Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Глосарій термінів з дисципліни "Кредит"

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ГЛОСАРІЙ
 
А
Аваль векселя це згода третьої сторони виконати всі умови векселя в т. ч. і його сплату
Авізо це внутрішньобанківський документ, в якому зазначені відповідні бухгалтерські проводки на зарахування або стягнення грошей
Агентські послуги це послуги, які банк здійснює за уповноваженням клієнта
Акредитив являє собою умовне грошове зобов’язання банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його господарського партнера (контрагента) по угоді, за якою банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), зобом ’язується здійснити платіж постачальнику чи надати повноваження іншому банку по здійсненню таких платежів за умови надання постачальником документів, що обумовлені акредитивом. 
Активні операції це розміщення банками наявних у їх розпорядженні коштів з метою одержання доходу та забезпечення ліквідності
Акцепт векселя це згода сплатити вексель
Б
Банк банків одна з функцій  центрального банку, що зводиться до розрахунково-касового і кредитного обслуговування комерційних банків
Банк в економічному розумінні це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх в позички, здійснення розрахунків між економічними суб’єктами
Банк в правовому відношенні це будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності
Банківська гарантія це безвідзивне зобов’язання банку виплатити певну суму у випадку, коли третя особа не зробить цього. 
Банківська система законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю
Банківське регулювання одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства
Банківський вексель це цінний папір, що містить безумовне боргове зобов’язання банку про сплату визначеної суми векселедержателю у конкретному місці та в вказаний строк. 
Банківський нагляд система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними установами у про цесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників
Банківський переказ операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (закордонний) банк для виконання його грошових зобом в’язань
Банківський про цент узагальнена назва про центів по операціях банків. 
Банківські резерви активи банків, які вони зберігають у високоліквідній формі (готівка в касах, депозити на рахунках в інших банках) 
Банківські ризики загроза втрат, що зумовлена специфікою банківської діяльності. Існують: кредитний, про цент ний, валютний ризики, ризик зловживання тощо. 
Банк-кореспондентбанк в якому відкрито рахунок іншого банку
В
Валютна позиція співвідношення вимог та зобов'язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо вимога по купленій валюті перевищує обсяг зобов'язань. 
Виконуючий банк - банк, що прийняв від банку-емітента акредитив та дав згоду виконувати виплати на користь постачальника, на якого він виставлений
Відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі – продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.
Використовується  центральними банками для купівлі – продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу -зменшується. 
Власний капітал (кошти) банку це статутний та резервний фонди,  економічного стимулювання, інші спеціальні фонди та нерозподілений прибуток
Г
Гарантійний лист - письмовий документ, за допомогою якого оформляється гарантія
Гарантія це письмове зобов’язання третьої сторони сплатити борг за позичальника, якщо той не зможе цього зробити сам
Графік повернення позички це документ, в якому зазначені суми і дати повернення заборгованості банку. 
Грошовий мультиплікатор -  процес створення нових банківських депозитів на основі додаткових резервів, що надійшли в систему ззовні. В результаті мультиплікації обсяг нових депозитів значно перевищує суму додаткових резервів, що надійшли в систему
Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.
Грошово-кредитна політика - сукупність заходів  центробанку, спрямованих на регулювання пропозиції (маси) грошей
Д
Дебіторські рахунки  це рахунки бухгалтерського балансу, на який обліковується розрахунки між постачальником та покупцем продукції і послуг, що ще не закінчені
Депозитний процент - норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам по їх депозитах
Депозитний сертифікат цінний папір, що використовується юридичною особою для оформлення своїх депозитів в банку
Депозитні операції - операції, що проводить банк, коли залучає кошти клієнтів
ДЕПО-рахункирахунки, на яких ведеться облік придбаних цінних паперів. Вони належать до позабалансових рахунків. 
Дисконтоблік векселів і обліковий про цент, що стягується банками при обліку векселів
Додатковий капітал це грошові кошти, що доповнюють загальний власний капітал
Документарне
Фото Капча