного статусу країни займалися Габай М., Дабагян Е.С., Лапшев Є.Г., Колосов В.А., Мироненко Н.С., методичні проблеми дослідження суспільно-географічної характеристики країн представлені у роботі Мироненко Н. С., однак сучасні статистичні дані про розвиток країни можна знайти лише в джерел мережі Інтернет.

Мета роботи – вивчення і аналіз політико-географічних факторів розміщення і розвитку Мексики, які чинять прямий або опосередкований вплив на формування соціально-економічної системи країни, її статус і розвиток на міжнародній арені.

Об'єкт дослідження – Мексика як країна з найбільш динамічним рівнем розвитку промисловості і сфери послуг у Латинській Америці.

Предмет дослідження – фактори, які визначають загальну геополітичну характеристику країни: географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографічні чинники і господарство, внутрішня і зовнішня політика та ін.

Відповідно до визначених мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі було поставлено наступні завдання:

1) вивчити макро-, мезо- і мікро-поілтико-географічне положення Мексики;

2) дослідити господарський потенціал країни;

3) провести аналіз державної влади – законодавчої, виконавчої та судової гілок;

4) окреслити характерні особливості політичних партій і блоків мексиканського суспільства;

5) проаналізувати останні вибори в країні;

6) здійснити аналіз внутрішньої політики держави;

7) дослідити геополітичні чинники, фактори зовнішньої політики Мексики.

Методологія дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. - К.: Академія, 2003. - 688 с.
 3. Блій де Г., Муллер П, Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 739 c.
 4. Боровков А.Н. Мексика на новом повороте экономического и политического развития.- М. : ИЛА РАН, 1999. – 283 с.
 5. Габай М. Проблемы диверсификации внешней политики Мексики (1988-2000 гг). – М.: МГИМО, 2004. - 252 c.
 6. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945): Підручник. - К.: ВД Слово, 2003. - 472 с.
 7. Горшеньова М.С., Закоморна М.О., Рияка В.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник - К.: Юринком Интер, 2006. – 543 c.
 8. Дабагян Э.С., Лапшев Е.Г. и др. Латинская Америка: политические партии и социальные движения. - М.: Наука 2000. – 480 c.
 9. Дахно І. І., Тимофієв С. М. Країни світу: Довідник. - К.: МАПА, 2005. - 608 с.
 10. Дипломатия иностранных государств: Учеб. пособие / Под ред. Т. Зоновой. - М.: РОССПЭН, 2004. - 352 с.
 11. Дорошевский М. В., Мысливец Г. В. Экономическая и социальная география мира: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.
 12. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – К.: ЦНЛ, 2003. - 352 с.
 13. Іваницька О. П.Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002). - Житомир: Фоліант, 2003. - 560 с.
 14. Коломойцев В. Є. Альтернатива розрусі: Латиноамериканський інвестиційний досвід подолання глобальної фінансово-економічної кризи. - К.: Молодь, 2000. - 408 с.
 15. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 479 с.
 16. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В. О. Ріяка, В. С. Семенов, М. В. Цвік та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 544 с.
 17. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини ХХ ст. - К.: Школяр, 1999. - 255 с.
 18. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 19. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000-ті роки): Підручник / В. А. Манжола, М. М. Білоусов, Л. Ф. Гайдуков та ін. - К.: Либідь, 2001. - 622 с.
 20. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін. - К.: Знання України, 2004. - 304 с.
 21. Муньос Э. Мексика: экологическая политика и НАФТА // Свободная торговля и окружающая среда. - №7. – 2006. – С. 76.
 22. Павлова Е.Б. Соотношение экономических и политических факторов во взаимоотношениях ЕС со странами Латинской Америки: новые возможности и старые барьеры.- 2002. - СПБ.: СпбГУ, 2003. - С.183-188.
 23. Пшеворский А., Демократия и рынок. Политические и экономические рефор-мы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М.: Вини-С, 1999. – 76 с.
 24. Романова З. И. Мексика на пути к современной экономике.// Мировая экономика и международные отношения. – 1995. - №11. – С. 10.
 25. Страноведение: Уч. пос. / П. И. Рогач и др. - Минск: БГЭУ, 2003. - 284 с.
 26. Травкин В.Е Латинская Америка: Новая Мексика: взгляд изнутри // Латинская Америка – 2006.- №6. – С. 42.
 27. Шаповал В. М. Державний лад країн світу. - К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. - 320 с.
 28. Шишков Ю. В. НАФТА: истоки, надежды, перспективы // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. - №11. – С. 14.
 29. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / Под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. - М.: Гардарики, 2002. - 928 с.
 30. Юрківський В. М. Країни світу: Довідник. - К.: Либідь, 1999. - 368 с.
 31. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 416 с.
11575
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).