Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Хабарництво як корупційний злочин і заходи протидії йому: сучасний стан проблеми

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
82
Мова: 
Українська
Ціна: 
3300 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження хабарництва як корупційного діяння
1.1. Поняття та правова природа хабарництва
1.2. Хабарництво як форма прояву корупційних діянь
2. Криміналістична характеристика хабарництва у кримінальному праві України
2.1. Об’єкт та об’єктивна сторона хабарництва
2.2. Характеристика суб’єктивної сторони хабарництва
2.3. Кримінальна відповідальність за хабарництво: кваліфікація та умови звільнення
2.4. Особливості судової практики у кваліфікації та покаранні за хабарництво
3. Аналіз заходів протидії корупційним злочинам зі складом хабарництва
3.1. Документування та доказування хабарництва у процесі протидії корупційним злочина
3.2. Основні аспекти протидії злочинам зі складом хабарництва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятиліть при характеристиці складної суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні з незмінною сталістю констатується негативна тенденція активного поширення хабарництва й стрімкого його проникнення в усі сфери життєдіяльності держави та суспільства. Проблема корумпованості чиновників є однією з найбільш гострих та обговорюваних у засобах масової інформації, науковій і публіцистичній літературі. Це, насамперед, викликано тим, що вказане явище не тільки порушує права та інтереси людини, які є найвищою цінністю, але й стало однією з основних перешкод ефективному розвитку сучасного українського суспільства та держави, а також входженню України в світову спільноту на рівні повноцінного партнера, на чому неодноразово акцентувалася увага як у документах, що визначають міжнародні відносини країни, так і в нормативних актах вищих органів влади.

Актуальність проблеми протидії хабарництву посилилася у зв’язку з прийняттям нового антикорупційного законодавства, положення якого торкнулися і Кримінального кодексу України в частині кримінальної відповідальності за корупційні злочини, зокрема давання та одержання хабара.

Протягом 2014 року зареєстровано 1964 факти хабарництва, що на 27,1 % більше, ніж за аналогічний період 2013 року. Наведені факти свідчать про підвищення ступеня суспільної небезпечності хабарництва на фоні зниження ефективності розслідування та розкриття даної групи злочинів.

Саме тому важливим є комплексне вивчення ознак давання та одержання хабара як корупційних злочинів, розробки на цій основі нових і вдосконалення існуючих методів та засобів, приведення їх у систему з метою ефективного розслідування хабарництва відповідно до антикорупційного законодавства та нових засад кримінального провадження, що обумовлює актуальність дослідження.

Стан дослідження проблеми. Помітний внесок у наукове вирішення зазначених питань зробили Л. В. Астафьєв [11], О. М. Бандурка [12], К. Возьний [17], І. І. Клак [26], М. І. Мельник [34], Д. Г. Михайленко [37], Є. Д. Скулиш [42], В. М. Трепак [45] та багато інших науковців. В Україні окремі аспекти протидії корупції були предметом досліджень М. І. Данилюка [21], С. М. Клімова  [24], О. Д. Маркєєвої [33], А. М. Михненко [39], Л. М. Усаченко [47], Ф. В. Шиманського [57] та інших учених. Окремих проблем методики розслідування хабарництва стосувалися роботи багатьох видатних учених-криміналістів, серед яких О. Ф. Бантишев [13], В. І. Бояров [15], Л. А. Легеза [31], І. М. Попов [40], В. Ю. Шепітько [51], А. І. Шило [56] та інших.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, пов’язані з діяльністю із розслідування хабарництва як групи корупційних злочинів. 

Предмет дослідження – методика кваліфікації, розслідування та протидії хабарництву в контексті нового антикорупційного законодавства України. 

Мета роботи – аналіз та узагальнення підходів до кваліфікації хабар-ництва як корупційного злочину, визначення дієвих шляхів боротьби з ним. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дослідити теоретичні засади дослідження хабарництва як коруп-ційного діяння;
 • здійснити криміналістичну характеристику хабарництва у криміналь-ному праві України;
 • проаналізувати заходи протидії корупційним злочинам зі складом хабарництва.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система загальнонаукових та спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку в арсеналі юридичних наук. Поряд із загальнонауковими та іншими універсальними методами дослідження, такими як діалектична логіка, аналіз і синтез, індукція й дедукція тощо, у роботі застосовувались системно-структурний, формально-логічний, аналітичний, порівняльний методи, що забезпечило всебічність, повноту, об’єктивність і достовірність дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі узагальнено ряд сучасних підходів до проблеми хабарництва у тісному зв’язку з явищем корупції з використанням положень нового антикорупційного законодавства, що дало змогу зробити криміналістичне визначення корупційного злочину на основі поняття конфлікту інтересів, розробити схему типового механізму хабарництва.

Практичне значення результатів дослідження. Висновки, пропозиції та рекомендації, наведені у роботі, можуть бути використані у практичній діяльності юристів, у науково-дослідній роботі, при викладанні курсів криміналістики і спеціальних курсів з розслідування корупційних злочинів та хабарництва. 

Структура роботи зумовлена її метою та поставленими завданнями і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 82 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України, редакція від 08.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікація від 18.10.2006 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 
 5. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 25.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 7. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, ратифікація від 16.03.2005 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102
 8. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікація від 04.02.2004 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_789
 9. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 № ETS173, ратифікація від 18.10.2006 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_101
 10. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02
 11. Астафьев Л. В. К вопросу о понятии коррупции / Л. В. Астафьев // Коррупция в России: состояние и проблемы: мат. научн.-практ. конф. (26-27 марта 1996 г.). – М.: Московский ин-т МВД России, 1996. – С. 199-123.
 12. Бандурка О. М. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»: наук.-практ. комент. / О. М. Бандурка, В. В. Ковальська, О. М. Литвинов, О. І. Безпалова, О. О. Книженко; ред.: О. М. Бандурка. – Х.: НікаНова, 2012. – 224 c.
 13. Бантишев О. Ф. Хабарництво: кваліфікація та документування: практ. посіб. / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – К.: Вид. Паливода А.В., 2009. – 118 c.
 14. Благута Р. І. Криміналістика: навч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк, Є. В. Пряхін, О. М. Дуфенюк; МОНМС України. – К.: Атіка, 2012. – 495 c.
 15. Бояров В. І. Проблемні питання розслідування хабарництва в сучасних умовах / В. І. Бояров, П. В. Шалдирван // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 207-211.
 16. Вільямовський Ю. В. Особливості предмета доказування у справах про хабарництво / Ю. В. Вільямовський // Держава та регіони. Сер. Право. – 2012. – Вип. 1. – С. 223-227.
 17. Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / К. Возьний, Т. Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 18. Гвоздецький В. Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький; Укр. держ. ун-т фінансів і міжнар. торгівлі. – К.: МП Леся, 2011. – 591 c.
 19. Гринчак О. О. Проблеми подолання корупції в Україні / О. О. Гринчак // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. – 2011. – Вип. 4. – С. 18-23.
 20. Гриценко А. А. Хабарництво як інституційний комплекс / А. А. Гриценко, Е. А. Гриценко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 45-63.
 21. Данилюк М. І. Подальший етап розслідування корупційних злочинів / 
 22. М. І. Данилюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (2). – С. 293-299.
 23. Дудоров О. О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одер-жання хабара / О. О. Дудоров; Київ. ун-т. ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 23 с.
 24. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»: науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов і Є. Л. Стрельцов. – Х.: Одіссей, 2011. – 344 с.
 25. Запобігання і протидія корупції: навч. посіб. / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Х., 2011. – 344 c.
 26. Карпюк Г. Боротьба з хабарництвом: здобутки і тенденції / Г. Карпюк // Дзеркало тижня. – 2010. – № 28. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dt.ua/LAW/borotba_z_habarnitstvom_zdobutki_i_tendentsiyi-60809.html.
 27. Клак І. І. Хабарництво: від минулого до сьогодення / І. І. Клак // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2007. – № 168. – С. 122.
 28. Когутич І. І. Криміналістика: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський; ред.: І. І. Когутич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ: Ін Юре, 2015. – 452 c.
 29. Криміналістика. Академічний курс: підруч. / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
 30. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [2-е вид., перероб. і доп. ]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 31. Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества: учеб. пособ. / С. П. Кушниренко; Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ. – СПб, 2002. – 108 с.
 32. Легеза Л. А. Проблеми доказування вимагання хабара / Л. А. Легеза // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 18. – 
 33. С. 334-338.
 34. Лопашенко Н. А. Взяточничество: проблемы квалификации / Н. А. Лопа-шенко // Правоведение. – 2001. – № 6. – С. 105-116.
 35. Маркєєва О. Д. Антикорупційна політика в Україні: проблеми та перспективи / О. Д. Маркєєва // Стратегічні пріоритети. – 2011. – №2. – С. 150-155.
 36. Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфі-кації, удосконалення законодавства / М. І. Мельник. – К.: Парламентське видання, 2000. – 256 с.
 37. Мельник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про засади  запобігання  і протидії  корупції» [станом  на  01.01.2012 р.]  /  Мельник О. М., Руснак Ю. І., Шамрай О. В.; [за ред. В. О. Шамрая ]. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 464 с.
 38. Михайленко Д. Поняття та ознаки хабародавця / Д. Михайленко // Сучас-ний вимір держави та права: зб. наук. праць / за ред. В.І. Терентьєва, 
 39. О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 375-377.
 40. Михайленко Д.Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 44 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – С. 276-283.
 41. Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 45 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – С. 352-357.
 42. Михненко А. М. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / 
 43. А. М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров, В. Ф. Мартиненко, 
 44. С. О. Кравченко, В. В. Коишнець, Е. М. Макаренко, Т. П. Попченко, 
 45. М. П. Месюк; ред.: А. М. Михненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2010. – 359 c.
 46. Попов І. М. Провокація хабара або крайня (службова) необхідність?! / 
 47. І. М. Попов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 134-137.
 48. Савченко А. В. Науково-практичний коментар до розділу XVII «Злочини  у сфері  службової  діяльності  та  професійної  діяльності,  пов’язаної з наданням професійних послуг» Особливої частини Кримінального кодексу України: науково-практичне видання / Савченко А. В., Кришевич О. В.; 
 49. [за заг. ред. д. ю. н., проф. В. І. Шакуна]. – К.: Алерта, 2012. – 160 с.
 50. Скулиш Є. Д. Боротьба з корупцією: підручник / Є. Д. Скулиш, 
 51. А. М. Благодарний, Ю. Р. Гавдьо, В. О. Глушков, О. Ф. Бантишев; Нац. акад. Служби безпеки України. – К., 2010. – 335 c
 52. Слуцька Т.  І.  Кримінальна  відповідальність  за  злочини,  вчинені у сфері службової діяльності: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. І. Слуцька. – К.: КНТ, 2007. – 164 с.
 53. Томчук І. О. Причини та умови давання хабара / І. О. Томчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С. 478-482.
 54. Трепак В. М. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії: навч. посіб. / В. М. Трепак. – Київ: Атіка-Н, 2014. – 335 c.
 55. Трепак В. М. Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями: моногр. / В. М. Трепак. – К.: Атіка-Н, 2012. – 200 с.
 56. Усаченко Л. М. Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проб-леми: навч. посіб. / Л. М. Усаченко, В. М. Гурієвська; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 143 c.
 57. Хавронюк М. I. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М. I. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 424 с.
 58. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європей-ський досвід / М. Хавронюк // Право України. – 2005. – № 6. – С. 117-120.
 59. Чепелюк В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять / В. Чепелюк // Право України. – 2004. – № 10. – С. 110-114.
 60. Шепітько В. Ю. Проблеми удосконалення розслідування хабарництва (новітні криміналістичні прийоми і логіка доказування) / В. Ю. Шепітько // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяль-ності: матер. наук.-практ. семін., Харків, 9.112004 р. / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 166-169.
 61. Шепітько В. Ю. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.-практ. посіб. / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Х.: Харків юридичний, 2013. – 219 c.
 62. Шило А. І. Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва / А. І. Шило // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4. – 
 63. С. 110-114.
 64. Шило А. І. Криміналістична характеристика предмету посягання при хабарництві в світлі нового антикорупційного законодавства / А. І. Шило // Європейські перспективи. – 2011. – № 4. – Ч. 1. – С. 126-131.
 65. Шило А. І. Криміналістичне розуміння корупції та її співвідношення з хабарництвом з точки зору їх історичних витоків та нового антикорупційного законодавства / А. І. Шило // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2011. – Том 24 (63). – № 1. – С. 358-366.
 66. Шило А. І. Типовий механізм хабарництва як основа розробки його криміналістичної характеристики / А. І. Шило // Кримський юридичний вісник. – 2011. – № 2 (12). – Ч. 1. – С. 254-260.
 67. Шиманський Ф. В. Злочини у сфері службової діяльності (кримінально-правовий аналіз): Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський; Міжнар. гуманіт. ун-т; Ін-т нац. та міжнар. права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 270 c.
 68. Яновський М. Ціннісно-мотиваційні чинники хабара / М. Яновський, О. Семенюк // Соц. психологія. – 2010. – № 6. – С. 141-148.

 

5585
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.