Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гроші та кредит

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
369
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
 
ЗАТВЕРДЖУЮ:_______________
Заст. директора з НР Т.Ю.Демченко
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
«Гроші та кредит»
 
 
2012 
 
Теоретичний посібник  з дисципліни «Гроші та кредит ». Розробив викладач: О.О. Куропаткіна  – Горлівка: ГМК, 2013. – 353 с
 
Викладені теоретичні основи навчального матеріалу з курсу «Гроші та кредит » у вигляді тематичних лекцій за блоками змістовних модулів відповідно робочій навчальній програмі дисципліни за денною формою навчання. Зміст теоретичного посібника містить теоретичний матеріал для лекційних занять та винесений на самостійне опрацювання студентами із відповідними позначками. 
Призначений для використання при організації аудиторного навчального процесу та самостійному опрацюванні програмного матеріалу студентами галуззі знань 0305 « Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання.
 
Рецензенти: 
Н.В.Горбатовська, викладач ГМК обліково – економічних дисципліни , спеціаліст вищої категорії
Т.М.Кулик, викладач ГТ Дон НУ обліково – економічних дисципліни , спеціаліст вищої категорії
 
Ухвалено до використання на засіданні комісії фахової підготовки за галуззю знань «Економіка та підприємництво» 
 
Протокол № __ від 2013. ___.____
Голова циклової комісії __________________  Н.В.Горбатовська
 
ЗМІСТ
                                                        
Передмова6
Змістовий модуль 1 “Гроші”8
Тема 1.1 Сутність і функції грошей8
1 Економічна сутність грошей та концепції їх походження8
2 Сутність та види грошей.12
3 Функції грошей22
Тема 1.2 Гроші в перехідній економіці ( на самостійне вивчення)38
1Роль грошей в економіці країни38
2 Використання грошей у трансформаційній економіці41
Тема 1.3 Грошовий ринок44
1 Сутність та специфіка функціонування грошового ринку44
2 Структура грошового ринку50
3 Попит на гроші54
4 Пропозиція грошей62
Тема 1.4 Теорії грошей та інфляції73
1 Металістична теорія грошей73
2 Номіналістична теорія грошей75
3 Кількісна теорія грошей77
4 Теорії інфляції81
Тема 1.5 Грошова система84
1 Грошова система: сутність  та основні її елементи84
2 Структура грошової системи90
3 Грошовий обіг101
Тема 1.6 Основні типи грошових систем ( на самостійне вивчення )111
1 Типи класифікацій грошових систем111
2 Еволюція грошових систем112
Змістовний модуль 2 «Фінанси»
Тема 2.1 Поняття і сутність фінансів
1 Сутність фінансів, їх ознаки114
114      
2 Види і характеристика фінансових відносин120
3 Функції  та роль фінансів у суспільстві123
Тема 2.2 Необхідність ,сутність та органи валютного регулювання ( самостійне вивчення)126
1 Поняття валюти та валютний курс 126
2 Валютні операції 129
3 Валютне регулювання 134
4 Міжнародні валютні системи 137
5 Валютна політика НБУ143
Тема 2.3 Валютний ринок150
1 Міжнародний валютний фонд150
2 Валюта та її конвертованість154
3 Види валютних курсів 156
4 Міжнародна валютна система 160
Тема 2.4 Фінансова система172
1 Поняття та склад фінансової системи 172
2 Фінансова система України175
Тема 2.5 Фінансовий контроль 180
1 Поняття фінансового контролю180
2 Види і методи фінансового контролю183
Тема 2.6 Кількісна теорія грошей200
1 Металістична теорія грошей200
2 Номіналістична теорія грошей202
3 Кількісна теорія грошей204
Тема 2.7 Кредит у ринковій економіці209
1 Кредит: принципи і функції208
2 Межі кредиту213
3 Порядок видачі та погашення кредиту216
4 Роль кредиту в умовах ринкової економіки216
5 Міжнародний кредит217
Тема 2.8 Фінансові посередники грошового ринку223
1 Фінансові посередники: сутність та види223
2 Функції фінансового посередництва225
3 Небанківські фінансові установи229
Змістовний модуль 3 Кредит238
Тема 3.1 Теорії кредиту238
1 Натуралистична теорія кредиту236
2 Капіталоутворююча теорія кредиту 237
3 Марксистська концепція теорії кредиту 238
Тема 3.2: Центральні банки244
1 Центральний банк: сутність, функції244
2 Операції НБУ246
3 Грошово–кредитна політика центрального банку247
4 Валютна інтервенція248
Тема 3.3: Комерційні банки253
1 Сутність і функції комерційних банків253
2 Пасивні операції КБ256
3 Активні операції КБ260
4 Фінансові послуги КБ263
Тема 3.4 Міжнародні операції комерційних банків266
Тема 3.5 Кредитна система271
1 Поняття  кредитної системи271
2 Роль кредитної системи в економіці272
3 Спеціалізовані кредитно–фінансові інститути277
Тема 3.6 Організація та порядок кредитування283
1Банківський кредит та його класифікація283
22 Умови та порядок укладення кредитної угоди283
33 Засоби захисту від кредитного ризику285
44 Етапи процесу кредитування294
5 Способи нарахування відсотків за кредитами303
Тема 3.7 Міжнародний кредит313
1 Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах313
2 Форми та види міжнародного кредиту313
3 Міжнародні валютно–фінансові організації323
Тема 3.8 Ринок цінних паперів333
1Загальна характеристика
Фото Капча