Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гроші у ринковій економіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Функції грошей
2. Грошова одиниця японії – ієна
Висновки
Список використаних джерел
  
Вступ
 
У літературі існує безліч різних визначень грошей, які значно відрізняються одне від одного. Під грошима часто розуміється все те, що звичайно приймається в обмін на товари і послуги; продукт угоди між людьми; товар особливого роду, що виконує роль всезагального еквівалента; те, що використовується як гроші. Л. Харріс визначає гроші як “будь який товар, що функціонує як засіб обігу, лічильна одиниця і засіб збереження вартості”, Р. Барр пише, що “гроші можуть бути визначені як засіб обміну, загальноприйнятий у даному платіжному співтоваристві”, С. Фішер, Р. Дорнбуш та Р. Шмалензі вважають ключовим моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: “Гроші – загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін за товари і послуги, а також при оплаті боргів”. Яскравим прикладом суто функціонального підходу в цьому питанні слугує визначення К. Р. Макконелла і С. Л. Брю: “Гроші – це те, що гроші роблять. Усе, що виконує функції грошей і є гроші”.
З точки зору поглиблення сутності грошей, усі визначення можна об’єднати в дві великі групи – у відповідності з двома основними підходами: логіко-історичним і функціональним. Перший з них намагається з’ясувати сутність грошей через вивчення історії їх розвитку, а другий визначає гроші через їх функціональні форми, не порушуючи питання про їх глибшу основу. Але ці два підходи є альтернативними лише історично, в рамках наукових шкіл, які склалися. Тим часом за своєю сутністю вони можуть бути об’єднані та доповнювати один одного.
У реефраті розглянемо основні функції грошей в ринковій економіці, яка розпочинається з товарообміну. Звичайно, історично товарообмін не був першою формою обміну, оскільки до нього, як найвизначніші на той час, існували обмін діяльністю і нееквівалентний продуктообмін. Але саме з товарообміну розпочинається власне функціональність грошей.
 
1. Функції грошей
 
Гроші в економіці світу мають величезне значення і виконують багато функцій. Основні функції грошей та їх призначення розглянуто в таблиці:
Функції грошей Призначення
Міра вартості Слугують еквівалентом вартості всіх товарів
Засіб обігу Слугують посередником в обмiні, стимулюють обмін товарів
Засiб створення скарбiв (нагромадження) Виступають як резерв багатства, регулюють грошовий обіг
Засіб платежу Забезпечують погашення боргових зобов' язань
Світові гроші Виступають як:
мiжнародний засiб платежу;
загальний купівельний засiб;
сприяють матерiалізацiї багатства. 
Функція мiри вартостi виражає вiдношення товару до грошей як до загального еквівалента. Отже, грошi реалізують функцію мiри вартостi ідеально, тобто на основi мисленного прирiвнювання товару, що продається, до уявної кiлькостi грошей. Однак для визначення ціни товарів цього недостатньо. Потрiбний масштаб (стандарт вартості) для їх порівняння або одиниця вимiру матеріальної субстанції загального еквiвалента.
Вимiряти величину вартостi товарів у грошах, дати її кількісну оцінку можна саме з допомогою масштабу цін, який забезпечує якiсну єднiсть об’єкта (товари) і засобу вимiру (гроші). Це обумовлює ще одну принципову особливість функції мiри вартостi: вона реалiзується лише в органічному поєднаннi з масштабом цін. При цьому наголосимо: якщо міра вартостi – економічна функція грошей, що не залежить вiд волi держави, то масштаб цін – суто технiчна функція грошей. Він має юридичний (декретний) характер, залежить від волi держави і слугує для вираження не вартостi, а ціни товару. Через масштаб цін ідеальна, уявна ціна товару як показник величини вартості перетворюється у прейскурантну, або ринкову, ціну, виражену в нацiональних грошових одиницях.
Отже, гроші виступають у ролі масштабу вартості та рахункової одиницi, що дає можливiсть здійснювати економiчний облiк національного продукту.
Для того щоб бути засобом обігу, гроші мають користуватися загальним визнанням суб’єктiв ринку. Йдеться про суспiльне визнання здатності грошей виконувати функцію посередника обміну товарів. Зауважимо, що суспiльне визнання можливе лише за умови, коли гроші здатнi виражати вартiсть, а точнiше – виконувати функцію збереження вартості.
Гроші успішно виконують цю функцію доти, доки їхня вартiсть (купiвельна спроможнiсть) залишається відносно стабільною. Суб’єкти ринку беруть гроші в обмiн на товари чи послуги, оскільки переконані, що вони в будь-який момент зможуть обмiняти їх на еквiвалентні матерiальнi блага. і навпаки, знецінення грошей викликає у суб’єктiв ринку недовiру до їхньої купiвельної спроможності та бажання швидше обмiняти їх на товари, що стимулює ажiотажний попит. Водночас учасники бізнесу вважають доцiльнiшим вдатися до бартерного обміну, нiє продати свої товари за грошi, які мають тенденцію до різкого знецiнення.
Важливою ознакою функції грошей як «засобу обігу» є те, що завдяки грошам товарний обмін розпадається на два самостійні акти -продаж і купівля, які можуть відокремлюватися у просторі і в часі. А це вносить суттєвi змiни у ринковi вiдносини:
по-перше, як засіб обігу гроші дають змогу суспiльству уникнути незручностей бартерного обмiну. Вони значно спрощують товарний обмін, економлять ресурси i час обмiну товару на товар, а відтак сприяють економії витрат обігу;
по-друге, розриваються вузькi межі бартерного обмiну. Власник грошей за проданий товар може перенести купiвлю іншого товару на майбутнє чи на інший ринок, або взагалi використати їх за іншим призначенням. Все це стимулює розвиток пiдприємницької дiяльностi та спецiалiзації виробництва;
по-третє, на відміну вiд бартерного обмiну, де єдиноможливою метою є обмін споживних вартостей, товарний обіг вiдкриває можливiсть для нагромадження грошей як вартості в її абстрактній формi, що сприяє процесу розширеного відтворення.
Основний змiст функції засобу платежу полягає в тому, що грошi погашають вартiсть товарів, якi були продані в кредит. Грошi тут функціонують:
по-перше, як мiра вартостi пiд час визначення контрактної ціни реалiзованих товарів, тобто грошi визначають суму боргу, яку покупець зобов’язаний погасити у визначений строк. Грошi тут є «образом» товарних вартостей;
по-друге, грошi функцiонують як ідеальний засiб платежу. Внаслідок цього звужується сфера використання грошей як засобу обігу і виникає потреба в грошах для погашення боргiв, тобто функцiонування грошей у ролі засобу платежу, сфера використання яких в умовах ринку невпинно розширюється. Як платiжний засіб грошi стали здiйснювати самостiйний рух без прямого зв’язку з обігом товаров, обслуговувати однобiчний рух вартостi в процесi розширеного вiдтворення;
по-третє, на основi обігу боргових зобов’язань виникла принципово нова форма грошей – кредитнi.
Нагромадження грошей має таке призначення: збереження вартостi; створення резерву платiжних засобiв; розширення виробництва й одержання додаткового прибутку. Спочатку нагромадження грошей мало лише одну визначену цель – збереження вартості. Для цього достатньо було уречевити вартiсть у звичайних кусках чи зливках дорогоцiнного металу і добре зберiгати їх на випадок рiзних соціально-економiчних потрясінь. У такій формi нагромаджувалося абстрактне, загальне багатство, що називалося скарбом.
Майже кожна країна має свої власні гроші, які носять назву національної валюти.
Країни Азії Африки та Латинської Америки володіють низкою колективних валют, бiльшiсть із яких перебуває на стадії зародження як мiжнароднi рахунковi одиниці. Однак такі з них, як арабський розрахунковий динар Арабського валютного фонду, андське песо Андського пакту, за багатьма параметрами аналогічнi СДР і ЕКЮ, а франк КФА обслуговує одночасно внутрiшнiй і зовнiшнiй оборот країн-учасниць.
Застосування нацiональних валют у мiжнародному оборотi породило одну з основних суперечностей сучасної міжнародної валютної системи. З цьога приводу американський економiст Р. Трiффiн зазначив, що використання національних валют у ролі світових грошей насправдi є внутрiшнiм дестабiлізатором мiжнародної валютної системи.
Колективнi валюти використовуються пiд контролем мiжнародних валютних органiзацiй, що забезпечує їм більшу стiйкiсть, бiльшi переваги в ролi мiжнародних платiжних засобів порівняно з національними валютами. З простих рахункових одиниць вартості вони поступово стають валютою.
 
2. Грошова одиниця японії – ієна
 
Ієна (яп. ₪ – єн) – грошова одиниця Японії, одна з основних резервних валют світу після долара США і євро. Символ: ¥.
 
Банкнота номіналом 10000 ієн
Зараз у вільному обігу присутні монети номіналами:
1 ієна;
5 ієн;
10 ієн;
50 ієн;
100 ієн;
500 ієн;
і банкноти номіналами:
1000 ієн;
2000 ієн;
5000 ієн;
10 000 ієн.
Ієна була введена у 1872 році, через короткий проміжок часу після Реставрації Мейдзи, як заміна складній грошовій системі періоду Едо. Були також введені роздрібні одиниці:
1) сен = 1/100 ієни;
2) рін = 1/1000 ієни.
Сен і рін були вилучені з обігу в 1954, однак поняття «сен» і дотепер використовується у фінансовому світі. Нова валюта мала золотий стандарт: 1 ієна = 1, 5 м золота. Згодом Японія не раз скасовувала і знову вводила золотий стандарт залежно від економічної ситуації.
Ієна має і стародавнє, «поважне» ієрогліфічне зображення – ¥.
На початок жовтня 2006 року курс ієни стосовно основних світових валют становив:
1 долар США – близько 112 ієн;
1 євро – близько 144 ієн;
1 фунт стерлінгів – близько 210 ієн.
Для оцінки «реальної « вартості ієни можна привести як приклад наступні розцінки:
зняти квартиру в Токіо коштує 30 тис. ієн і вище.
витрати на їжу в день – мінімум 2000 ієн.
первинний огляд у лікаря в Токіо обходиться в середньому 2-3, 5 тис. ієн.
 
Висновки
 
Гроші – це все те, що може бути використане як засіб платежу, оплата боргу, що не втрачає своєї цінності при поділі і може накопичуватись. Інакше кажучи, гроші – це загальна одиниця вартості товарів чи послуг. Гроші можуть класифікуватись за грошовими системами (метало-грошового обігу і паперово-кредитного грошового обігу), за концепціями (раціоналістична, еволюційна, функціональна), за способами розрахунку (готівкові, безготівкові), тощо. Гроші не є товаром, а є кінцевою продукцією, що постійно виробляється як результат витрат суспільного часу.
Основними функціями грошей є міра вартості, засіб обігу, засіб утворення скарбів, засіб платежу, світові гроші. Кожна з цих функцій може бути розкрита через дрібніші функції (під функції) та інтегрована в загальніші. У процесі ж товарно-грошового обігу виникають різні представники грошей, що реалізують якусь конкретну функцію або їх комбінації.
Слабкість і сила національних валют виражаються в тому, як вони виконують свої функції. Нестабільність гривні як національної валюти України заважає їй бути повноцінною мірою вартості. Саме тому у нашій державі для визначення вартості того чи іншого товару або послуги використовують долар США (у НБУ розрахунки ведуться в ЕКЮ). Я вважаю, що це – не нормальне явище, хоча усвідомлюю те, що поки інакше чинити неможливо через високу ступінь залежності України від наданих кредитів та нестабільність курсу національної грошової одиниці. На сьогодні, на мою думку, найнадійнішим виразником багатства залишається золото. Це відбувається тому, що ціна золота в основних валютах на всіх фондових біржах світу, практично однакова.
 
Список використаних джерел:
 
Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К. : Основи. – 1998.
Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати. Економіка України, №2, 1999 р.
Деньги / Под ред. А. А. Чухно. – К., 1997.
Климко Г. Н., Несторенко В. П. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Київ. “Вища школа”, 1994 р.
Кривень В. М. Про природу грошей//Фінанси України, №12, 1996 р.
Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів ВУЗів. Київ, “Академія”, 1999 р.
Фото Капча