Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Глобалізація економіки та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Курсова робота з економічної теорії
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку
1.1. Загальна характеристика глобалізації
1.2. Форми вияву глобалізації
1.3. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки
Розділ 2. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем
2.1. Наслідки та прояви глобалізації
2.2. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення
2.3. Глобалізація світової економіки та проблеми України
Розділ 3. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці
3.1. Основні напрями глобалізації та її показники
3.2. Глобальна економічна система
3.3. Негативні наслідки глобалізації
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
 
ВСТУП
 
Актуальність даної роботі: Глобалізація стала важливою характеристикою сучасної світової системи, однією з найбільш впливових сил, що визначають хід розвитку нашої планети. Відповідно до сутності глобалізації, жодна дія або процес, що відбуваються в суспільстві (економічний, політичний, юридичий, соціальний) не можна розглядати відокремлено. Глобалізація міжнародних відносин – посилення взаємозалежності та взаємовпливання різних сфер суспільного життя та діяльності в галузі міжнародних відносин. Вона торкається практично всіх сфер суспільного життя, включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну галузь, культуру, екологію, безпеку, спосіб життя, а також самі умови існування людства. глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій в розвитку сучасного світу, що величезний чином впливає не лише на економічне життя, але й тягне за собою політичні (внутрішні і міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивилізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції в світову економіку. Тому аналіз цього всесвітнього процесу має не лише теоретичне, але і суто практичне, і причому надзвичайно важливе, значення для України, для її зовнішньоекономічної, а в більш широкому значенні – всієї економічної політики.
Мета роботи: розглянути нові виклики, що постали перед економічною глобалізацією, проаналізувати як саме змогли протидіяти негативним тенденціям і забезпечити належний супровід зовнішньоекономічних взаємовідносин, привернути увагу до особливостей прояву зазначеного впливу в Україні та проблем, що потребують їх вирішення
Проблемна ситуація: Успішна й ефективна реалізація програм соціально-економічного розвитку України є можливою з огляду на реальний потенціал її участі в інтеграційних процесах у системі світового господарства, поступове наближення до передових соціальних та економічних стандартів. Необхідними при цьому є: забезпечення максимального використання експортного потенціалу, створення інвестиційної привабливості для іноземного капіталу, ефективне міжнародне кооперування, мінімізація впливу кризових явищ як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, вміле і професійне відстоювання інтересів держави в міжнародних відносинах. Особливої актуальності тут набуває підвищення якісного рівня економічної дипломатії, яка повинна максимально враховувати нові виклики сучасної глобалізації та мінімізувати їх негативний вплив на соціально-економічні процеси у країні.
Об’єктом дослідження стали сучасні світогосподарські зв’язки та процеси, які сьогодні відбуваються в світовій економіці у зв’язку з активізацією процесів глобалізації.
Предмет: ним можна вважати національні економіки країн світу та з’ясування того, яким саме чином глобалізація впливає на них. В своїй роботі я розглянула характерні риси та особливості розвитку процесів глобалізації та регіоналізації, яким чином ці процеси впливають на світову економіку і на економічні процеси, що відбуваються в Україні
.
РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНИЙ ПРОЦЕС СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ
 
1.1. Загальна характеристика глобалізації
 
Сутнісною ознакою сучасного світогосподарського розвитку є глобалізація.
Поняття «глобалізація» увійшло в науковий обіг у 80-ті роки XX ст. як відображення фундаментальних перетворень сучасної світової економіки, зумовлених посиленням дії загально-цивілізаційних законів та закономірностей, які охоплюють усі сфери суспільного життя й формують постіндустріальну світову цивілізацію.
Глобалізація (від франц. global – “всезагальний”, такий, що охоплює усю земну кулю”) – складний, багатогранний процес, який охоплює усі сторони суспільного розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього господарського організму.
Глобалізація світової економіки складна, багатоаспектна проблема, що постійно породжує численні наукові дискусії і тому на сьогодні вона не має простого і однозначного тлумачення. За цим поняттям переховується велика кількість явищ і одночасно протікаючих процесів, а також проблем, які торкаються всього людства і які прийнято називати глобальними проблемами сучасності. Семантично це поняття пов’язане з англійським словом “Globe” (земна куля), яке не залишає шансів на існування іншим термінам іншого семантичного коріння типу “мировизация” (рос.) або “мондиалізація” (фр.). З множини вимірювань поняття глобалізації можна виділити два найбільш очевидних.
1. Загальнопланетарний масштаб інтернаціоналізації світової економіки як логічний результат взаємодії національних економік, які постійно розширювались, коли ця взаємодія набула вигляду транснационалізації, тобто їх взаємного проникнення і переплетіння.
2. Універсалізація або гомогенізація економічного життя, яка під впливом обміну знаннями, людьми, товарами, культурними цінностями і т. п. все більш тяжіє до єдиних стандартів, принципів і цінностей.
Сьогодні термін “глобалізація” отримав виражене емоційне забарвлення. Одні вважають, що це корисний процес, що має ключове значення для розвитку світової економіки в майбутньому, і що він неминучий і необоротний. Інші ж відносяться до нього вороже, навіть зі
Фото Капча