Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Громадівський рух в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
86
Мова: 
Українська
Ціна: 
2700 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історія зародження громадівського руху на території України
1.1. Зародження громадівського руху - Петербурзька громада українців
1.2. Становлення громадівського руху в Україні: виникнення Київської громади й реакція царизму
2. Програмні цілі і політична діяльність громад
2.1. Основні ідейно-політичні засади громадівського руху на території України
2.2. Вплив політичних ідей М.Драгоманова на розвиток громадівського руху
2.3. Ідеї громадівського руху на території Галичини
3. Місце і роль громадівського руху у визвольній боротьбі ХІХ ст.
3.1. Київська Стара Громада - лідер національного руху в Наддніпрянській Україні 1870-х рр.
3.2. Криза і крах громадівського руху у 1880-1890-х рр., його наслідки для України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальнісь теми дослідження. Розвиток української державності, становлення громадянського суспільства та правової, соціально-економічної, політичної системи нашої країни обумовлюють необхідність переосмислення творчої спадщини історико-філософської та суспільно-політичної думки України. Філософські погляди українських суспільно-політичних діячів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. мають велике значення для з’ясування закономірностей розвитку українського визвольного руху та долі демократії в українському суспільстві. Подібний історико-філософський аналіз дає можливість переглянути й сучасні історичні процеси, зокрема роздробленість демократичних сил, як однієї з причин дестабілізації у суспільстві. Без сумніву, великого значення набуває аналіз філософських та соціально-політичних поглядів «громадівців», що були яскравими представниками соціокультурного простору України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Звернення до дослідження творчого і політичного спадку «громадівців» актуалізується тим, що через узагальнення досвіду минулих наукових розвідок стає можливим переосмислення та переведення в практичну площину ряду їх ідей та узагальнюючих положень на створення та подальший розвиток української національної ідеї, відтворення української філософської традиції та спадкоємності головних засадничих положень, які відповідають світогляду українців. Суттєвим тут постає аналіз ролі ідей громадівців у становленні громадянського суспільства в Україні, особливо в ході конституційних процесів, які набули розвитку в період формування незалежної української держави; обгрунтування філософської позиції ненасильницького способу боротьби за національне визволення, притаманного українській політичній традиції.

Ступінь розробки проблеми. Дослідженню діяльності та творчої спадщини «громадівців» присвячено досить багато наукових праць. Відомо чимало джерел та праць різного характеру: спогади, щоденники, епістолярія, автобіографії, документальні матеріали, монографії, статті, повідомлення тощо. Особливо активно ця проблема досліджувалася в перші три десятиліття та 60-і роки ХХ ст. Необхідно відзначити також і пожвавлення у вивченні цієї теми після здобуття Україною незалежності. У публікаціях джерел, наукових творах авторів різних ідейних напрямів йдеться про окремі періоди, явища, сюжети, організації і діячів українського національного руху. 

Першими спробами висвітлення цього історичного періоду стали дискусії пореформенної доби. Значний дослідний інтерес має спадщина українських діячів В. Антоновича, Б. Грінченка, М. Драгоманова, П. Житецького, М. Костомарова, П. Куліша, І. Франка, С. Подолинського та ін. Праці цієї доби грунтуються на публіцистичних роздумах, особистих враженнях і спогадах авторів та інших сучасників подій, на опублікованих матеріалах політичних процесів, пресі тощо. Більшість авторів робили спробу осмислити витоки та особливості українського народництва, філософського підгрунтя «українофільства», намітити певні етапи його розвитку, внутрішні ідейні тенденції. 

Від початку ХХ ст. дана проблема стає предметом концептуальних студій представників національно-демократичної інтелігенції. Особлива роль належить М. Грушевському, який вперше чітко окреслив українське народництво, розробив оригінальну концепцію цього історичного явища, виділив основні етапи його розвитку, визначив сутність та особливості ідеології й діяльності. 

Наступним етапом вивчення даної проблематики став період від 1917 р. до початку 1930-х рр. У цей період можна виділити праці таких українських істориків національно-демократичного напряму як М. Гніп, В. Міяковський, О. Мицюк, А. Михалевич та ін. Поряд із проблемами українського демократичного руху, ідеології та діяльності українських Громад пореформенної доби, історики та філософи розпочали вивчення революційно-народницьких гуртків, взаємозв’язків українських і російських народників. 

Необхідно зауважити, що утвердження тоталітарного режиму в Радянському Союзі негативно позначилося на подальшому вивченні цього питання, серйозна наукова робота була згорнута, а суть підмінялася ідеологічними догмами. І лише з середини 1950-х рр. вивчення народницької проблематики і громадівства відновлюється у працях таких українських вчених як у А. Волощенко, В. Дмитриченко, А. Катренко, М. Рудько, П. Манзенко, В. Сокуренко та ін. Вони зробили важливий внесок в історіографію цього суспільного руху в Україні, зокрема, виділили етапи та особливості «ходіння в народ», простежили перехід до політичної боротьби, висвітлили видавничу діяльність, «народницькі» судові процеси тощо. Проте за умов ідеологічної монополії годі було сподіватися на відхід досліджень від марксистсько-ленінської методології. 

Лише за часів «перебудови» в історіографії та філософії було визнано, що велика кількість загальних висновків щодо проблем громадівського руху в Україні не достатньо висвітлені в спеціальних монографічних працях, не визначені їх чисельність, спеціальний склад, політична сутність тощо. На загальному фоні політичної та ідеологічної заангажованості офіційної радянської історіософії слід відзначити оригінальні дослідження цієї проблеми предствників української діаспори - М. Антоновича, Дж. Грабовича, П. Мірчука, О. Пріцака, Р. Шпорлюка, Ю. Бойка, тривалий час недоступних широкому загалу в метропольній Україні. За останні роки з’явилося ряд оригінальних історичних та історико-філософських розвідок В. Горського, В. Дмитриченка, В. Довговича, О. Забужко, Л. Іванової, Р. Іванченко, Г. Касьянова, А. Катренка, О. Козирєва, О. Кухарчука, А. Пашука, М. Палієнко, Ю. Пінчука, С. Світленка, О. Супронюк та ін.

У загальному контексті обраної теми дисертаційного дослідження заслуговують на увагу матеріали та документи українського правозахисного руху 50-80-х років та сучасні наукові дослідження творчої спадщини правозахисників, пов’язаних з українською традицією ненасильницького руху опору, що був означений як характерно український спосіб боротьби за національне визволення з часів Кирило-Мефодіївського братства та його їдейних спадкоємців - «громадівців».

І. Огородником та В. Огородником, М. Русином, Ю. Федівим концептуальне осмислення творчості громадівців введено до висвітлення в підручниках та навчальних посібниках з історії української філософії.

В цілому всі опрацьовані джерела можна розділити на такі групи:

 • власне, першоджерела, творча спадщина «громадівців» та їхніх ідейних спадкоємців;
 • історична література;
 • історико-філософські дослідження ідей «громадівців»;
 • суспільно-політичні та політологічні джерела. 

Водночас доводиться констатувати той факт, що вони функціонують самі по собі, без їх системного взаємозв’язку. Вказане актуалізує поглиблене дослідження творчого спадку «громадівців», окреслюючи мету та завдання теми дослідження.

Метою дипломної роботи є здійснення системного аналізу причин зародження, соціально-політичних поглядів та ролі українських «громадівців» в історико-філософському аспекті зі з’ясуванням впливу їх провідних ідей на життя України досліджуваного періоду. 

Досягнення зазначеної мети пов’язується з розв’язанням наступних завдань:

 • провести історіографічний огляд проблеми громадівського руху;
 • з'ясувати причини зародження громадівського руху;
 • дослідити   становлення   громадівського  руху  в   Україні,   зокрема, виникнення Київської громади;
 • визначити оновні ідейно-політичні засади громадівського руху;
 • оцінити    вплив    політичних    ідей    М.Драгоманова    на    розвиток громадівського руху;
 • охарактеризувати розвиток ідей громадівського руху на території Галичини;
 • провести аналіз причин кризи і краху громадівського руху у 1880-1890-х pp., його наслідків для України.

Об’єктом дослідження є діяльність українських громад середини ХІХ.

Предметом дослідження є суспільно-політична творча спадщина представників громадівського руху, особливості громадівських течій на Наддніпрянщині, півдні України і Галичі.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є ідея синтетичного теоретизування із застосуванням філософських та загальнонаукових методів: принципів об’єктивності, системності, історизму, наукової компоратистики. Джерелознавчу основу дослідження становлять праці «громадівців», нормативні та законодавчі акти, історичні документи, розробки таких відомих громадознавців як М. Антонович, Ю. Бойко, А. Волощенко, М. Гніп, В. Горський, В. Дмитриченко, В. Довгович, Р. Іванченко, А. Катренко, А. Пашук, М. Палієнко, Ю. Пінчук, М. Рудько та ін. 

Наукова новизна дослідження полягає у здійсненні системного аналізу соціально-політичних поглядів українських «громадівців» в історико-філософському аспекті з виявленням впливу їх провідних ідей на політичне і культурне життя України перехідного періоду.

Практичне значення результатів. Матеріали дисертації можуть бути використані в лекційних курсах і на семінарських заняттях з історії української філософії, соціальної філософії, політології, соціології, історії та інших гуманітарних дисциплінах, у спецкурсах для студентів та слухачів вищих закладів освіти з підготовки державних управлінців.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Повний обсяг роботи становить 96 сторінок, список літератури містить 70 джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя // Безпека життєдіяльності. – К, 2006 - № 12 – с. 26-27.
 2. Антонович Марко. З історії громад на рубежі 1850-1860-х років // Київська старовина. - 1998. - №2. - С.33-35.
 3. Архів Михайла Драгоманова. - Том І. Листування Київської старої громади з М. Драгомановим (1870-1895). - Варшава, 1938. - 414 с. 
 4. Барвінський О. Спомини з мого життя. Друга часть. Образки з громадянського і письменського розвитку русинів від 1871-1888 р. з додатком споминів про М. Лисенка. - Львів, 1913. - 610 с.
 5. Бельмега В. Громадівський рух на Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. – К.: КНЕУ, 2004. – 136 с.
 6. Бойко О.Д. Iсторiя Украiни. - К.: Видавничий центр «Академiя», 1999. - 568 с.
 7. Болдирєв О. В. Політичний світогляд українських громад другої пол. ХІХ ст.: Дис...канд. політ. наук. 23.00.01 / Одеський ун-т ім. І.І.Мечникова - О., 1995. - 173 с.
 8. Борисенко В. Й., Левченко І. М. Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825- 1860 рр / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. - 108 с.
 9. Бучко Г. І. Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ - перша половина ХІХ ст.): Дис... канд. філос.: 09.00.05 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 185 с.
 10. Волощенко А. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років ХІХ ст. - К., 1974. - 334 с. 
 11. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-ті рр. ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Історичні студії на пошану Феодосія Стеблія. Львів, 2001. - 324 с.
 12. Грушевський М. Ілюстрована історія України-Руси-К., 1992. - 642 с.
 13. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу. - К.: Либидь, 1991. - 398 с.
 14. Дмитренко С. М. Громадсько-педагогічний рух на Україні (40-і роки ХІХ століття). - К., 1997. - 58 с.
 15. Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. - Прага, 1942. - С. 75-76. 
 16. Дорошенко Д. Нарис iсторii України. – видання 2-е. - Київ-Мюнхен, 1991. - 238 с.
 17. Драгоманов М. Літературно-суспільні партії в Галичині (до року 1880) / (пер.з рос.). - Львів, 1904. - 63 с.
 18. Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм. – К. : Дніпро, 1991. – 210 с.
 19. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867-1877) // Літературно-публіцистичні праці. В 2 т. - К., 1970. - Т.2. - С.157.
 20. Драгоманов М.П. Діалоги про українську національну справу. – К.: Либідь, 1994-206 с.
 21. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : У двох томах. – К.: Наукова думка, 1970.- т.1-596 с.
 22. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : У двох томах. – К.: Наукова думка, 1970.- т.2-605 с.
 23. Дробот І. Соціалізм М. Драгоманова // Пам’ять століть. – 2003 р. - №5. - с.38-41. 
 24. Дудченко Г.М. Кирило-Мефодіївське товариство в публіцистичній та науковій спадщині М. Драгоманова // Український історичний журнал. – 2003 р. - № 3. - с. 88-93.
 25. Енциклопедія історії України / НАН України, Інститут історії України. Роб. зошит. 3. - Київ, 2002. Статті: Вечерниці. - С. 58; Вістник для русинів Австрійської держави. - С. 108.
 26. Епізод з історії поширення російських панславістських ідей у Габсбурзькій монархії (1868 рік) // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 2002. - Вип. 37. - Ч. 2. - С. 106-118. 
 27. З історії київської української громади. Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах (з його посмертних паперів) // Записки НТШ. - T. CXVІ. - Львів, 1913. - С. 178-183. 
 28. Зайцев Ю. Iсторiя України. - Вид. 2-ге, зi змiнами. - Львiв, 1998. - 488 с.
 29. Зеров М. Літературне життя 60-х рр. "Основа" // Твори: В 2 т. - К.: Дніпро. - Т.2. - С.218.
 30. Іванова Л. Г, Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія / Міжнародний ін-т лінгвістики і права. - К., 1999. - 126 с.
 31. Ідейно-політична програма ранніх народовців (перша половина 60-х років XІX ст.) // Наукові зошити історичного факультету / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. Вип. І. Львів, 1997. - С. 59-62.
 32. Історичні постаті України: Історичні нариси / О.В.Болдирев. - Одеса: Маяк, 1993. - 384 с.
 33. Катренко А. М. Український національний рух XIX століття / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 1998. - Ч. 2: 60-90-ті роки ХІХ ст. - 190 с.
 34. Катренко А. М. Український національний рух XIX століття. Ч. 2. 60 - 90-ті роки XIX ст. / А.М. Катренко ; М-во освіти України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. - 189 с.
 35. Катренко А.М. Український національний рух. - К.: Веста, 1999. – 344 с.
 36. Качкан В. А. Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.): Навч. посіб.-хрестоматія / НАН України; Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики; Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника. - Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2005. - 416 с.
 37. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885): В 2 т. - К., 1995. - Т.2. - С.455.
 38. Лисяк-Рудницький І. Перша українська політична програма: "переднє слово до "Громади" Михайла Драгоманова // Історичне есе.: В 2 т. - К.: Основи, 1994. - Т.1. - С.362.
 39. Міяковський В. Революційні відозви до українського народу 1850-1870 р.р.: З матеріялів "Нашого минулого". - К.: Держ. вид-во, 1920. - 77 с.
 40. Назаревський О. До історії київської громади 1870-х років // За сто літ. - збірка., кн. 5. - Харків-Київ, 1930. - С. 208-212.
 41. Палієнко М. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житті України (Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). - Київська старовина. - 1998. - №2. - С.53.
 42. Палієнко М. Київська Стара Громада: історичний аспект діяльності (Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Київська старовина. - 1998. - №2. - С.70.
 43. Питання української національної ідентичності у громадсько-політичному житті Галичини в 1860-1867 роках // ІІІ Міжнар. конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. / Історія. Ч. 1. Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Харків: Око, 1996. - С. 112-118.
 44. Побірченко Н С. Бібліографія педагогічної спадщини членів українських громад (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). - К.: Науковий світ, 2000. - 125 с.
 45. Побірченко Н. С. Короткий біографічний словник членів Київської старої громади (друга половина ХІХ- початок ХХ століття). - К., 1999. - 72 с.
 46. Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині ХІХ- на початку ХХ століття: У 2 кн.. - К.: Науковий світ, 2000. – 380 с.
 47. Побірченко Н. С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). - К.: Науковий світ, 2002. - 331 с.
 48. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т 2.- К: Либідь, 1993. - 608 с.
 49. Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1870-х pp. в добу тимчасових генерал-губернаторів. // За сто літ: збірка, кн. 1. - К., 1927. - C. 163-164. 
 50. Світленко С. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ ст. Теоретичні проблеми джерелознавства та історії» - Дніпропетровськ: Навчальна книга, - 1999. – 321 c.
 51. Світленко С. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років: аналіз джерел архівних фондів Росії. - Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 195 c.
 52. Світленко С. Українські громади другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (Особливості ідеології та діяльності) // Київська старовина. - 1998. - №2. - С.9
 53. Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Аналіз публікацій документальних джерел: Програми. Статути. Прокламації. Законодавчі акти. Позасудове діловодство. Судово- слідчі джерела. — Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1995. — 240 с.
 54. Стельмах С.  Михайло Драгоманов – історик і громадський діяч // Історичний календар 2001 – с. 349.
 55. Субтельний О. Україна: історія. - К: Либідь, 1993. - 720 с.
 56. Сухий О. М. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ- початку ХХ ст. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. - 2.вид., доп. - Л., 1999. - 226 с.
 57. Трубенко Л. Б. Перші кроки соціалістичного руху в Галичині //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - К., 2001. - Вип. 37. - С.68-69.
 58. Трубенко Л. Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - К., 2002. - Вип.41. - С.260-264.
 59. Трубенко Л. Б. Початок соціалістичного руху в Галичині у другій половині ХІХ століття //Вісник КНУКіМ: Зб. наук праць. - Вип.3/ Київський національний університет культури і мистецтв. - К., 2001. - Серія «Філософія». - С.142-149.
 60. Трубенко Л. Б. Сергій Подолинський про походження, суть та функції держави //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - К., 2000. - Вип. 32. - С.81-82.
 61. Трубенко Л. Б. Утворення та діяльність українських «Громад» у другій половині ХІХ століття //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - К., 2002. - Вип.47. - С.5-14. Історія Української РСР: У 8 т., кн. 10. - К.: Наукова думка, - 1978. -  734 с.
11060
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).