Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Господарсько-фінансовий напрям у діяльності керування ДНЗ

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
360 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз фінансово-господарської  діяльності ясел-садка № 33 «Золотий ключик»
1.1. Сфера та організація діяльності ДНЗ, організація виховного процесу
1.2. Організація адміністративного та господарсько-фінансового управління ДНЗ № 33
1.3. Планування господарсько-фінансової діяльності
Висновки до першого розділу
2. Обгрунтування моделі стратегічного планування фінансово-господарської діяльності днз № 33 «Золотий ключик»
2.1. Визначення місії та цілей фінансово-господарського управління дошкільного навчального закладу № 33 «Золотий ключик»
2.2. Оцінка і аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища
2.3. Розробка фінансово-господарської стратегії ДНЗ № 33
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Актуальність вдосконалення фінансово-господарського управління дошкільним навчальним закладом (ДНЗ) зумовлена сучасними соціально-культурними умовами, які характеризуються зміною парадигми дошкільної освіти (перехід від навчально-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої моделі виховання) та орієнтацією на освітні запити дітей і батьків, що передбачає створення різних типів навчальних закладів, здійснення постійного освітнього маркетингу (аналіз попиту на освітні послуги, формування позитивного іміджу ДНЗ), впровадження педагогічних та організаційно-управлінських інновацій (національна доктрина розвитку освіти в україні у ХХІ ст., Закон України «Про дошкільну освіту»).

Разом з тим ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань вчених і практикою здійснення дошкільної освіти свідчать про недостатній рівень управлінської компетентності керівного складу ДНЗ. Це можна пояснити тим, що багато керівників ДНЗ «вийшли з вихователів»: адже поки ще немає вищих навчальних закладів, що здійснюють цілеспрямовану підготовку завідувача дошкільного закладу, а отже, колишньому вихователю доводиться переважно самостійно освоювати «науку управління».

На сьогодні у системі дошкільної освіти України склалася тенденція дефіциту рекомендацій з фінансово-господарського управління. Тому актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що на цей час існує гостра потреба в розробці фінансово-господарського планування діяльності дошкіль-них навчальних закладів шляхом інноваційної екстраполяції світового досвіду стратегічного менеджменту, апробації і використання новітніх технологій, яке може стати важелем для більш ефективного розвитку дошкільної освіти. Всі ці пріоритетні напрямки діяльності повинні мати своє відображення в плануванні, яке потребує принципових змін в світі актуалізації впровадження стратегічного менеджменту в систему освіти.

Об’єкт дослідження – система управління дошкільним навчальним закладом в Україні.

Предмет дослідження – поняття, процес і особливості господарсько-фінансового управління в умовах керівництва дошкільним навчальним закладом.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити процес вдосконалення господарсько-фінансового управління в умовах керівництва дошкільним навчальним закладом на прикладі ДНЗ № 33 «Золотий ключик» в м. Рівне.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження слід сформулювати його завдання:

 • з’ясувати сферу організації діяльності ДНЗ, організація виховного процесу;
 • окреслити особливості організація адміністративного та господарсько-фінансового управління ДНЗ № 33;
 • проаналізувати процес планування господарсько-фінансової діяльності;
 • обгрунтувати модель стратегічного планування фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 33 «Золотий ключик».

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлений специфікою організації управлінської діяльності в умовах дошкільної освіти, що впливає на процес розвитку стратегії організації. кожного її члена. Зокрема, теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми зумовило використання загальнонаукових методів: аналізу і синтезу, діяльнісно-структурного аналізу, абстрагування й узагальнення, аналогії, методів менеджменту (неповний SWOT-аналіз), методів анкетування тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. Обсяг роботи склав 49 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад».
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III, 11.07.2001.
 3. Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”. 
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу».
 5. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. – Л.: Світ, 1995. – 340 с. 
 6. Артемова Л.В. Національний дитячий садок на Україні // Дошкільне виховання. – 1991. - № 6. – С.11-13.
 7. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом: Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, слушателям ИПК, родителям, работникам образования. – М.: АСТ, 1997. – 394 с.
 8. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. // Дошкільне виховання, 2002. - №11. – С. 9.
 9. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. - С. 51-55. 
 10. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Логос, 2000. - С. 6-12. 
 11. Денякина Л.А. Новые подходы к управлению деятельности в дошкольном образовательном учреждении. – М.: Новая школа, 1997. – 48 с.
 12. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 2000. – 312 с. 
 13. Інформаційно-методичний вісник: нормативно-правові матеріали з дошкі-льного виховання. Укл.: Чернуха К. М., Бондар О. А. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 240 с.
 14. Карамушка Л.М. Психологія управління. Учебний посібник – К.: Міленіум, 2003. – 304 с. 
 15. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе (Анализ зарубежного опыта). – М.: Знание, 1989. – 154 с.
 16. Колодяжная Т. П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2002. – 128 с. 
 17. Конаржевский Ю.А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976. – 52 с. 
 18. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 272 с. 
 19. Крутій К. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. –Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 1999. – 184 с. 
 20. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 2001. – 176 с. 
 21. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва. - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 1999. – 210 с.
 22. Кузьменко В. Педагогічний менеджмент у системі дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. - №5. – С. 14-15.
 23. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., 2001. – 608 с. 
 24. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения / Авт.-сост. А.А.Федорова. – М.: Астрель, 2003. – 189 с. 
 25. Освітні технології: Навч.-метод посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіхтенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти – К.: А.С.К., 2002. – 255с.Савченко О.Я. Документ, що захищає дитинство // Дошкільне виховання. – 1999. - № 1. – С.3-4.
 26. Освітній менеджмент: Навчальний посібник за ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 512 с. 
 27. Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Менеджмент в освіті: навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 244 с. 
 28. Поздняк Л. Заведующий в системе управления // Дошкольное воспитание. – 1993. – №1. – С. 12-16.
 29. Третьяков П.И. и др. Адаптивное управление педагогическими системами: Учебное пособие / П.И.Третьяков, С.Н.Митин, Н.Н.Бояринцева; Под ред. П.И.Третьякова. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
 30. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. – Харьків, Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – 354 с.
 31. Шаповал Р.В. Специфіка функціонування сучасних дошкільних навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. Єрмакова С.С. –Харків: ХДАДМ, 2007. – № 9. – С.133-135.
10486
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).