Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прояви соціально-психологічної дезадаптації особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми вивчення соціальної дезадаптації особистості
1.1. Визначення поняття "адаптованості" і "дезадаптованості" у психологічній літературі та проблеми психологічної науки
1.2. Механізми соціально-психологічної адаптації і дезадаптації у першокласників
Висновки до І розділу
2. Емпіричне дослідження соціально-психологічних аспектів шкільної дезадаптації першокласників
2.1. Організація і методи дослідження проблеми дезадаптації першо-класників
2.2. Інтерпретація й аналіз результатів дослідження
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Проблема адаптації людини у зв'язку з розробкою концепції способу життя висувається на сьогоднішньому етапі розвитку науки і суспільства у специфічному аспекті: вважається, що у зв'язку з прискоренням процесів зміни навколишнього для людини природного і соціального середовища вона повинна набути здатності до швидкої адаптації до нових умов. Відзначається, зокрема, що зростаючі темпи і масштаби перетворення навколишнього середовища висувають на одне з перших місць у світовій науці проблему адаптації людини до змінних умов середовища. Науково-технічний прогрес систематично підвищує вимоги до ”адаптаційних” (соматичних і психічних) ресурсів людини.

Часта зміна колективів, наприклад: шкільний клас, дружня компанія, нові колеги по роботі - змушує приділяти все більше уваги процесу соціальної адаптації. Успішне входження в колектив є запорукою успішності учня, якщо мова йде про шкільний клас, підвищеній працездатності, якщо ми говоримо про відносини між колегами. Дружня обстановка в класі часто допомагає підліткові позбутися від ряду комплексів. Ефективна соціальна адаптація являє собою одну з передумов до успішної професійної діяльності.

Дитина як особистість перехідного періоду - це індивід, який значною мірою втратив орієнтири у принципах побудови своїх взаємовідносин з іншими людьми, групою, суспільством. Зазначені негативні тенденції яскраво проявляються у молодшому шкільному віці, який є сам по собі критичним з погляду зміни соціального середовища і життєвих установок, тому однією з нагальних проблем як самого індивіда, так і соціуму є пошук ефективних шляхів подолання соціальної дезадаптації, а відтак і тих чинників, які детермінують виникнення цього феномену.

Викладені вище міркування і зумовлюють актуальність поставленої проблеми дослідження.

Проблема дезадаптації достатньо добре досліджувалась а сучасному етапі розвитку наукового пізнання. Питаннями визначення загальних особливостей адаптаційно-дезадаптаційних процесів займалося багато вчених, зокрема, Александровский Ю.А., Асеєв В.Г., Безруких М.М., Ефимова С.П., Березин Ф.Б., Дерманова І.Б., Зотова О.І., Кряжева І.К., Медведев В.І., Налчаджян А.А., Реан А.А., Яніцький М.С. та ін. Проблема дезадаптації дітей до шкільного життя розглядається у роботах таких авторів, як Вострокнутов Н. В., Гуткіна Н.І., Денисенкова Н.С., Беличева С.А., Коробейніков І.А., Кумаріна Г.Ф., Заваденко Н.Н., Прокопьєв А.А., Тріфонов Б.А., Буторіна Н.Е., Ростовцева Е.Е., Казначеєва Л.Ф., Шиляєва Н.В., Сапоровська М.В., Шмельов А.Г. та ін.

Предмет дослідження - адаптація особистості в цілому, різновиди адаптації і дезадаптації, зв'язок адаптації і соціалізації. 

Об'єкт дослідження – процес вивчення проявів соціально-психологічної дезадаптації у малій групі. 

Мета роботи – теоретичне обгрунтування та емпіричне вивчення проявів соціальної дезадаптації особистості.

Гіпотеза дослідження – полягає у припущенні, що соціально-психологічна дезадаптація особистості може бути підтверджена за рахунок наступних чинників: успішності навчання і переважаючого стилю сімійного виховання.

Для перевірки висунутої гіпотези відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження нами було поставлено ряд завдань:

1) проаналізувати наукові підходи до визначення поняття “адаптованості” і “дезадаптованості”;

2) з’ясувати механізми соціально-психологічної адаптації і дезадаптації;

3) дослідити соціально-психологічні аспекти шкільної дезадаптації першокласників.

База дослідження. Для реалізації завдань дослідження було взято 1 клас ЗОШ № 24 м. Рівне.  Загальна кількість обстежуваних склала 27 чоловік. Вік дітей - 7-8 років. 

Методи дослідження. У дослідженні використовувалися загальнонаукові методи: логічний, аналітичний, системний та ін. Емпіричну базу дослідно-експериментальної роботи складали психодіагностичні та психокорекційні методики, групові та індивідуальні бесіди, включене і невключене спостереження, аналіз продуктів діяльності учнів. У процесі обробки експериментального матеріалу застосовувалися методи математичної статистики та комп'ютерна обробка даних.

Практичне і теоретичне значення дослідження полягає в уточненні поняття “дезадаптація” у різних галузях психологічної науки, у поглибленні психологічних знань про детермінацію дезадаптації у молодшому шкільному віці. Результати дослідження можуть бути використані у психодіагностичній, психопрофілактичній та психокорекційній діяльності практичних психологів загальноосвітньої школи, а також вчителями, методистами у педагогічній практиці.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация (пограничные нервно-психические расстройства). - М., 1976. - 272 с.
 2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Академия, 2008. - 363 с. 
 3. Андрєєва Я. Ф. Соціальна психологія: Навч.-метод. комплекс для студ., які навчаються на спец. "Практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 46 с.
 4. Ануфрієва Н. М., Зелинська Т. М., Туриніна О. Л. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 195 с.
 5. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности//Человек в системе наук. - М., 1989. - С. 426-433. 
 6. Асеев В.Г. Теоретические аспекты проблемы адаптации // Адаптация учащихся и молодежи к трудовой и учебной деятельности. - Иркутск, 1986. - С.3-17.
 7. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? - М.: Просвещение, 1991. - 176 с.
 8. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л., 1988. - 270 с.
 9. Введение в психодиагностику: Учебное пособие для студ. сред. пед. уч. заведений./ М.К. Акимова, Е.М. Борисова, Е.И. Горбачева и др., Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой, - 3-е изд., стер., - М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 192 с.
 10. Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2007. - 159 с.
 11. Вострокнутов Н. В. Школьная дезадаптация: ключевые проблемы диагностики и реабилитации // Школьная дезадаптация. Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и подростков. - М., 1995. - С. 8-11.
 12. Графические методы в психологической диагностике / сост. Е.С.Романова, О.Ф.Потёмкина. М.,1992. - 256 с.
 13. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: Академический проект, 2000 - 3-е изд. перер. и дополн. - 184 с.
 14. Денисенкова Н.С. Адаптационное поведение первоклассников в зависимости от социальной ситуации развития до школы // Проблемы формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности / Отв. ред. В.С. Мухина. - М.: МГПИ, 1986. - 165 с. - С.52-57.
 15. Дерманова И.Б. Типы социально-психологической адаптации и комплекс неполноценности // Вестник СПб. ун-та, сер.6, вып.1. - №6. - С.59-67.
 16. Детская практическая психология: Учебник/ Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 2000. - 255 с.
 17. Джонсон В. Соціальна психологія. - К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 18. Диагностика школьной дезадаптации / Под ред. С.А. Беличевой, И.А. Коробейникова, Г.Ф. Кумариной. - М., 1993. – 189 с.
 19. Заваденко Н.Н. и др. Клинико-психологическое исследование школьной дезадаптации: ее основные причины и подходы к диагностике // Неврологический журнал. - 1998. - №6. – С. 14-18.
 20. Зотова О.И., Кряжева И.К. Некоторые аспекты социально-психологической адаптации личности // Психологические механизмы регуляции социального поведения. - М., 1979. - С. 220.
 21. Іпатов Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. Соціальна психологія: Навч. посібник для підгот. бакалаврів усіх форм навч. / Інститут змісту і методів навчання; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" - К., 1997. - 120 с.
 22. Козляковський П. А., Козляковський А. П Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2005. - 424 с.
 23. Копаєва О. М. Соціальна психологія: посібник-практикум / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. - 84 с.
 24. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. - К., 1995. - 304 с.
 25. Кулагина И.Ю. Возрастная психология./ Развитие ребенка от рождения до 17 лет./ Учебное пособие. 3-е изд.- М.: Изд-во УРАО, 1997. - 176 с.
 26. Медведев В.И. О проблеме адаптации // Компоненты адаптационного процесса. - Л., 1984. - С. 3-16.
 27. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.
 28. Мухина В.С. Детская психология. - М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. - 352 с.
 29. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности. (Формы, механизмы и стратегии). - Ереван, 1988. - 263 с.
 30. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Кн.3: Психодиагностика – 640 с.
 31. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. - 640 с.
 32. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 448 с.
 33. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 34. Прокопьев А.А., Трифонов Б.А., Буторина Н.Е. Клинико-психологические аспекты выделения детей группы риска по школьной дезадаптации // Актуальные вопросы терапии психических заболеваний. - Челябинск, 2000. – С.90-92.
 35. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. - Самара: Издательский дом «БАХРАХ - М», 2000 - 672 с.
 36. Реан А.А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник СПбГУ, сер.6, вып.3. - 1995. - №20. - С.74-79.
 37. Ростовцева Е.Е., Казначеева Л.Ф., Шиляева Н.В. Динамика изменений уровня адаптации современных школьников // Мат-лы Региональной научно-практич. конф. "Психофизиологические аспекты адаптации и реабилитации". г.Екатеринбург, 30-31 марта 2000 г. - Екатеринбург, 2000. – 266 с.
 38. Сапоровская М.В. Влияние детско-родительских отношений на особенности адаптации первоклассников // Личность и общество: актуальные проблемы современной психологии: Мат. Всер. сим. / Сост. Т.Л.Крюкова, В.А.Соловьёва, А.Л.Уманский. - Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2000. - С. 55-58.
 39. Сапоровская М.В. Дезадаптация первоклассников, причины, показатели и формы проявления // Феномены личности и группы в изменяющемся мире. Мат. научн.-практ. конф / Отв. ред. Н.П.Фетискин, В.В. Чекмарёв. - Кострома: КГПУ, 1998. - Т. 2. - С.37-40.
 40. Степанов С. Психологическое диагностирование ребенка по его рисункам // Воспитание школьников. – 2005. - № 3. – С.23-27.
 41. Шмелев А.Г. Анализ и коррекция причин эмоционально-личностной дезадаптации школьника // Основы психодиагностики: Учеб. пособие. - М., Ростов н/Д: Феникс, 1996. - С.370-383.
 42. Яницкий М.С. Адаптационный процесс: психологические механизмы и закономерности динамики: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 1999. - 84 с.
3624
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).