Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика усного перекладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Поняття і класифікація усного перекладу

1.1. Місце усного перекладу у системі міжмовної і міжкультурної комунікації
1.2. Критерії класифікації видів усного перекладу
1.3. Особливості інтерпретації тексту при усному перекладі
ІІ. Аналіз особливостей усного перекладу
2.1. Фази та операції усного синхронного та послідовного перекладу
2.2. Фактори ускладення процесу усного синхронного перекладу
2.3. Проблема появи та уникнення мовних пауз при синхронному перекладі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Активний розвиток міжнародного ринку припускає постійне співробітництво з іноземними компаніями. Закупівля імпортних товарів й обладнання, експорт вітчизняної продукції, обмін новими технологіями зумовлюють затребуваність фахівців, які володіють навичками уснного перекладу. Особисте спілкування представників компаній з різних країн у багатьох випадках вимагає присутності перекладача, що швидко й легко перекладає розмовне мовлення.

Загалом, усний переклад значно відрізняється від письмового цілим рядом особливостей. По-перше, перекладач не має можливості працювати зі словником або довідником, у зв'язку з чим, він повинен уважно слухати співрозмовників і вчасно передавати інформацію. По-друге, професійний переклад припускає володіння всіма спеціальними термінами. По-третє, від перекладача не потрібне вибудовування речень, основне завдання - передати зміст сказаного, не спотворюючи інформації. І, нарешті, робота перекладача прямо залежить від проведених переговорів. Час на роботу й відпочинок залежить від їх тривалості.
Всі ці особливості вимагають від перекладача постійної розумової й психологічної напруги, оскільки через різних відволікаючих факторів він зможе втратити суть розмови. Усний переклад буває двох видів: синхронний переклад здійснюється із застосуванням спеціальної техніки (навушників і мікрофонів) і окремого приміщення для перекладача, який одночасно слухає мовлення й передає його через мікрофон. Це надзвичайно складна робота, для виконання якої нерідко запрошують декілька фахівців. Змінюючи один одного через якийсь час, вони можуть відпочити й заново приступити до роботи. Інший вид усного перекладу, послідовний, полягає у передачі змісту сказаного під час паузи, яку залишають співрозмовники.
Саме специфіка і постійна потреба у професійних перекладачах і зумовлює актуальність теми дослідження.
Стан дослідження проблеми. Усний переклад приваблює увагу лінгвістів, психологів і методистів, про що свідчать численні публікації з питань перекла-ду й кількість невирішених проблем. Досить широко досліджені теоретичний і психологічний аспекти процесу перекладу. Однією з важливих і досить розроблених є проблема навчання письмовому перекладу, а що стосується усного перекладу, то найбільш значними є дослідження М. Ю. Вознюк [8], С.В. Новоселецької [14], А. Є. Нямцу [23], В.В. Сдобнікова [20], у яких автори розглядають проблеми теорії послідовного й синхронного перекладів і викладають свої погляди на формування навичок й умінь усного перекладу. Питанням дослідження і навчання видам усного перекладу присвячені дослідження Д. С. Бураго [21] (методика навчання двосторонньому перекладу) і А. Ф. Ширяєва [26], який аналізує психолінгвістичну модель перекладу з аркуша. Вносить вклад у розробку даної проблеми й робота С. С. Саприкіна [17], у якій вперше ставиться й теоретично обґрунтовується питання про взаємо-залежне навчання слуханню й говорінню в рамках професійної перекладацької діяльності.
Однак аналіз робіт з особливостей усного перекладу показав, що на сучас-ному етапі недостатньо уваги приділяється саме послідовному, синхронному перекладу й перекладу з аркуша. Узагальненюючих досліджень з цього питання дуже мало.
Об'єкт дослідження - усний переклад як об’єкт перекладознавчої науки.
Предмет дослідження - типи, види, і форми усного перекладу, їх особливості та спільні риси.
Мета роботи – узагальнити особливості усного перекладу та теоретично обгрунтувати специфіку окремих його видів.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

 • з’ясувати місце усного перекладу у системі міжмовної і міжкультурної комунікації;
 • проаналізувати критерії класифікації видів усного перекладу;
 • дослідити особливості інтерпретації тексту при усному перекладі;
 • вивчити фази та операції усного синхронного та послідовного перекладу;
 • охарактеризувати фактори ускладення процесу усного синхронного перекладу;
 • окреслити проблеми появи та уникнення мовних пауз при синхронному перекладі.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використо-вувалися наступні методи: вивчення й критичний аналіз вітчизняної й закор-донної літератури з методики і психології перекладу, лінгвістики і перекладознавства; вивчення й узагальнення досвіду перекладацької діяльності; спостереження за процесом усного перекладу та ін.
Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в обгрунтуванні важливості усного синхронного перекладу іншомовного тексту у сучасному світі, в узагальненні алгоритмів усного перекладу для адекватного відтворення смислового навантаження іншомовного тексту, у виявленні причин невідповідності між оригіналом і перекладом при синхронному типі перекладу.
Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості застосування отриманих результатів в процесі навчання іноземної мови у ВНЗ, розвитку психолінгвістичних здібностей усного перекладу у студентів, покращенню їх перекладацьких навичок, уникненню типових помилок.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 35 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аликина Е. В. Таксономический аспект устного перевода / Е. В. Аликина // Вестник Удмуртскогоуниверситета. – 2011. – Вып. 2. – С. 59-66.
 2. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода: учебное пособие / Е.В. Аликина. - М.: Восточная книга, 2010. - 192 с.
 3. Батіна І. А. Теорія та практика перекладу: навч. посіб. для студ. від-ня міжнар. права / І. А. Батіна; НАН України, Київ. ун-т права. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 83 с.
 4. Білоус О. М. Теорія перекладу: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Білоус; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 116 с.
 5. Вербицкая М. В. Устный перевод. Английский  язык:  учеб.  пособие. Ч. 1 / М. В. Вербицкая, Т. Н. Беляева, Е. С. Быстрицкая. – М.: ГЛОССА, 2008. – 384 с.
 6. Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского на английский. - М.: Р.-Валент, 2000. - 200 с.
 7. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. - M.: Р.-Валент, 1999. - 243 с.
 8. Вознюк М. Ю. Інтерпретативна теорія перекладу / М. Ю. Вознюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки . - 2012. - № 14. - С. 205-211.
 9. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування: Посіб. / М. С. Зарицький. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - 120 с.
 10. Калашник Н. Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності: Навч. посіб. для ф-тів з поглибл. вивч. 2-ої інозем. мови у закл. вищ. відомч. юрид. освіти / Н. Г. Калашник, Н. О Гетьман; Запоріз. юрид. ін-т. - Запоріжжя: ВАТ "Мотор-Січ", 2004. - 313 с.
 11. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС. — 2001. — 424 с.
 12. Максименко О. В. Деонтологічні аспекти усного перекладу / О. В. Максименко, С. Б. Фокін // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць: присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Логос, 2010. - Вип. 18. - С. 258-266.
 13. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства: навч. посіб.: в 2 ч. Ч. 1. Теоретичний курс / Х. Я. Назаркевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 297 с.
 14. Новоселецька С.В. Вступ до усного перекладу: навч. посібник / С.В. Новоселецька, О.А. Пелипенко. - Острог: Національний університет «Острозька академія», 2007. - 193 с.
 15. Основи перекладознавства: навч. посіб. / ред.: А. Є. Нямцу; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 312 с.
 16. Руччи М. Перевод - письменный и устный: языковая компетенция и психологические процессы (перевод с испанского). Вып.: Актуальные проблемы преподавания перевода и иностранных языков в лингвистическом ВУЗе / М. Руччи //сб. научн. тр. МГЛУ вып. №423, под ред. Халеевой И.И.).  - 1996. - С. 46-62.
 17. Саприкін С. С. Світ усного перекладу: навч. посіб. / С. С. Саприкін, А. П. Чужакін. - Вінниця: Нова кн., 2011. - 224 с.
 18. Світлична О. Р. Практика усного перекладу: навч. посіб. / О. Р. Світлична, Н. В. Зінукова; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. - Д., 2010. - 427 с.
 19. Сдобников В.В. Синхронный перевод. Теория перевода / В.В. Сдобников, О.В. Петрова. – М. – 2007. – С. 320-344.
 20. Сдобников В.В. Типология перевода: коммуникативно-функциональный подход // Вестн. Нижегород. гос. лингв. ун-та. - Н. Новгород: Изд-во НГЛУ, 2010. - Вып. 10. - С. 132-143.
 21. Теорія і практика перекладу / ред.: Д. С. Бураго; Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т психо-логії ім. Г.С.Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Д.Бураго, 2004. - 278 с.
 22. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. / уклад.: Т. Ліхтей, О. Мадяр. - Ужгород: Ліра, 2008. - 120 с.
 23. Типологія перекладу: навч. посіб. / уклад.: А. Є. Нямцу, М. І. Гураль; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 96 с.
 24. Фраш C. C. Перевод с листа как самостоятельный вид перевода / C. C. Фраш // Вестник ТГПУ. - 2010. - Выпуск 4. - С. 92-98.
 25. Чернов, Г. В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. - Изд. 3-е. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 208 с.
 26. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод: деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. - М.: Воениздат, 1979. – 183 с.
 27. Sydoruk G. I. Psychological and ethical aspects of the interpretation process = Психологічні й етичні аспекти процесу усного перекладу / G. I. Sydoruk // Вісн. Нац. авіац. ун-ту . - 2005. - № 2. - С. 174-177.
 28. Torres Diaz M.G. The interpreter as a communicator // Роль университетов в международной интеграции регионов: матер. междунар. науч.-практ. конф. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. - С. 224-228.
71
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.