Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика лідерів дитячих груп

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження проблеми лідерства у старшому дошкільному та молодшому шкільному віці
1.1. Особливості розвитку і сприйняття лідерства у дошкільному віці
1.2. Аналіз психологічної ситуації розвитку лідерських якостей у молодших школярів
2. Емпіричне дослідження лідерства у колективах старших дошкільників і молодших школярів
2.1. Організація дослідження і вибір методик
2.2. Визначення лідерів у досліджуваній групі дітей старшого дошкільного віку
2.3. Визначення лідерів у досліджуваній групі дітей молодшого шкільного віку
2.4. Створення соціального середовища розвитку лідерських якостей дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність дослідження. Враховуючи реалії сучасного життя, система освіти має забезпечити формування особистості з демократичним світоглядом, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самоствердження і самореалізації, мобільної і конкурентоспроможної на ринку праці.

Розпочинати формування лідерської позиції слід у дошкільному дитинстві. Ряд досліджень, зокрема, М.М. Заброцького [10], Є.А. Аркіна [2], В.Ф. Ануфріє-вої [1] вказують на значну роль лідерів у колективах дошкільників. Базовий компонент дошкільної освіти України окреслює певні шляхи виховання лідерської позиції. Тож в учнів дошкільних закладів та початкової школи мають бути наявні соціальні і нсихолого-педагогічні передумови формування лідерської позиції.

Нові можливості молодшого шкільного віку (порівняно з дошкільним періодом) створюють у позаурочній діяльності умови для формування у дітей лідерської позиції, насамперед, шляхом практичної реалізації завдань, визначених у Державному стандарті початкової освіти, зокрема, надання можливості кожному учневі набути достатнього особистісного досвіду спілкування і співпраці в різних видах творчої діяльності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що питання формування лідерської позиції у молодших школярів не було предметом спеціального дослідження і розглядалось переважно в контексті інших проблем вивчення феномена лідерства на різних етапах онтогенезу: 

Результати аналізу літературних джерел виховної роботи з формування лідерської позиції у дошкільників та молодших школярів підтверджують, що цьому аспекту в початковій школі не приділяється належної уваги, оскільки відсутня системність у вихованні лідерської позиції, переважають формальні педагогічні підходи. Отже, виникають суперечності між об’єктивними потребами сучасного суспільства у формуванні лідерської позиції особистості на різних етапах онтогенезу та відсутністю розроблених теоретичних і методичних аспектів процесу формування лідерської позиції дітей.

Об’єкт дослідження - процес формування лідерської позиції старших дошкільників і молодших школярів.

Предмет дослідження - технологія формування лідерської позиції в у дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи у позаурочній діяльності.

Мета дослідження - теоретичне обгрунтування і експериментальна перевірка технології формування лідерської позиції у старших дошкільників і молодших школярів.

Відповідно до мети роботи було визначено наступні завдання дослідження:

 • узагальнити особливості розвитку і сприйняття лідерства у дошкільному віці;
 • проаналізувати психологічну ситуацію розвитку лідерських якостей у молодших школярів;
 • емпірично дослідити психологічні особливості лідерства у колективах старших дошкільників і молодших школярів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань дослідження було використано комплекс психолого-педагогічних методів. Теоретичні: аналіз педагогічних та психологічних, праць з теми дослідження, синтез, порівняння, моделювання, узагальнення. Емпіричні: безпосередні та опосеред-ковані спостереження за учнями, анкетування, бесіда, соціометрія. Експери-мент (констатувальний, формувальний і контрольний) та математична обробка результатів дослідження.

База дослідження. Експериментальна робота здійснювалась на базі ДНЗ № 31 м. Рівне та НВК № 1 школи-ліцею м. Рівне. У дослідженні приймало участь 47 дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ануфриева В.Ф. Социально-психологическое исследование лидерства в дошкольном коллективе// Руководство и лидерство (Опыт социально-психо-логического исследования)/ Под ред. Б.Д.Парыгина. – СпБ., 1973. - С. 64-77.
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 4. Воспитание и обучение в детском саду / ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М., 1986. - 558 с. 
 5. Графические методы в психологической диагностике / сост. Е.С.Романова, О.Ф.Потёмкина. М.,1992. - 256 с.
 6. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22 -33. 
 7. Детская психология: Учеб. пособие / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, А. Н. Белоус и др.; Под ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько.- Минск: Университетское, 1988. - 399 с.
 8. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М., 1987. - 189 с. 
 9. Дубровина И. В., Лисина М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. – М.: Здоровье, 1982. – 484 с.
 10. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 11. Кричевский Р.Л. О механизме детерминации статуса личности в социальной группе// Проблемы формирования ценностных ориентаций и активности личности в ее онтогенезе / под ред. В.С.Мухиной - М., 1987. - С. 128-143.
 12. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4-15. 
 13. Лідер групи і лідерство / В.М. Король // Вісн. Черкас. ун-ту. Cер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 163. - С. 70-76.
 14. Лідерство як форма самоствердження особистості в малій групі / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. - 2008. - № 1. - С. 12-19.
 15. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 16. Михайлов С.Л. Исследование статусной позиции среднестатусного дошкольника в период окончания детского сада и перехода в начальную школу // Современные гуманитарные исследования - № 6. - 2005. - С. 342-348.
 17. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
 18. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 
 19. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера А.Л. - М.: «Педагогика», - 1988. – 135 с. 
 20. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 21. Пасічніченко А.В. Особливості процесу становлення соціально-психологічного статусу дитини у групі ровесників та його динаміка при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку // Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001.– Вип.12. – С. 149-156.
 22. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 23. Репина Т.А. Структура и динамика возрастной группы детского сада // Всесоюзная научная конференция по актуальным проблемам общественного дошкольного воспитания и вопросам подготовки детей к школе: Тезисы докладов. - М., 1970. -С.138-140.
 24. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика,1998. - 137с.
 25. Рояк А. А. Особенности психологического климата в игровых микрообъеди-нениях дошкольников// Общение детей в детском саду и семье/ Под ред. Т.А.Репиной, Р.Б.Стеркиной. - М., 1990. - С. 120-137.
 26. Сенько Т.В. Взаимосвязь положения старших дошкольников в группе сверстников и успешности их познавательной деятельности// Генетические проблемы социальной психологии/ Под ред. Я.Л.Коломинского, М.И.Лисиной. - Минск, 1985. - С. 123-138.
 27. Смирнова Е.О. Соотношение представлений о себе и о другом у дошкольников // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - 1989. - №2. - С. 66-70.
 28. Счастная A.M. Сравнительный анализ межличностного взаимодействия детей шестилетнего возраста в условиях подготовительных групп и классов // Генетические проблемы социальной психологии / Под ред. Я.Л.Коломинского, М.И.Лисиной. - Минск, 1985. - С.110-122.
 29. Трофимова Е.М. Представления дошкольников о субъекте влияния: сверстнике, взрослом. - М. МНПУ, 1997. -188 с. 
 30. Фельдштейн Д. И. Психологические закономерности социального становления ребенка / Д. И. Фельдштейн // Советская педагогика. – 1989. – № 5. – С. 71-77.
 31. Хмизова О.В. Діагностика та формування лідерської позиції у молодших школярів методом гри / О.В.Хмизова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді; зб. наук. пр. - К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2005. - Вип. 7. - С 145-152.
 32. Хмизова О.В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності / О.В.Хмизова. - Миколаїв: ЧП «Принт-Экспресс», 2009. - 131 с.
3688
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).